Prawo autorskie i wzór przemysłowy

Pytanie:

Producent opracował wzór klosza kilkanaście lat temu (nie był opatentowany) i sprzedawał je na rynki krajowe oraz zagraniczne (na dowód posiadamy faktury sprzedaży oraz wzorniki, wykrojniki, katalog i świadków). Ze względu na ciężką chorobę właściciel projektów przekazał firmę wraz z pracownikami swojemu zięciowi i on dalej je produkował oraz sprzedawał we własnej firmie. Po kilku latach zięć założył spółkę cywilną z żoną i wykrojniki te zostały wniesione aportem do spółki cywilnej. Osoba (teść), która je projektowała zmarła kilka lat temu, a córka została spadkobierczynią całości majątku. Pomiędzy córką a zięciem nie ma rozdzielności majątkowej. Ostatnio na rynku pojawiły się takie same wzory kloszy. Czy mamy prawa autorskie do tych wzorów, projektów i produktów? Czy są spadkiem dziedziczonym po zmarłym? Czy w takiej sytuacji nie doszło do kradzieży spadku oraz praw autorskich? Czy możemy wnieść pozew do Sądu z tytułu utraty części majątku lub odszkodowanie i jakie przepisy mają tu zastosowanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.7.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawo autorskie i wzór przemysłowy

W opisanej sytuacji należy przede wszystkim odnieść się do przepisów Prawa własności przemysłowej. Ta regulacja może dać odpowiedź na pytanie, jak traktować zwór klosza, o którym mowa w pytaniu. Chodzi tu o stwierdzenie, czy wzór ten jest wzorem przemysłowym. Zgodnie z powołaną wyżej ustawą jest nim nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Wytworem zaś jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Porady prawne

Wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób (wzoru nie uważa się za udostępniony publicznie, jeżeli nie mógł dotrzeć do wiadomości osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której wzór dotyczy).

Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo.

Jeżeli produkt spełnia powyższe wymagania, może być uznany za wzór przemysłowy. Zasadniczo dopiero rejestracja tego wzoru powoduje, że uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wzór użytkowy może również stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W takiej sytuacji mamy do czynienia z kumulatywną ochroną wzoru - jako wzoru przemysłowego i dzieła. Ochrona praw majątkowych do utworu, przewidziana w przepisach prawa autorskiego, nie ma zastosowania tylko do wytworów wytworzonych według wzoru przemysłowego i wprowadzonych do obrotu po wygaśnięciu prawa z rejestracji udzielonego na taki wzór.  

Skoro wzór nie został zarejestrowany, należy sprawdzić, czy wzór ten używany obecnie przez innego producenta, został przez niego zarejestrowany.

W takim wypadku można rozważać dążenie do unieważnienia wzoru. Podstawą do unieważnienia jest wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa z rejestracji. W opisanej sytuacji należałoby wykazać, iż zarejestrowany wzór użytkowy nie był nowy. Podstawą do unieważnienia prawa z rejestracji może być również stwierdzenie, że wykorzystywanie wzoru przemysłowego narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Co do tej drugiej podstawy, to należałoby wykazać, iż mamy do czynienia z dziełem, a co za tym idzie majątkowymi i osobistymi prawami autora tego dzieła. Uprawniony, o którym mowa w art. 74, może żądać od osoby, która nie będąc do tego uprawniona zgłosiła wzór, wydania uzyskanych bezpodstawnie korzyści i naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Ponadto może żądać ogłoszenia w prasie stosownego oświadczenia, a także, gdy naruszenie prawa do rejestracji jest zawinione, zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej na rzecz jednej z organizacji, na cele popierania własności przemysłowej.  

W pytaniu jest mowa, jak się domyślamy, o nabyciu przedsiębiorstwa przez zięcia. W skład tego przedsiębiorstwa wchodził też nie zarejestrowany wzór przemysłowy, co można też określić jako uprawnienie do uzyskania prawa z rejestracji. Prawo do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego jest zbywalne i podlega dziedziczeniu.  Umowa o przeniesienie prawa, o którym mowa wyżej, wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Umowa zbycia przedsiębiorstwa wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, więc forma przeniesienia prawa z wzoru przemysłowego byłaby zachowana.

Ponadto w skład przedsiębiorstwa wchodzą majątkowe prawa autorskie. Skoro przedsiębiorstwo zostało nabyte w czasie trwania małżeństwa, z założeniem, że za środki z majątku wspólnego, to jest objęte tą wspólnością. W pytaniu nie jest jednak sprecyzowane, na jakiej podstawie zięć nabył przedsiębiorstwo. Jeżeli była to darowizna, to co do zasady przedsiębiorstwo należy do majątku osobistego męża. Skoro przedsiębiorstwo zostało zbyte przed śmiercią twórcy wzoru, to nie wchodzi ono (jego składniki) do masy spadkowej.  

Natomiast co do osobistych praw autorskich w opisanej sytuacji (pod warunkiem, że mamy do czynienia z utworem, czyli przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonym w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia), to, jeżeli twórca nie wyraził innej woli, po jego śmierci z powództwem o ochronę autorskich praw osobistych zmarłego może wystąpić małżonek, a w jego braku kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kto ma pierwszeństwo na uzyskanie patentu na wynalazek?

Kto ma pierwszeństwo na uzyskanie patentu na wynalazek?

  Prawo do uzyskania patentu na wynalazek przysługuje twórcy. Zasadą jest zatem, że podmiotem uprawnionym jest twórca, a jedynie wyjątkowo prawo to przysługuje innym podmiotom. Jeżeli wynalazku dokonały co najmniej dwie osoby, wówczas uprawnienie do uzyskania patentu przysługuje im wspólnie. Należy zauważyć, że za współtwórcę należy uznać (...)

Dla kogo IP Box?

Dla kogo IP Box?

Co to jest IP Box? IP Box to preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej. Rozwiązanie ma służyć zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej. Ma zachęcać przedsiębiorców do odważniejszego szukania potencjału biznesowego w prawach własności (...)

Nowe prawo własności przemysłowej?

Nowe prawo własności przemysłowej?

Celem gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjnych technologiach Usprawnienie i przyspieszenie postępowań prowadzonych przed Urzędem Patentowym RP, obniżenie kosztów uzyskiwania i utrzymywania ochrony z praw własności przemysłowej, a także cyfryzacja i unowocześnienie procesów z nią związanych to główne cele reformy prawa własności przemysłowej. Przygotowany w Ministerstwie (...)

Prawo własności przemysłowej poprawione

Prawo własności przemysłowej poprawione

Doprecyzowanie pojęcia wynalazku, eliminacja niejasności dot. ochrony praw własności przemysłowej, zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe dla osób fizycznych i MŚP w początkowej fazie działania – to najważniejsze zmiany, jakie zakłada nowela ustawy Prawo własności przemysłowej. ##baner## Prezydent podpisał nowelizację prawa własności przemysłowej Dla (...)

Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej

Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej

Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej po pierwszym czytaniu w Sejmie Doprecyzowanie pojęcia wynalazku, eliminacja niejasności dot. ochrony praw własności przemysłowej, zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe dla MŚP w początkowej fazie działania – to najważniejsze zmiany, jakie zakłada nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej, która (...)

Ochrona prawnoautorska tylko dla przejawów oryginalnej działalności twórczej

Ochrona prawnoautorska tylko dla przejawów oryginalnej działalności twórczej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 12 września 2019 r. wydał wyrok w sprawie C-683/17 - Cofemel – Sociedade de Vestuário, SA przeciwko G-Star Raw CV. Wyjaśnił w nim, że wzorom nie można udzielić ochrony prawnoautorskiej tylko z tego powodu, że poza realizowanym przez nie celem użytkowym wywołują swoisty efekt estetyczny. Żeby korzystać z takiej ochrony, wzory powinny (...)

Prawo do wzoru przemysłowego

Prawo do wzoru przemysłowego

Prawo do wzoru przemysłowego oznacza, że innym przedsiębiorcom nie wolno posługiwać się nie tylko nim, ale również wzorami podobnymi. Z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2007 r. wynika, że podobieństwo to powinien ocenić profesjonalista, który potrafi przeprowadzić fachową analizę różnic i elementów tożsamych. Nie wystarczy osoba, która po prostu stale używa (...)

Nadzienie lodów nie jest wzorem przemysłowym

Nadzienie lodów nie jest wzorem przemysłowym

Nadzienie nie może być wzorem przemysłowym, ponieważ nie ma trwałej postaci - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawa trafiła do NSA w wyniku skarg kasacyjnych Przedsiębiorstwa Produkcji Koral sp. j. Józef Koral i in. w Limanowej. Koral produkuje dziesięć odmian deserów lodowych w kształcie kuli, ale różniących się posypką i smakiem. We wszystkich jest identyczne nadzienie. (...)

Wzory przemysłowe chronione nawet bez rejestracji w UE

Wzory przemysłowe chronione nawet bez rejestracji w UE

W Unii Europejskiej chroniony jest niezastrzeżony wzór przemysłowy: przez trzy lata, lecz tylko przed kopiowaniem. Natomiast zarejestrowane wzory wspólnotowe korzystają na terenie całej UE z pełnej i jednolitej ochrony. Rejestracja wzoru wspólnotowego chroni go nie tylko przed naśladownictwem, ale także przed używaniem podobnego wzoru, niezależnie od tego, czy ktoś używa go w złej (...)

Kiedy prawo chroni wzór przemysłowy?

Kiedy prawo chroni wzór przemysłowy?

Dopóki przedsiębiorcy przysługuje prawo rejestracji wzoru przemysłowego, tak długo jak nie zostało ono przez Urząd Patentowy unieważnione, może on w sądzie się bronić przed naruszeniami tego prawa przez innego przedsiębiorcę. Taki wniosek można wysnuć z wyroku Sądu Najwyższego (sygn. V CSK 231/08). Rzeczpospolita 22.01.2009 r. prawo, ochrona, wzór, przemysłowy, patent, konkurencja

Nie wystarcza sama obawa by unieważnić wzór przemysłowy

Nie wystarcza sama obawa by unieważnić wzór przemysłowy

W zabiegach o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego wymagane jest wykazanie interesu prawnego wnioskodawcy. Obawa o kolizję z konkurentem to za mało (...)W uzasadnieniu przewodnicząca kolegium zwróciła uwagę, że podstawą uznania interesu prawnego mogłoby być rzeczywiste zagrożenie. Dzisiaj go nie ma. Rzeczpospolita 23.04.2007 r. obawa, unieważnienie, wzór, przemysłowy, (...)

Jak ograniczyć rejestrację wzorów przemysłowych części zamiennych?

Jak ograniczyć rejestrację wzorów przemysłowych części zamiennych?

Jeśli Polska nie ograniczy rejestracji wzorów przemysłowych przez producentów samochodów, to 12 milionów właścicieli pojazdów w Polsce będzie musiało kupować tylko najdroższe części   (...)Oznacza to, że nikt nie może produkować ani oferować części o tym samym kształcie i zastosowaniu.   (...)Pozostawienie dotychczasowych przepisów oznacza powrót do monopolu elementów (...)

Kolizja wzorów przemysłowych

Kolizja wzorów przemysłowych

Kolizja wzorów przemysłowych prowadzi do utraty korzyści z ich rejestracji, nawet jeśli nikt nie jest temu winny - orzekło 7 marca Kolegium przy Urzędzie Patentowym. Po rozpatrzeniu sporu między firmą z Płocka i hurtownią z Wesołej k. Warszawy tej pierwszej unieważniło prawa do wzoru przemysłowego na opakowania chińskiej herbaty. Rzeczpospolita 13.03.2007 r. kontrahent, wzór przemysłowy, (...)

Patent zgłosisz e-mailem

Patent zgłosisz e-mailem

Osoby, które chcą opatentować wynalazek, zastrzec wzór użytkowy lub przemysłowy, będą mogły to zrobić również drogą elektroniczną, a nie tylko w tradycyjnej pisemnej formie czy faksem. (...) Warto pamiętać, że już od ponad roku można drogą elektroniczną dokonywać europejskich zgłoszeń patentowych. Na stronie internetowej Urzędu Patentowego można też znaleźć interaktywne (...)

Wspólnotowy wzór

Wspólnotowy wzór

Przedsiębiorca może zastrzec na swój wyłączny użytek wygląd tego, co produkuje. Dobrym pomysłem jest skorzystanie z tzw. wzoru Wspólnoty Rejestracji można dokonać zarówno w polskim Urzędzie Patentowym, jak i w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (angielski skrót OHIM) w hiszpańskim mieście Alicante. (...)Trzeba przy tym wiedzieć, że produktem -według unijnego rozporządzenia (...)

Znak towarowy - Co to jest i jak zarejestrować znak towarowy?

Znak towarowy - Co to jest i jak zarejestrować znak towarowy?

Co to jest znak towarowy? Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Może to być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma (...)

Prawo ochronne na znak towarowy jako przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej

Prawo ochronne na znak towarowy jako przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej

Prawo ochronne na znak towarowy może być przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki kapitałowej. Wkładem tym będzie prawo płynące z rejestracji znaku towarowego we właściwym urzędzie. Znak towarowy jest dobrem niematerialnym, który bardzo często stanowi jeden z najbardziej znaczących aktywów danego przedsiębiorstwa. Prawo ochronne na znak towarowy stanowi (...)

Co to jest umowa franchisingu?

Co to jest umowa franchisingu?

Jakie rodzaje franchisingu wyróżnia się? Umowa franczyzy należy do kategorii tzw. umów nienazwanych, co oznacza że nie istnieją żadne przepisy prawa, które regulowałyby obowiązkową zawartość takiej umowy oraz wskazywały, które z jej postanowień mają charakter na tyle istotny, że nie mogą być dowolnie przez strony modyfikowane, a które mogą być przez (...)

Kiedy nie można uzyskać praw ochronnych na znak towarowy?

Kiedy nie można uzyskać praw ochronnych na znak towarowy?

    Jakie oznaczenia nie mogą uzyskać prawa ochronnego? Przede wszystkim, prawo ochronne nie przysługuje oznaczeniom, które nie mogą być traktowane jak znaki towarowe w rozumieniu tej ustawy. Zgodnie z at. 120 ust.1 ustawy Prawo własności przemysłowej, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie (...)

Konflikt domeny internetowej ze znakiem towarowym - opinia prawna

Konflikt domeny internetowej ze znakiem towarowym - opinia prawna

  Stan faktycznyUzyskałem od NASK prawo do używania domeny internetowej. Oznaczenie domeny jest równocześnie znakiem towarowym pewnej firmy zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym. Zgłaszają się do mnie osoby, które żądają natychmiastowego zaprzestania używania zarejestrowanych domen, powołując się na prawa ochronne do znaku towarowego. Kiedy używanie znaku towarowego (...)

Nowelizacja prawa własności przemysłowej

Nowelizacja prawa własności przemysłowej

Za sprawą zmian w prawie własności przemysłowej przedsiębiorcy zyskają szanse na większą rozpoznawalność swojej marki i łatwiejszą ścieżkę wejścia na rynki zagraniczne. Nowelizacja prawa własności przemysłowej związana jest z wprowadzaniem do krajowego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE, która ma na celu utworzenie trwałego, komplementarnego (...)

Wspólne elementy znaków towarowych

Wspólne elementy znaków towarowych

Przepisy ustawy o własności przemysłowej nie mogą zabraniać używania przez inny podmiot nazwy zawierającej elementy cudzego znaku towarowego Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 14 lipca 2005 r. dotyczącym sporu między dwoma stowarzyszeniami. Aeroklub Polski domaga się zakazania Aeroklubowi Ziemi Tarnowskiej używania tej nazwy i naruszania jego praw z zarejestrowanego znaku towarowego. (...)

Prawo własności przemysłowej do aktualizacji

Prawo własności przemysłowej do aktualizacji

Mniej biurokracji, przepisy na miarę postępu technologicznego i zorientowane przede wszystkim na pomoc przedsiębiorcy – to zmiany, które nastąpią w prawie własności przemysłowej - zakłada rządowy projekt nowelizacji prawa własności przemysłowej. Z nowych rozwiązań skorzysta nawet 2 mln przedsiębiorców i 180 tys. uprawnionych z tytułu zarejestrowanych już znaków (...)

Wygaśnięcie i unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy

Wygaśnięcie i unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy

Ochrona prawa do znaku towarowego ustaje z powodu wygaśnięcia lub unieważnienia prawa płynącego z rejestracji. Osoby trzecie w okresie, w którym znak towarowy podlega ochronie, nie mogą ingerować w granice danego prawa. Ustawa Prawo własności przemysłowej w art. 164-173 reguluje wskazane dwa sposoby ustania prawa ochronnego na znak towarowy. Artykuły są oparte na wspólnej (...)

Nowela prawa własności przemysłowej

Nowela prawa własności przemysłowej

Dzisiaj - 18 października - wchodzi w życie znowelizowane 6 czerwca prawo własności przemysłowej. Nowelizacja miała na celu dostosowanie naszego prawa do unijnych wymogów. W prawie własności przemysłowej pojawił się nowy rozdział o wynalazkach biotechnologicznych. Takim wynalazkiem może być:wyizolowanie z ciała ludzkiego elementu lub wytworzenie go sposobem technicznym, włącznie z (...)

Urząd Patentowy RP przystąpił do projektu CETMOS

Urząd Patentowy RP przystąpił do projektu CETMOS

Urząd Patentowy RP przystąpił do projektu CETMOS - nowej inicjatywy 9 urzędów patentowych Europy Centralnej. W ramach tego projektu każdy podmiot, zainteresowany inwestowaniem lub rozwojem swojej działalności w tej części Europy, może złożyć zamówienie na przeprowadzenie przez urzędy patentowe, uczestniczące w projekcie, poszukiwania znaków towarowych pod kątem (...)

Nazwa rodzajowa jako znak towarowy

Nazwa rodzajowa jako znak towarowy

Firma lub osoba fizyczna nie może zmonopolizować nazwy rodzajowej jako znaku towarowego. Zagrażałoby to pozostałym uczestnikom rynku (...)Identyczne stanowisko zajął WSA w Warszawie, do którego Prymas zaskarżył decyzję UP. Oddalając skargę, stwierdził, że UP prawidłowo odniósł się do wszystkich dowodów, i ocenił, że biohumus jest nazwą rodzajową, niemającą zdolności odróżniających, (...)

Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim

Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim

Rekomendacje dla władz uczelni Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce sprawia, że tak jak przez ostatnie pół roku, także w roku akademickim 2020/2021 działalność dydaktyczna w uczelniach powinna być realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. Zgodnie z zasadą autonomii uczelni to władze szkół wyższych podejmują ostateczne (...)

Szczegółowe zasady rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym

Szczegółowe zasady rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym

  Gdzie określone zostały zasady rejestracji znaku? Zasady rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, wydane na podstawie art. 152 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. Rozporządzenie to stanowi uzupełnienie (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Koszty uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw Poniższe wyjaśnienie dotyczy nowych przepisów art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992  r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r. na mocy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

Wytyczne organizacji imprez w obiektach wielofunkcyjnych w trakcie epidemii

Wytyczne organizacji imprez w obiektach wielofunkcyjnych w trakcie epidemii

Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym przedstawiło aktualne wytyczne organizacji imprez w obiektach wielofunkcyjnych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Uwaga! Nowe zasady bezpieczeństwa obowiązują zaś dla powiatów w strefie czerwonej i żółtej. ##baner## Cel wdrażanych procedur Celem wdrażanych procedur jest: Wskazanie zasad w obiektach wielofunkcyjnych, (...)

Usługi kurierskie w dobie koronawirusa

Usługi kurierskie w dobie koronawirusa

Wytyczne dla funkcjonowania usług kurierskich Jeśli zarządzasz firmą kurierską bądź jej oddziałem, sprawdź, jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i klientom. ##baner## Zgodnie z wytycznymi, które Ministerstwo Rozwoju opracowało wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym, podczas trwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 powinieneś (...)

Wytyczne dla funkcjonowania stacji paliw w trakcie epidemii

Wytyczne dla funkcjonowania stacji paliw w trakcie epidemii

Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym wytyczne dla funkcjonowania stacji paliw w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Dotyczą one tzw. strefy zielonej. Co z nich wynika? Nowe, inne zasady bezpieczeństwa obowiązują zaś dla powiatów w strefie czerwonej i żółtej. ##baner## Cel wytycznych Celem wdrażanych procedur jest: Dodatkowe zwiększenie (...)

Wytyczne dla zakładów przemysłowych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Wytyczne dla zakładów przemysłowych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Rozwoju przygotowało wytyczne w zakresie funkcjonowania zakładów przemysłowych. Przedstawiamy je poniżej. ##baner## Cel Podstawowymi celami wdrażanych procedur są: zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom zakładów przemysłowych i pracownikom innych firm przebywającym na terenie tych zakładów przemysłowych; uniknięcie (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

W dniach 7-9 maja 2009 r. we Wrocławiu odbyło się X spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej.I. Uczestnicy spotkania.ze strony czeskiej:1. Pan Jiři Pospíšil,        Minister Sprawiedliwości,2. Pan Pavel Stanek,    Zastępca Ministra Sprawiedliwości,3. Pan Tomáš Boček,    Zastępca (...)

Wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

W dniach 7-9 maja 2009r. we Wrocławiu odbyło się X spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej.I. Uczestnicy spotkania.ze strony czeskiej:1. Pan Jiři Pospíšil,        Minister Sprawiedliwości,2. Pan Pavel Stanĕk,    Zastępca Ministra Sprawiedliwości,3. Pan Tomáš Boček,    Zastępca (...)

Brak szczepień ochronnych u dzieci, a kwestie prawne.

Brak szczepień ochronnych u dzieci, a kwestie prawne.

Zagadnienie konieczności wykonywania szczepień ochronnych u dzieci jest tematem popularnym i budzącym sporo kontrowersji, zarówno wśród rodziców, jak i lekarzy czy polityków. Na pierwszy plan wysuwają się oczywiście względy medyczne, zagadnienia związane z bezpieczeństwem szczepień i ryzykiem wystąpienia powikłań po podaniu szczepionki. Na dalszy plan zostają (...)

Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

Ministerstwo Finansów przygotowało objaśnienia dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. Jest to wynik prowadzonych od września 2018 r. konsultacji podatkowych. Sprawdź, jak należy interpretować przepisy dot. VAT od zbycia nieruchomości komercyjnych oraz w jakich okolicznościach dana transakcja zbycia nieruchomości (...)

Eliminowanie z rynku środków ochrony przed COVID-19 niespełniających wymogów

Eliminowanie z rynku środków ochrony przed COVID-19 niespełniających wymogów

Działania UOKiK Od początku epidemii UOKiK monitoruje rynek środków ochrony osobistej, współpracuje z innymi instytucjami i reaguje na nieprawidłowości. UOKiK uczestniczy ponadto w europejskim projekcie, w którym szeroko zbadane zostaną produkty mające chronić przed COVID-19. Produkty niespełniające wymagań nie są wprowadzane na rynek Polski, są usuwane (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Ochrona wzoru przemysłowego niezastrzeżonego

Ochrona wzoru przemysłowego niezastrzeżonego

Firma nasza produkuje stolik szklany wg własnego projektu i sprzedaje go seryjnie na rynku. Wzór przemysłowy tego stolika nie został zastrzeżony przez naszą firmę. Czy firma konkurencyjna, która (...)

Rejestracja wzoru przemysłowego

Rejestracja wzoru przemysłowego

Jak zarejestrować wzór przemysłowy, co powinien zawierać opis danego wzoru, gdzie można znależć formularz zgłoszeniowy na wzór przemysłowy? Zgodnie z Art. 102 ustawyprawo własności przemysłowej (...)

Tworzenie wzorów haftów, projektów ubiorów, grafik

Tworzenie wzorów haftów, projektów ubiorów, grafik

Tworzę grafiki, wzory haftów, loga, projekty ubiorów. Jak zgodnie z przepisami należałoby sklasyfikować czynności wymienione w opisie sytuacji? Czy wzory haftów i projekty ubiorów należy uznać (...)

Prawo ochronne na wzór użytkowy

Prawo ochronne na wzór użytkowy

W chwili obecnej uzykałem prawo ochronne na wzór użytkowy na okres od 1997 r. do 2007 r. Na podstawie tego wzoru produkuję wyroby i je sprzedaję. W jaki sposób przedłużyć istniejącą ochronę, (...)

Konsekwencje naruszenia prawa autorskiego

Konsekwencje naruszenia prawa autorskiego

Jakie konsekwencje są za naruszenie prawa autorskiego przy ochronie wzoru przemysłowego ( w zakresie produkcji mebli)? Ponieważ ochrona takiego wzoru może być rozciągnięta nawet na 25 lat, wówczas (...)

Przeniesienie praw - zbycie znaku towarowego

Przeniesienie praw - zbycie znaku towarowego

Spółka z o.o. złożyła do urzędu patentowego zgłoszenie na wzór przemysłowy i wynalazek. Zgłoszenia oczekują na rejestrację. W jaki sposób można przelać prawa do produkcji tych urządzeń (...)

Przyszłe prawa autorskie

Przyszłe prawa autorskie

Chcę wydać swoją pierwszą książkę. Po rozesłaniu do wydawnictw fragmentów utworu, otrzymałem propozycję wydania i wzór umowy z punktem takiej treści: \"INNE WARUNKI. PRAWO PIERWSZEŃSTWA. (...)

Okoliczności uznania projektu wzoru za plagiat

Okoliczności uznania projektu wzoru za plagiat

Kiedy projekt może zostać uznany za plagiat? Nie można używać wzoru przemysłowego w ogóle, jeśli narusza on prawa osób trzecich, w tym inne prawa ochronne na znak towarowy wcześniej (...)

Umowa o prace projektowe a prawo autorskie

Umowa o prace projektowe a prawo autorskie

Czy projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i czy dokumentacja projektowa objęta jest prawem autorskim? Czy inwestor zatrudniający inspektora (...)

Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

Na podstawie postanowienia Sądu z dnia 5.09.2006 r. spadek po zmarłym dnia 15.02.2006 r. JK nabyli: żona i dwójka dzieci (w tym jeden małoletni - lat 16) w udziale wynoszącym 1/3 część. Przedmiotem (...)

Ochrona niezarejestrowanych wzorów przemysłowych

Ochrona niezarejestrowanych wzorów przemysłowych

Jaka ochrona przysługuje niezarejestrowanemu wzorowi przemysłowemu na podstawie instytucji wspólnotowych znaków towarowych? W Unii Europejskiej funkcjonuje instytucja wspólnotowych znaków (...)

Badania pracowników - zaświadczenie lekarskie

Badania pracowników - zaświadczenie lekarskie

Jaki lekarz powinien wydać zaświadczenie lekarskie (czy lekarz medycyny pracy)? Jaki tekst powinien być napisany na zaświadczeniu od powyższego lekarza tak, aby kierowca wózków jezdniowych z napędem (...)

Prawa ochronne na znak towarowy

Prawa ochronne na znak towarowy

Zamierzam dokonać zgłoszenia do Urzędu Patentowego o uzyskanie znaku towarowego dla domeny internetowej (firma.com.pl). Nazwa domeny jest zgodna z nazwą mojej firmy. Czy wcześniej muszę podpisać (...)

Nabycie praw do domeny internetowej

Nabycie praw do domeny internetowej

\"Jako osoba fizyczna zarejestrowałem domenę w NASK-u. Spółka z o.o. , w której jestem jedynym udziałowcem, zleciła wykonanie serwisu www. i zamierza wykorzystać tę domenę zarówno jako znak (...)

Udzielenie licencji przez podmiot zagraniczny

Udzielenie licencji przez podmiot zagraniczny

Czy licencja na znak towarowy udzielona przez podmiot zagraniczny podmiotowi polskiemu powinna być wpisana w rejestrze znaków towarowych. Czy można używać takiego znaku w celach informacyjnych celem (...)

Sprzedaż odzieży i biżuterii pochodzących z krajów UE w Polsce.

Sprzedaż odzieży i biżuterii pochodzących z krajów UE w Polsce.

Jak od strony prawnej wygląda sprzedaż odzieży i biżuterii markowych w Polsce? Interesuje mnie kwestia koncesji, pozwoleń oraz wykorzystywania znaków towarowych. Niniejsza opinia prawna zawiera (...)

Podział praw do znaku towarowego

Podział praw do znaku towarowego

Jakie są możliwe sposoby podziału \"współwłasności\" prawa do znaku towarowego należącego do trzech osób? Osoby te umawiają się, że czerpią po równo korzyści z eksploatacji tego znaku. (...)

Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu

Istnieje kilka przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które określają w praktyce tzw. obszar oddziaływania inwestycji (...)

Strona postępowania a wydanie pozwolenia na budowę

Strona postępowania a wydanie pozwolenia na budowę

WSA podtrzymał decyzję SKO unieważniającą decyzję uzgadniającą warunki zabudowy. Jednym z powodów podtrzymania unieważnienia było to, że w postępowaniu nie wyznaczono obszaru oddziaływania (...)

Odsprzedaż towaru opatrzonego znakiem towarowym

Odsprzedaż towaru opatrzonego znakiem towarowym

Czy do eksportu ze Wspólnoty Europejskiej (UE) towarów oznaczonych ważnym znakiem towarowym i wprowadzonych do obrotu handlowego w Polsce (lub UE) przez producentów potrzebuję licencji lub zgody od (...)

Ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy

Ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy

Czego nie chroni prawo ochronne na znak towarowy? Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie: -ich nazwisk lub adresu, -oznaczeń wskazujących (...)

Strefy ochronne dla linii energetycznych

Strefy ochronne dla linii energetycznych

Na sąsiedniej działce, lecz blisko jej granicy i blisko mojego budynku mieszkalnego zakład energetyczny wybudował napowietrzną linię średniego napięcia. Nie pytano mnie o zgodę. Podejrzewam że (...)

Jak interpretować zwrot

Jak interpretować zwrot "takie jak"?

W Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.(Dz. U. z dnia 2 maja 2001 r.) w pkt 7 załącznika nr 6 został zastosowany (...)

Amortyzacja hali namiotowej

Amortyzacja hali namiotowej

Spółka zamierza zakupić halę namiotową nie związaną trwale z gruntem, z przeznaczeniem na magazyn. Jak należy sklasyfikować taką halę według KŚT? Według jakiej stawki amortyzacyjnej należy (...)

Rozliczenie pożyczki Spólki z o.o.

Rozliczenie pożyczki Spólki z o.o.

Spółka z o.o. zaciągnęła pożyczkę u swoich właścicieli. Czy w ramach rozliczenia tej pożyczki może przekazać (za akceptacją pożyczających) wartość niematerialną (znak towarowy) ? Biorąc (...)

Konsekwencje naruszania prawa ochronnego na znak towarowy

Konsekwencje naruszania prawa ochronnego na znak towarowy

Jakie są konsekwencje naruszania prawa ochronnego na znak towarowy? Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać (...)

Sprzedaż znaku towarowego

Sprzedaż znaku towarowego

Spółka z o.o. ma zarejestrowany znak towarowy w Urzędzie patentowym. Znak został stworzony i przez właściciela spółki i jej Prezesa. Spółka nie prowadzi działalności a chce przekazać znak (...)

Staż pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej a emerytura

Staż pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej a emerytura

Czy okres pracy świadczonej w ramach stosunku członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej wlicza się od okresu pracy potrzebnego do ubiegania się o emeryturę ? Niezbędną przesłanką dla (...)

Prawo do nazwy firmy

Prawo do nazwy firmy

W Polsce po roku 1989 powstało wiele małych i średnich firm i zdarza się, że niektóre firmy mają takie same nawy. W większości przypadków jest to spowodowane używaniem potocznych wyrazów lub (...)

Prawo autorskie do zdjęć z II wojny światowej

Prawo autorskie do zdjęć z II wojny światowej

Na aukcji internetowej zakupiłem zdjęcia z okresu II wojny światowej, z okresu Kampanii Wrześniowej wykonane w Polsce. Zdjęcia prawdopodobnie wykonane przez żołnierzy niemieckich, jak większość (...)

FORUM PRAWNE

Wzor przemysłowy, ochrona

Wzor przemysłowy, ochrona Witam Potrzebuje pomocy osób którzy mogą coś mi podpowiedzieć. Sytuacje jest następna. Były Polski producent, Spółka Akcyjna jest na etapie upadłości likwidacyjnej, (...)

Wzór Przemysłowy

Wzór Przemysłowy Witam! Czy warto chronić wzór przemysłowy? Jakie są warunki rejestracji takiego wzoru? Jakie mogą być skutki niedokonania takiej rejestracji? To zależy od tego, ile wyniesie (...)

Wzór przemysłowy a ochrona przed jego rejestracją

Wzór przemysłowy a ochrona przed jego rejestracją Witam, jestem autorem pewnego wzoru przemysłowego, który nie jest jeszcze zarejestrowany. Z tego co się dowiedziałem ma się 12 miesięcy okresu (...)

Czy naprawde matka ma tyle praw do dziecka nawet jezeli niewykazuje sie w roli matki?

Czy naprawde matka ma tyle praw do dziecka nawet jezeli niewykazuje sie w roli matki? Witam jestem ojcem 3,5 letniego syna od paru miesiecy niejestesmy razem z powodu takiego ze zona interesowala sie bardziej (...)

Rejestracja.?

Rejestracja.? Co zrobić i jaki koszt byłby gdybym chciał się poruszać traktorem samoróbką który jedzie max 25 km/h po drogach bez łamania prawa..??

Rejestracja

Rejestracja Mam problem dotyczący rejestracji samochodu. Zakupiłem pojazd, a dowodem transakcji jest faktura VAT. (Robakkk) Mam problem dotyczący rejestracji samochodu. Zakupiłem pojazd, a dowodem (...)

Rejestracja firmy

Rejestracja firmy Czy istnieje obowiązek rejestracji firmy w KRS jeżeli zarejestrowana ją w gminie (chodzi o działalność prowadzoną przez osobę fizyczną) (joannamysona) Póki co jeszcze nie. gosiaw (...)

PROBLEM Z REJESTRACJA!!

PROBLEM Z REJESTRACJA!! Witam, Otoz mam taki problem (w sumie nie ja ale mąż ktory kupil samochod). Troche to dlugie i skomplikowane ale postaram sie jak najprosciej wytlumaczyc moze ktos pomoze. Kilka (...)

rejestracja firmy

rejestracja firmy Mam takie pytanie związku z zmianami i mozliwością rejestracji firmy drogą elektroniczną, jaki formularz należy wypełnić ? i czy możliwa jest już całkowita rejestracja firmy (...)

Rejestracja ciagnika

Rejestracja ciagnika Witam?? forumowicze. 12 lat temu zmarł mój dziadek ojciec mojej mamy. W czesniej przepisał całe gospodarstwo rolne na moją mamę. W skald wszedł również ciągnik kupiony przez (...)

Rejestracja ciagnika

Rejestracja ciagnika Witam?? forumowicze. 12 lat temu zmarł mój dziadek ojciec mojej mamy. W czesniej przepisał całe gospodarstwo rolne na moją mamę. W skald wszedł również ciągnik kupiony przez (...)

rejestracja samochodu

rejestracja samochodu Czy jeśli chciałabym namalować sobie na samochodzie jakieś kwiatki i przyciemnić szyby, to czy od nowa musiałabym go zarejestrować i uwzględnieniem nowych znaków szczególnych?

rejestracja blogu?

rejestracja blogu? witam, czy może zaistnieć sytuacja kiedy będę musiał zarejestrować swojego bloga ? Dowiedziałem się że taka sytuacja już miała miejsce i że sąd nakazał rejestrację prywatnego (...)

rejestracja firmy

rejestracja firmy Cześć Jakie kroki powinienem podjąć chcąc zarejestrować firmę?

rejestracja samochodu

rejestracja samochodu hej Niedawno kupiłem nowy samochód, chce go zarejestrować ale ktoś mi mówił że wyszło jakieś nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji samochodów. Jakie dokumenty są mi (...)

Rejestracja samochodu

Rejestracja samochodu witam, mam taki problem - niedawno zmarł moja babcia, która była jedyną właścicielką samochodu. chcemy, żeby samochód przeszedł w ręce mojego brata. co należy zrobić? (...)

Rejestracja bezrobotnego

Rejestracja bezrobotnego 31 lipca kończy mi się umowa o pracę. Ile mam czasu, żeby zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny?

rejestracja dziecka

rejestracja dziecka Czy jeśli Ojciec podpisał w USC dokumenty związane z nazwiskiem Dziecka może to zmienić? Dziecko jest uznane przez Ojca. Jednak matka dziecka chce aby nosiło ono jej nazwisko (...)

Rejestracja dziecka

Rejestracja dziecka Witam, Jestem samotna matką i chciałabym się dowiedzieć czy ojciec dziecka musi się stawić w urzędzie, aby zarejestrować dziecko? Nie ma takiej potrzeby. Wystarczy 1 rodzic (...)

zgubiona rejestracja

zgubiona rejestracja chcialabym sie dowiedziec czy jesli zgubi sie jedna rejestracje mozliwe jest jej dorobienie czy trzeba od nowa rejestrowac samochod? to jest uzależnione od faktu, czy posiadasz tablice (...)

Porady prawne