Podatkowe skutki zbycia udziałów oraz cesji

Pytanie:

Wraz z trzema wspólnikami założyliśmy i prowadziliśmy spółkę z o.o., która to wymagała comiesięcznych dopłat od 4 wspólników pod postacią pożyczki (forma pisemna). Niestety, nasz biznes nie wyszedł i wciąż wymaga dopłat. W związku z tym trzech wspólników chce odsprzedać swoje udziały oraz prawa do udzielonych spółce pożyczek (wraz z odsetkami) czwartemu wspólnikowi. Czy udziały można zbyć np. za 100 zł? Czy Urząd Skarbowy nie będzie kwestionował powyższej kwoty, próbując obciążyć czwartego (kupującego udziały) wspólnika podatkiem dochodowym? Czy prawa do udzielonych spółce pożyczek (wraz z odsetkami) można sprzedać czwartemu wspólnikowi za 100 zł? W jakiej formie powinno to nastąpić? I czy Urząd Skarbowy nie będzie próbował obciążyć czwartego wspólnika podatkiem dochodowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.12.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podatkowe skutki zbycia udziałów oraz cesji

Na wstępie należy wyjaśnić, że w pytaniu jest mowa o „dopłatach” w postaci udzielanych pożyczek. W tej sytuacji należy uznać, że nie chodzi tutaj o dopłaty w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych (art. 177-179 K.s.h.), lecz o dofinansowanie spółki w postaci pożyczek udzielanych spółce przez wspólników (tzw. cienka kapitalizacja).

Oczywiście wspólnicy mogą dokonać zbycia udziałów na rzecz jednego z nich. Zgodnie z art. 180 K.s.h., zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. W razie zbycia udziałów należy mieć jednak na względzie ograniczenia, które mogą wynikać z umowy spółki. Jeżeli bowiem zbycie uzależnione jest od zgody spółki, stosuje się poniższe zasady (chyba, że sama umowa spółki stanowi inaczej). Zgody na zbycie udziela wówczas zarząd spółki w formie pisemnej (w przypadku, gdy zgody odmówiono, sąd rejestrowy może pozwolić na zbycie, jeżeli istnieją ważne powody). W przypadku zgody sądowej, spółka może w terminie wyznaczonym przez sąd rejestrowy przedstawić innego nabywcę. W razie braku porozumienia, cenę nabycia i termin jej zapłaty ustala sąd rejestrowy na wniosek wspólnika lub spółki, po zasięgnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego. Jeżeli wskazana przez spółkę osoba nie uiściła ceny nabycia w wyznaczonym terminie, wspólnik może rozporządzać swobodnie swoim udziałem, jego częścią lub ułamkową częścią udziału, chyba że nie przyjął oferowanej zapłaty (art. 182 K.s.h.). Przedstawione zasady stosuje się jednak tylko wtedy, kiedy umowa spółki przewiduje ograniczenia w swobodnym obrocie udziałami.  

Porady prawne

Przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o. stanowią u wspólników - osób fizycznych, przychody z kapitałów pieniężnych. Co ważne, przychodami tymi są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane (art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Niestety, w tym przypadku urząd skarbowy może podważyć wysokość przychodu, jeśli zostanie on ustalony niezgodnie z wartością rynkową. Wynika to z przepisu art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym do ustalania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów stosuje się odpowiednio przepis art. 19 tej ustawy. Przepis ten zaś stanowi, że jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej praw majątkowych, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej.

W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający (a więc nie nabywca udziałów, tylko ich zbywca).

Zgodnie z art. 14 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wierzytelność wspólnika z tytułu pożyczki udzielonej spółce z o.o. uważa się za jego wkład do spółki w przypadku ogłoszenia jej upadłości w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy pożyczki. Rozwiązanie to stawia w gorszej pozycji wspólników-wierzycieli z innymi wierzycielami spółki. Przepis ten należy jednak interpretować ściśle, co oznacza, że nie ma ona zastosowania w razie innych niż upadłość sytuacji zakończenia działalności spółki. Nie będzie zatem miał zastosowania w niniejszej sytuacji.

Wspólnicy, którzy zbywają udziały na rzecz czwartego wspólnika, nie przestają być wierzycielami spółki z tytułu udzielonej pożyczki. Mogą oni swoją wierzytelność przenieść na każdą inną osobę, jeśli możliwość taka nie jest wyłączona umownie. W tym przypadku każdy ze wspólników powinien dokonać cesji swojej wierzytelności na czwartego wspólnika (tzn. zawrzeć z nim umowę przelewu wierzytelności). Omówionego wyżej przepisu art. 19 ustawy o podatku dochodowym nie stosuje się w sytuacji odpłatnego zbycia wierzytelności. Organy podatkowe nie będą zatem kwestionować cesji dokonanej po niższej cenie. Należy jednak zauważyć, że strata ze zbycia wierzytelności (czyli różnica między jej wartością a kwotą, za którą jest zbywana), nie będzie mogła stanowić kosztu u wspólników dokonujących zbycia. Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty podatkowe strat z odpłatnego zbycia wierzytelności, chyba że wierzytelność ta uprzednio na podstawie art. 14 została zarachowana jako przychód należny (wierzytelność ta nie była zaś uznana za przychód należny, ponieważ do przychodów nie zalicza się kwot udzielonych pożyczek).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Konsekwencje podatkowe sprzedaży udziałów w spółce - opinia prawna

Konsekwencje podatkowe sprzedaży udziałów w spółce - opinia prawna

Stan faktyczny   Poszukuję informacji na temat skutków prawno-podatkowych dla udziałowca w przypadku sprzedaży udziałów w spółce z o.o. Kapitał założycielski spółki wynosi 4 tys. zł. w roku 2000 i został podwyższony o 312 tys. aportem spółki cywilnej. W spółce jest (...)

Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka poza zarejestrowaniem w Rejestrze Handlowym, założeniem konta bankowego, wyrobieniem NIP i REGON oraz zmianą siedziby dokonaną w 2000 roku nie miała żadnej aktywności i nie prowadziła żadnej działalności (...)

Samochód trzeba ubezpieczyć - rodzaje ubezpieczeń dla samochodu firmowego

Samochód trzeba ubezpieczyć - rodzaje ubezpieczeń dla samochodu firmowego

  Ubezpieczenie obowiązkowe Zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 r., Nr 124, poz. 1152 ze zm.), obowiązkowym ubezpieczeniem w przypadku samochodów jest (...)

Sprzedaż przedmiotów w leasingu

Sprzedaż przedmiotów w leasingu

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 15 lutego 2021 r. wydał interpretację ogólną nr DD6.8202.4.2020 w sprawie podatkowych skutków zmian w umowie leasingu oraz sprzedaży przedmiotu umowy. Wydana przez MF interpretacja ogólna wyjaśnia ewentualne wątpliwości (...)

Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Pojęcie leasingu operacyjnego w podatku dochodowym W praktyce umowa leasingu operacyjnego cieszy się większą popularnością niż leasing finansowy. Wynika to z dość przejrzystych procedur wzajemnych rozliczeń. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, iż w leasingu operacyjnym opłaty leasingowe (...)

Testament najprostszym sposobem przekazania majątku - opinia prawna

Testament najprostszym sposobem przekazania majątku - opinia prawna

Stan faktyczny: Ciotka mojej Żony (siostra mojego Teścia) jest osobą samotną (wdowa, bezdzietna), posiada własnościowe mieszkanie spółdzielcze, które chce przekazać w formie darowizny mojemu Synowi, (który właśnie ukończył 18 lat) pod warunkiem, że w mieszkaniu tym będzie mógł zamieszkać (...)

Jakie są warunki i skutki zbycia spadku – opinia prawna

Jakie są warunki i skutki zbycia spadku – opinia prawna

Stan faktyczny W testamencie z roku 1949 Babcia mojego Męża dokonała zapisu na swojego wnuka, a mojego męża część nieruchomości z warunkiem, że w dwa lata po śmierci Babci spłaci swoje dwie swoje siostry. Babcia zmarła w roku 1974, a mąż mój w roku 1991. W postanowieniu sądowym (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

20 grudnia 2019 r.Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT, zwanym dalej także ,,Wykazem”. Dowiedz się, co z nich wynika. ##baner## Ogólne wyjaśnienia (...)

Dywidenda rzeczowa - praktyczne aspekty podatkowe

Dywidenda rzeczowa - praktyczne aspekty podatkowe

Jednym z podstawowych uprawnień akcjonariusza spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej czy wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawo do zysku. Prawo to realizowane jest poprzez wypłatę dywidendy. Dywidendą jest ta część zysku wykazanego za dany rok (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

23 grudnia 2019 r. Minister Finanasów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, co z nich wynika. ##baner## Przedmiotowe przepisy podatkowe W dniu 1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 (...)

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwana dalej „ustawą". Jakie są wyłączenia z opodatkowania? Przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie (...)

Jak najmniejszym kosztem znieść współwłasność mieszkania - opinia prawna

Jak najmniejszym kosztem znieść współwłasność mieszkania - opinia prawna

Stan faktyczny Mój problem dotyczy mieszkania własnościowego. Owo mieszkanie kupiłem z moją dziewczyną 1,5 roku temu. Mieszkanie jest kupione w równych częściach (50/50 %), przy czym ja dałem wszystkie pieniądze. Po zakupie mieszkania rozstaliśmy się w ciągu 4 miesięcy, a ona wyjechała (...)

Czy w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego spółdzielnia ma prawo domagać się uzupełnienia wkładów? - opinia prawna

Czy w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego spółdzielnia ma prawo domagać się uzupełnienia wkładów? - opinia prawna

Stan faktyczny W roku 2000 nasza firma, jako spółka cywilna, nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do dwóch lokali użytkowych. W chwili obecnej Spółdzielnia domaga się uzupełnienia wpłaty przynajmniej od jednego ze wspólników – dziewięciu udziałów członkowskich (900 zł.), (...)

Co nowego w podatku dochodowym od osób prawnych?

Co nowego w podatku dochodowym od osób prawnych?

Najważniejsze zmiany w CIT od 1 stycznia 2018 r. Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie wiele zmian do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej „ustawą o CIT"). Wprowadziła je przede wszystkim ustawa z dnia 27 października 2017 (...)

Jak w podatku dochodowym od osób fizycznych pokrywa się straty?

Jak w podatku dochodowym od osób fizycznych pokrywa się straty?

Co to jest strata ze źródła przychodów?  Definicja straty ze źródła przychodów mieści się w art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów (...)

Jak małżonkowie mogą wpływać na skład majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności?

Jak małżonkowie mogą wpływać na skład majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności?

  Wszystkie sytuacje opisane w niniejszym artykule nie dotyczą bezpośrednio samego podziału majątku wspólnego. Mimo to, czynności takie, jak zarząd majątkiem wspólnym czy zaciąganie zobowiązań, mogą wpłynąć na kształt tego majątku - zarówno poprzez jego zwiększenie, (...)

Opodatkowanie sprzedaży odziedziczonego majątku

Opodatkowanie sprzedaży odziedziczonego majątku

W polskim systemie podatkowym ukszałtowanym w znacznej części na zachodnio-kontynentalnych wzorcach istnieje kilka prostych zasad, które nie są trudne do przyswojenia dla średnio rozgarniętego podatnika. Wszyscy wiemy, że podatek dochodowy zasadniczo płaci się od uzyskanego dochodu, czyli (...)

Łączenie się spółek kapitałowych a podatek dochodowy od osób prawnych

Łączenie się spółek kapitałowych a podatek dochodowy od osób prawnych

  Na jakich zasadach spółki mogą się łączyć?   Zasady, na jakich odbywa łączenie się spółek zostały uregulowane w art. 491–527 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 492 § 1 k.s.h., połączenie może być dokonane:   przez przeniesienie (...)

Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Nowa ustawa usprawnia procedury, likwiduje zbędne obciążenia biurokratyczne i wprowadza rozwiązania, które ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Nowelizacja, tzw. pakiet MŚP, stanowi kolejny etap realizacji rządowej „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. (...)

Jakie są skutki podatkowe obrotu kryptowalutami w PIT, VAT i PCC?

Jakie są skutki podatkowe obrotu kryptowalutami w PIT, VAT i PCC?

W rocznym zeznaniu PIT należy wykazać również przychody ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut, takich jak np. bitcoin, litecoin czy ether. Sprawdź skutki obrotu kryptowalutami w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności (...)

Wniesienie praw autorskich jako aportu do spółki z o.o. - opinia prawna

Wniesienie praw autorskich jako aportu do spółki z o.o. - opinia prawna

Stan faktyczny Udziałowiec spółki z o.o. (100% udziałów) zamierza wnieść do spółki majątkowe prawa autorskie (program komputerowy). Spółka będzie udzielać licencji na korzystanie z oprogramowania osobom trzecim. Udziałowiec jest zainteresowany otrzymywaniem 30% z zysku pochodzącego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Darowizna udziałów w spółce dla pracowników

Darowizna udziałów w spółce dla pracowników

100 udziałów spółki z o.o. udziałowiec spółki podarował dwóm pracownikom tej spółki (po 50 udziałów dla każdego), obdarowani pochodzą z III grupy podatkowej, przy czym wartość nominalna jednego udziału wynosi 50 zł. Jakie są skutki podatkowe dla darczyńcy i obdarowanego w takiej (...)

Opodatkowanie sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Opodatkowanie sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Udziały w spółce z o.o. zostaną sprzedane. Sprzedawcą jest osoba fizyczna. Wartość udziałów (kapitał zakładowy) wynosi 50.000 zł. Udziały zostaną sprzedane za 50.000 zł. Poniesione zostały koszty w wysokości ok. 2.500 zł przy zakładaniu spółki. Czy wystąpi tu przychód z kapitałów (...)

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Czy sprzedaż udziałów w spółce z o.o. drugiemu wspólnikowi na podstawie umowy kupna-sprzedaży wywołuje skutki prawne z chwilą podpisania umowy, czy dopiero z chwilą zarejestrowania w KRS? Czy można zwołać zgromadzenie nowych wspólników w sprawie podwyższenia kapitału natychmiast po podpisaniu (...)

Opodatkowanie cesji wierzytelności

Opodatkowanie cesji wierzytelności

Prowadzę działalność gospodarczą (osoba fizyczna). Mój kontrahent nie zapłacił mi za wykonaną przeze mnie usługę i z tego tytułu posiadam wobec niego wierzytelność. Dokonałem cesji tej wierzytelności na rzecz osoby trzeciej (umowa cesji), wraz z wszelkimi prawami związanymi z tą wierzytelnością, (...)

Zbycie udziałów w spółce jawnej

Zbycie udziałów w spółce jawnej

W spółce jawnej obaj wspólnicy mają po 50 % udziałów. Jeden ze wspólników zamierza zbyć 49% udziałów na rzecz drugiego wspólnika, co spowoduje, że jeden wspólnik będzie miał 99% a drugi 1% udziałów. W jaki najtańszy i najproszty sposób przeprowadzić tę operację oraz jakie związane (...)

Skutki prawne braku zgłoszenia sprzedaży udziałów

Skutki prawne braku zgłoszenia sprzedaży udziałów

Trzech wspólników spółki z o. o. dokonało w lutym 2004 r. zbycia udziałów na rzecz czwartego wspólnika. Do dnia dzisiejszego fakt ten nie został ujawniony w KRS. Jakie są skutki prawne braku ujawnienia tego faktu w KRS i w jaki sposób należałoby tego obecnie dokonać? Na podstawie art. 188 (...)

Samochód wykupiony z leasingu

Samochód wykupiony z leasingu

Jestem właścicielem firmy, która korzysta z leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego Toyota Yaris - z kratką. W grudniu nastąpi zakończenie umowy, samochód zostanie wykupiony. Faktura sprzedaży zostanie wystawiona na moją firmę, a cena wykupu wynosi 220 zł plus 22% VAT. W trakcie trwania (...)

Darowizna mieszkania

Darowizna mieszkania

W marcu 2006 roku ja i mój mąż otrzymaliśmy od rodziców mieszkanie 69m2 w formie darowizny. Wysokość tej darowizny w akcie notarialnym wynosi 200.000 PLN. W styczniu 2006 wzięliśmy kredyt 650.000PLN na zakup segmentu, który jest budowany przez dewelopera. W listopadzie 2006 sprzedajemy darowane (...)

Nabycie przez wspólnika samochodu leasingowanego

Nabycie przez wspólnika samochodu leasingowanego

W 1999 r. firma a konkretnie spółka cywilna wzięła samochód w leasing operacyjny. W trakcie trwania umowy firma odliczała całość czynszu z faktury w koszty oraz VAT. Po zakończeniu umowy leasingowej (36 miesięcy) nastąpił wykup tego samochodu przez wspólnika spółki do celów prywatnych. (...)

Darowizna na rzecz małżonków a kwestie podatkowe

Darowizna na rzecz małżonków a kwestie podatkowe

Czy przy darowiźnie jednej rzeczy dwóm osobą (mężowi i żonie) i przy zapisie iż otrzymują tą rzecz w 50% każda, wolna kwota od podatku od darowizny to dla każdej z tych osób 9 tys. zł (obie należą do pierwszej grupy obdarowywanych) czy też w związku iż jest to jedna rzecz dana dwóm (...)

Obowiązek złożenia zeznania PIT-38

Obowiązek złożenia zeznania PIT-38

W ubiegłym roku osiągnąłem przychód ze sprzedaży papierów wartościowych; powyższa transakcja była zrealizowana ze stratą. Czy pomimo tego ze nie osiągnąłem dochodu, a jedynie przychód ze sprzedanych akcji powinienem złożyć w US deklarację PIT-38? Regulacje związane obowiązkiem składania (...)

Darowizna i sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Darowizna i sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Czy można udziały w sp. z o.o. przekazać osobie z najbliższej rodziny (bratu, ojcu) jako darowiznę? Czy przekazanie udziałów jako darowizny niesie takie same skutki prawne jak sprzedaż tych udziałów tej osobie? Jakie są wtedy koszty notarialne? Jakie podatki trzeba zapłacić i w jakiej wysokości? (...)

Przekazanie samochodu po leasingu

Przekazanie samochodu po leasingu

W czerwcu br. uległa zakończeniu umowa leasingu operacyjnego, której przedmiotem był samochód. Przedmiot został sprzedany dotychczasowemu leasingobiorcy (firma jednoosobowa) na podstawie faktury VAT. Ww. samochód (wcześniej odliczony VAT w wysokości 6 tys.) chcę przekazać na własne potrzeby, (...)

Egzekucja z udziałów w sp. z o. o.

Egzekucja z udziałów w sp. z o. o.

Dwaj dłużnicy solidarni posiadają udziały w dwóch (tych samych) spółkach z o.o. Złożony został wniosek do komornika o zajęcie tych udziałów. Wierzyciel zna tylko liczbę i wartość nominalną tych udziałów. Ich wartość faktyczna (rynkowa) nie jest znana, chociaż obie te spółki są (...)

Zmiana danych KRS

Zmiana danych KRS

Spółka zo. o. posiadająca prezesa, który ma 90 % udziałów oraz członka zarządu, który ma 10 % udziałów. Członkowie zarządu zbywają udziały na nową osobę i jednocześnie rezygnują z funkcji oraz składają wypowiedzenie z pracy za porozumieniem stron. Nowy właściciel ma 100% udziałów (...)

Egzekucja z udziałów w sp. z o. o.

Egzekucja z udziałów w sp. z o. o.

Dwaj dłużnicy solidarni posiadają udziały w dwóch (tych samych) spółkach z o.o. Złożony został wniosek do komornika o zajęcie tych udziałów. Wierzyciel zna tylko liczbę i wartość nominalną tych udziałów. Ich wartość faktyczna (rynkowa) nie jest znana, chociaż obie te spółki są (...)

Zmiana danych KRS

Zmiana danych KRS

Spółka zo. o. posiadająca prezesa, który ma 90 % udziałów oraz członka zarządu, który ma 10 % udziałów. Członkowie zarządu zbywają udziały na nową osobę i jednocześnie rezygnują z funkcji oraz składają wypowiedzenie z pracy za porozumieniem stron. Nowy właściciel ma 100% udziałów (...)

Sprzedaż udziałów spółki z o.o. a VAT

Sprzedaż udziałów spółki z o.o. a VAT

Spółka z o.o. zakupiła od osób fizycznych udziały drugiej spółki z o.o. W chwili obecnej chce sprzedać te udziały innej osobie prawnej. Czy musi zapłacić podatek VAT od sprzedaży? Zgodnie z art. 2 pkt. 6 ustawy o podatku od towarów i usług udziały nie stanowią towaru, a więc ich sprzedaż (...)

Sprzedaż rzeczy w trakcie podziału majątku

Sprzedaż rzeczy w trakcie podziału majątku

Czy wniesienie do sądu sprawy o podział majątku dorobkowego przez żonę uniemożliwia mężowi sprzedaż udziałów w spółce nabytej w trakcie trwania małżeńskiej wspólności ustawowej? Czy jeśli żona wyrazi zgodę na sprzedaż udziałów to sprzedaż może mieć miejsce niezależnie od trwania (...)

VAT i PCC od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

VAT i PCC od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Będę kupował od osoby fizycznej udziały w sp. z o.o. zarządzającej centrum handlowym. Ma zostać sporządzona umowa notarialna z potwierdzeniem podpisów przez notariusza. 1) Czy zapłacę PTU od wspomnianej czynności? 2) Czy i kto zapłaci podatek od czynności cywilnoprawnych? Umowa o zbycie (sprzedaż) (...)

Opodatkowanie zbycia udziałów

Opodatkowanie zbycia udziałów

Czy od zakupu udziałów płacę jakiś podatek (90 udziałów o wartości 45 tys. zł) i czy osoba sprzedająca mi takie udziały również opłaca jakiś podatek. Czy firma płaci również jakiś podatek od tego? Czy są jakieś opłaty związane z zakupem udziałów i ze sprzedażą udziałów? Transakcja (...)

Opodatkowanie sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Opodatkowanie sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Udziały w spółce z o.o. zostaną sprzedane. Sprzedawcą jest osoba fizyczna. Wartość udziałów (kapitał zakładowy) wynosi 50.000 zł. Udziały zostaną sprzedane za 50.000 zł. Poniesione zostały koszty w wysokości ok. 2.500 zł przy zakładaniu spółki. Czy wystąpi tu przychód z kapitałów (...)

Opodatkowanie sprzedaży udziałów w spółce

Opodatkowanie sprzedaży udziałów w spółce

W umowie spółki cywilnej została zawarta klauzula o możliwości sprzedaży udziałów przez wspólników i jeden z nich dokonał sprzedaży swego udziału na rzecz nowego wspólnika wchodzącego do spółki. Czy jest to poprawne pod względem prawnym i jakie to ma skutki w podatkach dla sprzedającego (...)

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Czy sprzedaż udziałów w spółce z o.o. drugiemu wspólnikowi na podstawie umowy kupna-sprzedaży wywołuje skutki prawne z chwilą podpisania umowy, czy dopiero z chwilą zarejestrowania w KRS? Czy można zwołać zgromadzenie nowych wspólników w sprawie podwyższenia kapitału natychmiast po podpisaniu (...)

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Dwóch spadkobierców po jedynym udziałowcu spółki z o.o. otrzymali w drodze spadku po 50% udziałów. Nie dokonali jeszcze wpisu do KRS jako nowych udziałowców, ale podjęli uchwałę o powołaniu zarządu spółki. Czy mogą teraz sprzedać swoje udziały (jednemu nabywcy), jeśli nie wpisali (...)

Sprzedaż zajętych udziałów a odwołanie od decyzji

Sprzedaż zajętych udziałów a odwołanie od decyzji

Po dokonaniu zajęcia udziałów w spółce z o.o., sąd na wniosek dłużnika wydał postanowienie w oparciu o art. 908 kpc. Czy na postanowienie sądu rejonowego dotyczące nakazania czynności egzekucyjnych komorniczych (sprzedaż udziałów) przysługuje odwołanie i w jakim terminie? Posiedzenie (...)

Zajęcie udziałów w spółce przez komornika

Zajęcie udziałów w spółce przez komornika

Komornik zajął udziały w spółce z o. o. Zajęte udziały należą do jednego ze wspólników, przeciwko któremu indywidualnie jest prowadzona egzekucja komornicza. Czy komornik ma obowiązek zbycia tych udziałów, czy też mogą one być zajęte bez konieczności ich zbywania? Jakie są terminy (...)

Sprzedaż udziałów bez zgody spółki

Sprzedaż udziałów bez zgody spółki

W spółce z o.o. jest zapisane w statucie/umowie spółki, że do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy zezwolenie na zbycie i zastawienie udziałów. Na Zgromadzeniu Wspólników podjęto uchwałę następującej treści: "Wyrażono zgodę na zbycie przez Wspólnika X wszystkich (...)

Prawo pierwszeństwa nabycia udziałów

Prawo pierwszeństwa nabycia udziałów

W umowie spółki z o.o. istnieje zapis, cytuję: "pozostali wspólnicy mają pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia". Czy w takiej sytuacji sprzedaż udziałów jednemu ze wspólników również wymaga procedury dotyczącej prawa pierwokupu? Czy jeśli sprzedam udziały wspólnikowi (...)

Sprzedaż udziałów przez komornika a zgoda spółki

Sprzedaż udziałów przez komornika a zgoda spółki

Czy komornik może zająć udziały w spółce z o.o. i wystawić je do przetargu, jeżeli umowa spółki wymaga zgody wszystkich wspólników co do nabywcy udziałów? Kodeks spółek handlowych przewiduje dla wspólników spółki z o.o. możliwość wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów. W przypadku, (...)

Sprzedaż udziałów a zamknięcie ksiąg

Sprzedaż udziałów a zamknięcie ksiąg

Sp. z o.o. ma siedzibę w Polsce. Zarząd stanowią 2 osoby (Francuzi), nie mieszkające w Polsce. Udziały 50/50. Te same dwie osoby mają Sp. z o.o. w Luxemburgu i udziały też 50/50. Spółka z Luxemburga chce kupić udziały Sp. z o.o. polskiej. Czy kupienie 100% udziałów Sp. z o.o. polskiej wiąże (...)