Oznaczenie przedsiębiorcy

Pytanie:

"Czy istnieją przepisy, a jeżeli tak to jakie, na podstawie których banki żądają, aby treść pieczęci przedsiębiorcy lub spółki była dokładanie zgodna z treścią wpisu do ewidencji lub Krajowego Rejestru Sądowego? Chodzi np. o przestawienie kolejności nazwisk wspólników, czy zwrotu spółka. Z czego wynikają takie żądania banków?"

Odpowiedź prawnika: Oznaczenie przedsiębiorcy

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi przedsiębiorców i ich oznaczeń, przedsiębiorca występuje i działa pod firmą. Przede wszystkim przy czynnościach prawnych, ale również faktycznych przedsiębiorca powinien występować pod taką nazwą (firmą), pod jaką wpisany został do rejestru (KRS-u albo ewidencji działalności gospodarczej). Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Dodatkowo może jednak zawierać inne oznaczenia, byle nie wprowadzające w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Nazwę osoby prawnej stanowi forma prawna (spółka akcyjna, z o.o.) i ewentualne inne oznaczenia. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca jest również zobowiązany podawać swój NIP.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika