Prawo do odstąpienia od umowy

Pytanie:

"Jeżeli kupuję wycieczkę pobytową np. do Grecji w polskim biurze podróży i na miejscu zawieram umowę z rezydentem na dodatkową wycieczkę np. 1 dniową - to czy mam prawo zrezygnować z wycieczki w przeciągu 10 dni od momentu zawarcia bez podania przyczyny powołując się na fakt, że umowa została zawarta poza siedzibą firmy? Jak się ma do tego fakt, że została ona zawarta w innym kraju niż kraj, w jakim zawarta została umowa główna? Czy mogę np. żądać rozwiązania umowy w terminie 10 dni, jeżeli wycieczka się odbyła np. 5 dnia, a ja w niej nie brałem udziału z uzasadnionych przyczyn?"

Odpowiedź prawnika: Prawo do odstąpienia od umowy

W przedstawionym stanie faktycznym decydujące znaczenie ma to, czy do zwartej umowy o świadczenie usługi zastosowanie znajdzie ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Dla dokonania tej oceny należy zastosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), które weszło w życie z dniem 17 grudnia 2009 roku. Rozporządzenie Rzym I stanowi, iż w przypadku umów zawartych z konsumentem zastosowanie znajdzie prawo państwa, w którym konsument ma miejsce stałego pobytu pod warunkiem że przedsiębiorca wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu lub w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie a umowa wchodzi w zakres tej działalności. Ta regulacja nie ma jednak zastosowania do umów o świadczenie usług, jeżeli usługi mają być świadczone na rzecz konsumenta wyłącznie w państwie innym niż to, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu. Skoro zatem wycieczka, którą klient biura podróży wykupuje w Grecji u rezydenta reprezentującego polskie biuro podróży, jest usługą świadczoną wyłącznie w Grecji to regulacja wskazana wyżej nie znajdzie zastosowania.

Naszym zdaniem zastosowanie znajdzie prawo polskie na podstawie art. 4 ust. 1 b Rozporządzenia Rzym I, zgodnie z którym umowa o świadczenie usług podlega prawu państwa, w którym usługodawca ma miejsce zwykłego pobytu.

Niezależnie od wyżej wymienionych uwag strony mogą dokonać wyboru prawa polskiego. W takim przypadku nie będzie wątpliwości co do jego zastosowania.

Jeżeli zatem na podstawie ww. uwag zastosowanie znajdzie prawo polskie to dopuszczalne jest odstąpienie od takiej dodatkowej umowy, zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Należy jednak zaznaczyć, że prawo odstąpienia przysługuje tylko konsumentom, którzy zawarli umowę poza lokalem przedsiębiorstwa. Przez lokal przedsiębiorstwa należy rozumieć miejsce do obsługiwania publiczności - art. 1 ust. 2 ustawy. Ocena, czy miejsce urzędowania rezydenta jest lokalem przedsiębiorstwa czy też nie zależy od ustaleń faktycznych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika