Prawa ochronne na znak towarowy

Pytanie:

Zamierzam dokonać zgłoszenia do Urzędu Patentowego o uzyskanie znaku towarowego dla domeny internetowej (firma.com.pl). Nazwa domeny jest zgodna z nazwą mojej firmy. Czy wcześniej muszę podpisać umowę z NASK-iem o dysponowanie domeną? Co w przypadku, gdy inna osoba jest dysponentem ale np. nie używa tej nazwy - wykupiła domenę na zapas?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawa ochronne na znak towarowy

Kontakt w sprawie domeny z naskiem oraz rejestracja w urzędzie patentowym to dwie odrębne kwestie.

Znaki towarowe i ich rejestracja regulowane są ustawą o własności przemysłowej. Zgodnie z jej artykułem 120 znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.  Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.  Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy oznacza się, według daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Zgłoszenie natomiast uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego lub zostało odebrane telefaksem. Warto przy tym pamiętać, iż na wniosek zgłaszającego znak towarowy Urząd Patentowy wydaje, w celu zastrzeżenia pierwszeństwa za granicą, dowód dokonania zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym (dowód pierwszeństwa). Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które nie mogą być znakiem towarowym, nie mają dostatecznych znamion odróżniających. Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia:

Porady prawne

1) których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich,

2) które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,

3) które ze swojej istoty mogą wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru.

Poza tym nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli:  

1) zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony,

2) zawierają nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej bądź jej symbole (godło, barwy lub hymn), nazwy lub herby polskich województw, miast lub miejscowości, znaki sił zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sił porządkowych, reprodukcje polskich orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych oficjalnych lub powszechnie używanych odznaczeń i odznak, w szczególności administracji rządowej czy samorządu terytorialnego albo organizacji społecznych działających w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tych organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie,

3) zawierają skróty nazw bądź symbole (herby, flagi, godła) obcych państw, organizacji międzynarodowych, a także przyjęte w obcych państwach urzędowe oznaczenia, stemple kontrolne i gwarancyjne, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takich oznaczeń w obrocie;  

4) zawierają urzędowo uznane oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znaki bezpieczeństwa, znaki jakości lub cechy legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takich oznaczeń, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do ich używania;  

5) zawierają elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, których używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową; 

6) stanowią formę bądź inną właściwość towaru lub opakowania, która jest uwarunkowana wyłącznie jego naturą, jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru.

W zgłoszeniu znaku towarowego musi Pan określić znak towarowy oraz wskazać towary, dla których znak ten jest przeznaczony. Aż do czasu wydania decyzji Pan jako zgłaszający może dokonywać w zgłoszeniu uzupełnień i poprawek, które nie mogą prowadzić do zmiany istoty znaku towarowego ani rozszerzać wykazu towarów, dla których znak ten został zgłoszony.  Urząd Patentowy może wprowadzić poprawki w dokumentacji zgłoszenia jedynie w celu usunięcia oczywistych pomyłek i błędów językowych. Ograniczenie to nie dotyczy wykazu towarów i ich klasyfikacji, pod warunkiem że poprawki nie będą prowadzić do zmiany zakresu żądanej ochrony.

O zgłoszeniu znaku towarowego Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia niezwłocznie po upływie 3 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia. Od dnia ogłoszenia osoby trzecie mogą zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów, dla których znak jest przeznaczony, jak też zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego. Wydanie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy następuje po sprawdzeniu przez Urząd Patentowy, czy są spełnione ustawowe warunki wymagane dla uzyskania prawa. Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego, jeżeli nie stwierdzi braku ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy. Udzielenie prawa ochronnego następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za dziesięcioletni okres ochrony. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe podlegają wpisowi do rejestru znaków towarowych. Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego na znak towarowy. Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg.

Z powyższego wynika zatem, iż uzyskanie ochrony dla znaku towarowego jest jednak raczej długą drogą. Teraz pozostaje jeszcze używanie znaku towarowego jako domeny. To jest osobna procedura przed innym organem, a właściwie przed odrębną instytucją, a mianowicie przed wspomnianym w pytaniu NASK-iem. Nask jest jednostką badawczo-rozwojową, operatorem sieci transmisji danych. NASK pełni funkcję "registry", czyli krajowego rejestru nazw internetowych w domenie .pl. Rejestracji nazwy domeny powinien Pan zatem dokonać zgodnie z wymaganiami i procedurami ustalonymi przez NASK. Proszę przy tym pamiętać, iż rejestracja znaku towarowego chroni Pana z punktu widzenia prawa przed nadużyciami. Może się jednak zdarzyć, iż ten sam wyraz czy też zwrot, który zgłosi Pan jako znak towarowy będzie już domeną używaną i należącą do innej osoby. Nie ma jednak przeszkód, aby w takiej sytuacji próbować dojść do porozumienia z jej obecnym właścicielem i nabyć ją w drodze umowy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Znak towarowy - Co to jest i jak zarejestrować znak towarowy?

Znak towarowy - Co to jest i jak zarejestrować znak towarowy?

Co to jest znak towarowy? Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Może to być w szczególności (...)

Nowelizacja prawa własności przemysłowej

Nowelizacja prawa własności przemysłowej

Za sprawą zmian w prawie własności przemysłowej przedsiębiorcy zyskają szanse na większą rozpoznawalność swojej marki i łatwiejszą ścieżkę wejścia na rynki zagraniczne. Nowelizacja prawa własności przemysłowej związana jest z wprowadzaniem do krajowego porządku prawnego Dyrektywy (...)

Szczegółowe zasady rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym

Szczegółowe zasady rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym

  Gdzie określone zostały zasady rejestracji znaku? Zasady rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, wydane na podstawie art. 152 ustawy (...)

Prawo ochronne na znak towarowy jako przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej

Prawo ochronne na znak towarowy jako przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej

Prawo ochronne na znak towarowy może być przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki kapitałowej. Wkładem tym będzie prawo płynące z rejestracji znaku towarowego we właściwym urzędzie. Znak towarowy jest dobrem niematerialnym, który bardzo często stanowi jeden z (...)

Wygaśnięcie i unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy

Wygaśnięcie i unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy

Ochrona prawa do znaku towarowego ustaje z powodu wygaśnięcia lub unieważnienia prawa płynącego z rejestracji. Osoby trzecie w okresie, w którym znak towarowy podlega ochronie, nie mogą ingerować w granice danego prawa. Ustawa Prawo własności przemysłowej w art. 164-173 reguluje wskazane (...)

Kiedy nie można uzyskać praw ochronnych na znak towarowy?

Kiedy nie można uzyskać praw ochronnych na znak towarowy?

    Jakie oznaczenia nie mogą uzyskać prawa ochronnego? Przede wszystkim, prawo ochronne nie przysługuje oznaczeniom, które nie mogą być traktowane jak znaki towarowe w rozumieniu tej ustawy. Zgodnie z at. 120 ust.1 ustawy Prawo własności przemysłowej, znakiem towarowym może (...)

Dopuszczalność amortyzacji i ochrona znaku towarowego. Wycena aportu wnoszonego do spółki z o.o. – opinia prawna (Opinia opata na starej ustawie o Vat)

Dopuszczalność amortyzacji i ochrona znaku towarowego. Wycena aportu wnoszonego do spółki z o.o. – opinia prawna (Opinia opata na starej ustawie o Vat)

Stan faktycznyOsoba prowadząca działalność gospodarczą przekształca ją w spółkę z ograniczaną odpowiedzialnością. W listopadzie 2002 r. została zarejestrowana nowa spółka. Na miesiąc grudzień planowane jest wniesienie aportu w postaci dotychczas prowadzonej działalności. Przedsiębiorstwo (...)

Konflikt domeny internetowej ze znakiem towarowym - opinia prawna

Konflikt domeny internetowej ze znakiem towarowym - opinia prawna

  Stan faktycznyUzyskałem od NASK prawo do używania domeny internetowej. Oznaczenie domeny jest równocześnie znakiem towarowym pewnej firmy zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym. Zgłaszają się do mnie osoby, które żądają natychmiastowego zaprzestania używania zarejestrowanych (...)

Bezwzględne oraz względne przeszkody rejestracji znaku towarowego

Bezwzględne oraz względne przeszkody rejestracji znaku towarowego

Określenia „przeszkody bezwzględne” oraz „przeszkody względne” są powszechnie używane jako kryteria, które są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, czy znak towarowy zasługuje na przyznanie mu prawa ochronnego. Przeszkody względne Przeszkody względne występują (...)

Prawo własności przemysłowej do aktualizacji

Prawo własności przemysłowej do aktualizacji

Mniej biurokracji, przepisy na miarę postępu technologicznego i zorientowane przede wszystkim na pomoc przedsiębiorcy – to zmiany, które nastąpią w prawie własności przemysłowej - zakłada rządowy projekt nowelizacji prawa własności przemysłowej. Z nowych rozwiązań skorzysta (...)

Nazwa rodzajowa jako element znaku towarowego korzysta ze słabszej ochrony: na przykładzie orzeczenia SA w Warszawie

Nazwa rodzajowa jako element znaku towarowego korzysta ze słabszej ochrony: na przykładzie orzeczenia SA w Warszawie

"Znakiem towarowym może być wyłącznie oznaczenie, do używania którego można przyznać prawo wyłączne tylko jednemu podmiotowi przy jednoczesnym zachowaniu prawa swobodnego dostępu innym uczestnikom obrotu gospodarczego do oznaczeń ogólnoinformujących o nazwie lub cechach towarów (...)

Kiedy używanie znaku towarowego jest bezpodstawne? - opinia prawna

Kiedy używanie znaku towarowego jest bezpodstawne? - opinia prawna

 Stan faktyczny  Używam oznaczenia swoich towarów określoną nazwą. W pewnym momencie zaczęły zgłaszać się do mnie osoby, informując mnie, że czynię to nielegalnie. Swoje stanowisko uzasadniają istnieniem tzw. praw ochronnych na znak towarowy. Kiedy używanie znaku towarowego (...)

Czy wniosek o wspólne prawo ochronne na znak towarowy może złożyć nie-przedsiębiorca?

Czy wniosek o wspólne prawo ochronne na znak towarowy może złożyć nie-przedsiębiorca?

Jedynie przedsiębiorcy mogą uzyskać wspólne prawo ochronne na znak towarowy przeznaczony do równoczesnego używania Przywilej ten nie przysługuje natomiast osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej. (...)Możliwość udzielenia wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy (...)

Prawo do unijnego znaku towarowego spółki adidas unieważnione

Prawo do unijnego znaku towarowego spółki adidas unieważnione

Sąd Unii Europejskiej utrzymał w mocy unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego spółki adidas składającego się z trzech równoległych pasków nałożonych na produkt w dowolnym kierunku. Spółka adidas nie dowiodła, że znak ten uzyskał na całym obszarze Unii (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Koszty uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw Poniższe wyjaśnienie dotyczy nowych przepisów art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992  r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 (...)

Urząd Patentowy RP przystąpił do projektu CETMOS

Urząd Patentowy RP przystąpił do projektu CETMOS

Urząd Patentowy RP przystąpił do projektu CETMOS - nowej inicjatywy 9 urzędów patentowych Europy Centralnej. W ramach tego projektu każdy podmiot, zainteresowany inwestowaniem lub rozwojem swojej działalności w tej części Europy, może złożyć zamówienie na przeprowadzenie przez (...)

Znaki towarowe na jednolitym rynku

Znaki towarowe na jednolitym rynku

Hukla jest właścicielem słownego krajowego znaku towarowego MATRATZEN, zarejestrowanego w Hiszpanii m.in. dla mebli wypoczynkowych, należących do klasy 20 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji (...)

Brak opłaty w terminie, znak towarowy stracony

Brak opłaty w terminie, znak towarowy stracony

Firma, która spóźni się z opłatą za zgłoszenie znaku towarowego, może poprosić o przywrócenie terminu na jej uiszczenie. Ma na to jednak tylko sześć miesięcy   Przypomniał o tym Naczelny Sąd Administracyjny, interpretując przepisy prawa własności przemysłowej (...)

Czy jest jakaś ochrona po unieważnieniu znaku towarowego?

Czy jest jakaś ochrona po unieważnieniu znaku towarowego?

Producent zachowuje wyłączność na nazwę swego wyrobu, nawet gdy znak towarowy został unieważniony. Ochronę dają wówczas przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 21 czerwca 2006 r. kończącym spór między producentami preparatów (...)

Ochrona domeny internetowej

Ochrona domeny internetowej

Domeny coraz częściej są wykorzystywane do oznaczenia towaru, usługi czy przedsiębiorcy. Mogą zatem zostać uznane za znaki towarowe. Domena internetowa składa się z pewnych stałych składników oraz składnika zmiennego tzw. nazwy domenowej. Mówi się tu także o domenie drugiego (...)

Prawo ochronne na dwie identyczne marki

Prawo ochronne na dwie identyczne marki

Na upartego można przyznać prawo ochronne marce nawet identycznej z istniejącą na rynku i należącą do innego przedsiębiorstwa. Towary i usługi nowej marki powinny jednak jak najbardziej odbiegać od tych, które są już znane. Ustawa o znakach towarowych i obecne prawo własności przemysłowej (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Nabycie praw do domeny internetowej

Nabycie praw do domeny internetowej

\"Jako osoba fizyczna zarejestrowałem domenę w NASK-u. Spółka z o.o. , w której jestem jedynym udziałowcem, zleciła wykonanie serwisu www. i zamierza wykorzystać tę domenę zarówno jako znak (...)

Okoliczności uznania projektu wzoru za plagiat

Okoliczności uznania projektu wzoru za plagiat

Kiedy projekt może zostać uznany za plagiat? Nie można używać wzoru przemysłowego w ogóle, jeśli narusza on prawa osób trzecich, w tym inne prawa ochronne na znak towarowy wcześniej (...)

Sprzedaż odzieży i biżuterii pochodzących z krajów UE w Polsce.

Sprzedaż odzieży i biżuterii pochodzących z krajów UE w Polsce.

Jak od strony prawnej wygląda sprzedaż odzieży i biżuterii markowych w Polsce? Interesuje mnie kwestia koncesji, pozwoleń oraz wykorzystywania znaków towarowych. Niniejsza opinia prawna zawiera (...)

Podział praw do znaku towarowego

Podział praw do znaku towarowego

Jakie są możliwe sposoby podziału \"współwłasności\" prawa do znaku towarowego należącego do trzech osób? Osoby te umawiają się, że czerpią po równo korzyści z eksploatacji tego znaku. (...)

Sprzedaż znaku towarowego

Sprzedaż znaku towarowego

Spółka z o.o. ma zarejestrowany znak towarowy w Urzędzie patentowym. Znak został stworzony i przez właściciela spółki i jej Prezesa. Spółka nie prowadzi działalności a chce przekazać znak (...)

Prawo do nazwy firmy

Prawo do nazwy firmy

W Polsce po roku 1989 powstało wiele małych i średnich firm i zdarza się, że niektóre firmy mają takie same nawy. W większości przypadków jest to spowodowane używaniem potocznych wyrazów lub (...)

Odsprzedaż towaru opatrzonego znakiem towarowym

Odsprzedaż towaru opatrzonego znakiem towarowym

Czy do eksportu ze Wspólnoty Europejskiej (UE) towarów oznaczonych ważnym znakiem towarowym i wprowadzonych do obrotu handlowego w Polsce (lub UE) przez producentów potrzebuję licencji lub zgody od (...)

Udzielenie licencji przez podmiot zagraniczny

Udzielenie licencji przez podmiot zagraniczny

Czy licencja na znak towarowy udzielona przez podmiot zagraniczny podmiotowi polskiemu powinna być wpisana w rejestrze znaków towarowych. Czy można używać takiego znaku w celach informacyjnych celem (...)

Ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy

Ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy

Czego nie chroni prawo ochronne na znak towarowy? Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie: -ich nazwisk lub adresu, -oznaczeń wskazujących (...)

Przeniesienie praw - zbycie znaku towarowego

Przeniesienie praw - zbycie znaku towarowego

Spółka z o.o. złożyła do urzędu patentowego zgłoszenie na wzór przemysłowy i wynalazek. Zgłoszenia oczekują na rejestrację. W jaki sposób można przelać prawa do produkcji tych urządzeń (...)

Konsekwencje naruszania prawa ochronnego na znak towarowy

Konsekwencje naruszania prawa ochronnego na znak towarowy

Jakie są konsekwencje naruszania prawa ochronnego na znak towarowy? Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać (...)

Rozliczenie pożyczki Spólki z o.o.

Rozliczenie pożyczki Spólki z o.o.

Spółka z o.o. zaciągnęła pożyczkę u swoich właścicieli. Czy w ramach rozliczenia tej pożyczki może przekazać (za akceptacją pożyczających) wartość niematerialną (znak towarowy) ? Biorąc (...)

Uzyskanie praw ochronnych na logo

Uzyskanie praw ochronnych na logo

Jaka jest procedura zastrzeżenia praw autorskich na pracę graficzną, np. logo? Do jakiego urzędu trzeba sie zgłosić? Czy jest taki urząd w Lublinie? Należy uznać, że logo stanowi znak towarowy (...)

Towar na wyłączność

Towar na wyłączność

Chciałbym sprzedawać pewien przedmiot na moim sklepie internetowym, zaznaczam, że towar będzie wysyłany z Anglii. Firmę będę miał zarejestrowaną w Anglii, natomiast będę posiadał tylko konto (...)

Rozwiązanie umowy licencyjnej na znak towarowy

Rozwiązanie umowy licencyjnej na znak towarowy

W 2002 r. spółka podpisała umowę licencyjną na używanie znaku towarowego na okres 5 lat. W dniu 19.07.2006 r. rozwiązano za porozumieniem stron tę umowę, równocześnie podpisano umowę sprzedaży (...)

FORUM PRAWNE

jak wypełnić wniosek? udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy przykład?

jak wypełnić wniosek? udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy przykład? jak wypełnić wniosek? udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy przykład?

Znak towarowy, a prawa autorskie.

Znak towarowy, a prawa autorskie. Witam, Nie wiem czy w dobrym miejscu piszę, jak nie to przepraszam i proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu. Moje pytanie brzmi: 1. Jeżeli posiadam serwis (...)

ZNAK TOWAROWY...

ZNAK TOWAROWY... Jakie są szanse ze firma używajaca nie zastrzezonej nazwy od kilkudziesieciu lat, wygra proces z firma, ktora zastrzegla te sama nazwe, lecz wczesniej uzywala zupelnie innej? (PIRX) (...)

Znak towarowy w Polsce, a spółka w Szwajcari

Znak towarowy w Polsce, a spółka w Szwajcari Witam, proszę o bardzo istotną dla mnie poradę dotyczącą znaku towarowego. Kilka faktów: -Znak towarowy rejestruję po prostu na siebie, pod imieniem (...)

Znak towarowy

Znak towarowy Przedsiębiorstwo X ma zarejestrowany w UP RP znak towarowy na swoją rzecz. Okazało się że przedsiębiorstwo Y działające na rynku krócej niż przedsiębiorstwo X używa identycznego (...)

Znak towarowy

Znak towarowy witam.. Czy można na swojej stronie internetowej umieścić logo znanych marek sportowych? Czy najpierw trzeba uzyskać zgodę? Przedsiębiorstwo X ma zarejestrowany w UP RP znak towarowy (...)

Czy można zarejestrować znak towarowy jeżeli nieznacznie różni się od innego?

Czy można zarejestrować znak towarowy jeżeli nieznacznie różni się od innego? Czy można zarejestrować znak towarowy jeżeli nieznacznie różni się od innego? Podaj przykład konkretny? molek78 (...)

Zastrzeżony znak towarowy

Zastrzeżony znak towarowy Witam wszystkich Jeśli to zły dział proszę o przeniesienie do odpowiedniego, gdyż nie wiem za bardzo gdzie mój post umieścić. Sprawa wygląda następująco: chcę (...)

ZNAK TOWAROWY...

ZNAK TOWAROWY... Jakie są szanse ze firma używajaca nie zastrzezonej nazwy od kilkudziesieciu lat, wygra proces z firma, ktora zastrzegla te sama nazwe, lecz wczesniej uzywala zupelnie innej? (PIRX) (...)

Znak towarowy w Polsce, a spółka w Szwajcari

Znak towarowy w Polsce, a spółka w Szwajcari Witam, proszę o bardzo istotną dla mnie poradę dotyczącą znaku towarowego. Kilka faktów: -Znak towarowy rejestruję po prostu na siebie, pod imieniem (...)

Znak towarowy

Znak towarowy Przedsiębiorstwo X ma zarejestrowany w UP RP znak towarowy na swoją rzecz. Okazało się że przedsiębiorstwo Y działające na rynku krócej niż przedsiębiorstwo X używa identycznego (...)

Znak towarowy

Znak towarowy witam.. Czy można na swojej stronie internetowej umieścić logo znanych marek sportowych? Czy najpierw trzeba uzyskać zgodę? Przedsiębiorstwo X ma zarejestrowany w UP RP znak towarowy (...)

jak wypełnić wniosek? udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy przykład?

jak wypełnić wniosek? udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy przykład? jak wypełnić wniosek? udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy przykład?

Czy można zarejestrować znak towarowy jeżeli nieznacznie różni się od innego?

Czy można zarejestrować znak towarowy jeżeli nieznacznie różni się od innego? Czy można zarejestrować znak towarowy jeżeli nieznacznie różni się od innego? Podaj przykład konkretny? molek78 (...)

Zastrzeżony znak towarowy

Zastrzeżony znak towarowy Witam wszystkich Jeśli to zły dział proszę o przeniesienie do odpowiedniego, gdyż nie wiem za bardzo gdzie mój post umieścić. Sprawa wygląda następująco: chcę (...)

Znak towarowy, a prawa autorskie.

Znak towarowy, a prawa autorskie. Witam, Nie wiem czy w dobrym miejscu piszę, jak nie to przepraszam i proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu. Moje pytanie brzmi: 1. Jeżeli posiadam serwis (...)

Zajęcie patentu przez komornika

Zajęcie patentu przez komornika Za długi pieniężne komornik zajał patent na produkcję pomp ciepła. jest to pryzpadek z którym w urzędziepatentowym w Krakowie jeszcze się nie spotkali. Czy jest (...)

Zajęcie patentu przez komornika

Zajęcie patentu przez komornika Za długi pieniężne komornik zajał patent na produkcję pomp ciepła. jest to pryzpadek z którym w urzędziepatentowym w Krakowie jeszcze się nie spotkali. Czy jest (...)

Patent

Patent Witam, mam innowacyjny pomysł na rozwiązanie internetowe. Gdzie mogę go opatentować? Czy muszę najpierw zrealizować ten pomysł? Jakie są koszty patentu? Urząd Patentowy. Pomysł (wynalazek, (...)

Porady prawne