Posiłki dla pracowników na liście płac

Pytanie:

"Firma dopłaca pracownikom do posiłków, za każdy posiłek kwotę 3,00 zł. Dopłaty te nie pochodzą z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ani nie wynikają z konieczności zapewnienia posiłków w związku z przepisami BHP. Kwota tej dopłaty stanowi dla pracownika przychód do opodatkowania, ale nie podlega składkom ZUS. Czy do listy płac do pozycji przychód opodatkowany należy doliczyć każdemu pracownikowi po 3,00 i z tej kwoty potrącić podatek?"

Odpowiedź prawnika: Posiłki dla pracowników na liście płac

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku pracy uważa się m.in. wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń.

Jak stanowi art. 21 ust. 1 pkt 11 i 11a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, a także świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, wynikające z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ze względu na szczególne warunki i charakter pełnionej służby, przysługujące osobom pozostającym w stosunku służbowym, przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Wydatki ponoszone na rzecz pracowników, w tym dopłaty do posiłków, które nie przysługują lub nie wynikają z przepisów lub zasad BHP stanowią po stronie pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zatem należy je ujmować jako przychód opodatkowany (również na liście płac) i potrącać z tej kwoty podatek.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika