Praca w czasie urlopu wypoczynkowego

Pytanie:

Zatrudniam osobę, która m.in. pełni swoje obowiązki w terenie. Dostałem informację, że osoba ta, mimo że oficjalnie przebywa na urlopie wykonuje swoje obowiązki, nie zawsze zgodnie z moimi oczekiwaniami i poza moją wiedzą. Co mogę w tej sytuacji zrobić? Czy pracownik ten działa zgodnie z przepisami? Nie wyraziłem zgody, aby pracowała w mojej firmie w czasie urlopu, nie odwoływałem także z tego urlopu.

Masz inne pytanie do prawnika?

21.4.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Praca w czasie urlopu wypoczynkowego

Podstawowym problemem dla pracodawcy może się okazać fakt zaciągania przez pracownika w okresie urlopu zobowiązań w imieniu przedsiębiorcy. Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł Do czego jest uprawniony pracownik w Twojej firmie?

W związku z pełnieniem obowiązków w terenie pojawia się pytanie o treść tych obowiązków. Jeżeli polegają one na zawierania umów w imieniu przedsiębiorcy - będą to umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa - pracownik z pewnością otrzymał od pracodawcy umocowanie, które okazuje przy zawieraniu tych umów. Pracodawca powinien to umocownanie odwołać i zażądać zwrotu dokumentu.

Porady prawne

Co do możliwych działań pracodawcy w opisanej sytuacji, to może on odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Wydaje się jednak, iż nie ma podstaw do takiego odwołania.

Natomiast przedstawione działanie pracownika może zostać uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych stanowiące podstawę do dyscyplinarnego zwolnienia pracownika (rozwiązania umowy bez wypowiedzenia).

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2000 r., sygn. I PKN 44/2000, opubl. w SNAPiUS 2002, nr 10, poz. 239 pracownik, który w czasie zwolnienia lekarskiego podejmuje czynności sprzeczne z celem tego zwolnienia, jakim jest odzyskanie zdolności do pracy, a zwłaszcza czynności prowadzące do przedłużenia nieobecności w pracy, godzi w dobro pracodawcy i działa sprzecznie ze swoimi obowiązkami, takimi jak lojalność wobec pracodawcy, obowiązek świadczenia pracy i usprawiedliwiania nieobecności. To działanie powinna jednak cechować wina lub rażące niedbalstwo pracownika.

Podobnie można by spojrzeć na wykonywanie pracy w okresie urlopu wypoczynkowego, jeżeli jest to praca na rzecz pracodawcy. Urlop pełni bowiem określoną funkcję i zapewnia wydajność pracownika w dalszej pracy, choć z pewnością nie jest to podstawowy cel urlopu. Urlop jest bowiem przeznaczony przede wszystkim dla dobra pracownika, a nie dla interesu pracodawcy.

Jeżeli pracodawca po uzyskaniu informacji o wykonywaniu pracy w okresie urlopu wypoczynkowego, polecił pracownikowi zaprzestanie działań, to bezprawna i świadoma odmowa wykonania polecenia, zagrażająca istotnym interesom pracodawcy, również stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Oprócz odmowy wykonania polecenia, także samowolne zabranie kluczy, pieczątek, przetrzymywanie sprzętu biurowego stanowiącego własność pracodawcy, mimo wezwania do jego zwrotu, jest podstawą do zwolnienia z pracy.

Oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia musi być złożone w formie pisemnej i podawać przyczynę wypowiedzenia (powinno być opisane działanie pracownika).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne