Przedawnienie roszczenia o zapłatę składki

Pytanie:

Czy okres przedawnienia niezapłaconej składki OC komunikacyjnego wynosi 3 lata, tak jak w transakcjach z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.5.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie roszczenia o zapłatę składki

 Do umów ubezpieczenia obowiązkowego (w tym OC komunikacyjnego), w sprawach nieuregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Punktem wyjścia powinien być art. 12 ustawy o ubezpieczeniu obowiązkowym, który stanowi, że odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń trwa przez okres wskazany w umowie (umowa ubezpieczenia OC zawierana jest na czas określony) i kończy się z upływem ostatniego dnia tego okresu, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie. W przypadku opłacania składki ubezpieczeniowej w ratach, niezapłacenie przez ubezpieczonego lub ubezpieczającego raty składki w terminie oznaczonym przez zakład ubezpieczeń nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Zatem o zapłacenie drugiej raty zakład ubezpieczeń może mieć roszczenie, które ulegnie przedawnieniu z upływem trzech lat, gdyż w tym zakresie stosuje się przepisy k.c.

Porady prawne

Zasadą jest również, że w ubezpieczeniu komunikacyjnym OC jeśli zostały uregulowane wszystkie należności i nie została wypowiedziana umowa ubezpieczenia z ubezpieczycielem, zostaje ona przedłużona na dalszy czas określony. Warunkiem jest jednak uregulowanie należności z tytułu składki w określonym terminie.

Art. 813 k.c. stanowi, że jeżeli nie umówiono się inaczej, składka powinna być zapłacona jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia, a jeżeli umowa doszła do skutku przed doręczeniem dokumentu ubezpieczenia - w ciągu czternastu dni od jego doręczenia. Jeśli zatem nie doszło do uregulowania należności a zakład ubezpieczeń nie stosuje innych terminów (regulamin, umowa), to ubezpieczyciel nie może żądać zapłaty składki, gdyż posiadacz pojazdu będzie po prostu nieubezpieczony. Zatem w takim przypadku roszczenie o zapłatę składki nie ulega przedawnieniu bo zakład ubezpieczeń go nie ma w stosunku do posiadacza pojazdu. Posiadacz pojazdu natomiast jeździ nieubezpieczonym samochodem.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia majątkowego

Przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia majątkowego

Roszczenie z umowy ubezpieczenia – zarówno w stosunku do zakładu o wypłatę umówionego świadczenia – jak i w stosunku do ubezpieczonego – o zapłatę składki, jako roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Do upływu terminu przedawnienia roszczenia mogą być skutecznie dochodzone. (...)

Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

Co to jest przedawnienie? Przedawnienie oznacza  możliwość uchylenia się dłużnika od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. Przedawnienie polega więc na tym, że przysługujące komuś prawo nie może być egzekwowane w związku z tym, że nie zostało ono zrealizowane (...)

Przedawnienie dokonanego umownego działu spadku... - opinia prawna

Przedawnienie dokonanego umownego działu spadku... - opinia prawna

  Stan faktyczny   21 grudnia 1960 r. w umowie notarialnej o dział spadku, mój wuj zobowiązał się do spłaty mojego ojca, na każde jego żądanie, w kwocie 50 000 zł. Na zabezpieczenie powyższej sumy ustanowiono hipotekę na nieruchomości będącej własnością wuja. Sprawy (...)

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. W oparciu o nią spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku osobę także spoza kręgu najbliższych krewnych. Pojawia się więc niebezpieczeństwo, że spadkodawca sporządzi testament, na podstawie którego (...)

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Z dniem 10 sierpnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która dotyczy dopełnienia zmian reformy ubezpieczeń gospodarczych poprzez skuteczniejszą ochronę interesów ubezpieczającego (...)

Dopuszczalność zgłoszenia zarzutu przedawnienia w apelacji

Dopuszczalność zgłoszenia zarzutu przedawnienia w apelacji

 Stan faktyczny:W 2003 r. zamówiłem u stolarza dębowe meble do kuchni i jadalni. Zapłata miała nastąpić w ciągu 20 dni od dostarczenia wszystkich gotowych mebli, co nastąpiło na przełomie listopada i grudnia 2003 r. Niestety mieliśmy z żoną wtedy pewne problemy finansowe i nie (...)

Kontrola przestrzegania prawa pracy

Kontrola przestrzegania prawa pracy

Do nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy upoważnione są: Państwowa Inspekcja Pracy, społeczna inspekcja pracy, a także Państwowa Inspekcja Sanitarna (w zakresie przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy). Spory z zakresu prawa pracy rozstrzygają (...)

Konsekwencje śmierci kredytobiorcy

Konsekwencje śmierci kredytobiorcy

Czy śmierć kredytobiorcy powoduje natychmiastową wymagalność zaciągniętego kredytu? Wymagalność roszczenia to stan, w którym wierzyciel (w niniejszym artykule – bank) uzyskuje możliwość skutecznego żądania zaspokojenia swojej wierzytelności, a dłużnik zostaje obarczony obowiązkiem (...)

Weksel in blanco a termin przedawnienia

Weksel in blanco a termin przedawnienia

W sprawie z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych o zapłatę z weksla pozwany bronił się m.in. zarzutem, iż weksel in blanco został wypełniony po upływie terminu przedawnienia. Sprawa po rozpoznaniu w obu instancjach na skutek skargi kasacyjnej trafiła do Sądu Najwyższego, który (...)

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Kiedy przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych?  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych będziesz miał od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla Ciebie propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, (...)

Zachowek przy dziedziczeniu gospodarstwa rolnego - opinia prawna

Zachowek przy dziedziczeniu gospodarstwa rolnego - opinia prawna

  Stan faktyczny Na początku lat 90-tych moi rodzice darowali mi nieruchomości stanowiącą gospodarstwo rolne. W kacie notarialnym darowizny nie ma żadnych zapisów co do zachowku ani innych rozliczeń spadkowych dla dwóch moich młodszych braci. Moja matka zmarła w 1999 r., a (...)

Dokumenty stwierdzające umowę ubezpieczenia (polisa, legitymacja ubezpieczeniowa i in.)

Dokumenty stwierdzające umowę ubezpieczenia (polisa, legitymacja ubezpieczeniowa i in.)

Tak istotna czynność prawna jak zawarcie umowy ubezpieczenia powinna być stwierdzona pismem. Praktyka ubezpieczeniowa uznaje kilkanaście nazw dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia. Nie nazwa jednak tego dokumentu jest najważniejsza, lecz jego treść. W jakiej formie powinna (...)

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Wady i zalety kredytu Oczywiście najlepszy byłby odwrotny porządek rzeczy – najpierw sobie uskładać, a potem kupić za własne pieniądze mieszkanie i nie zapożyczać się na całe życie. Jest jednak inaczej, tylko nielicznym udaje się odwrócić proces zakupu własnego kąta. Pewne (...)

A jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

A jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

  Kiedy ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania? Prawo do uzyskania odszkodowania powstaje w momencie spełnienia się ryzyka ubezpieczeniowego. Wysokość, czy też rodzaj świadczenia zależy od rodzaju ubezpieczenia i wysokości sumy w nim wskazanej. Wszystkie te wielkości są przewidziane (...)

Przerwanie biegu przedawnienia

Przerwanie biegu przedawnienia

Kiedy dochodzi do przerwania biegu przedawnienia roszczenia o zapłatę? Przede wszystkim przez każdą czynność przed sądem, przed innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym – przedsięwziętą bezpośrednio w celu (...)

Zasady odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej - opinia prawna

Zasady odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej - opinia prawna

Stan faktyczny Przed 2000 rokiem prowadziłem działalność gospodarczą w spółce cywilnej. Między innymi z powodu nieudolności wspólnika zaprzestałem działalności, która spowodowała zadłużenie u dostawców. Były sprawy sądowe i chyba nakazy zapłaty zostały wydane. Nie dostałem żadnego (...)

Kiedy przedawniają się odsetki?

Kiedy przedawniają się odsetki?

Jeżeli dłużnik spłaci zobowiązanie jeszcze przed terminem jego przedawnienia, to odsetki przekształcają się z roszczenia ubocznego w roszczenie główne. Przedawnią się więc dopiero po trzech latach. (...) Problem brał się z tego, że same odsetki, jako świadczenia okresowe, (...)

Przedawnienie odpowiedzialności członka zarządu

Przedawnienie odpowiedzialności członka zarządu

Członkowie zarządu niewypłacalnej spółki z o.o., od których wierzyciel domaga się spłaty długu, nie mogą się bronić, że dług spółki uległ przedawnieniu(...)W uchwale z 20 stycznia 2001 r. (sygn. III CZP 69/01) SN wprost stwierdził, że członek zarządu spółki (...)

Zawieszenie działalności gospodarczej - konsekwencje

Zawieszenie działalności gospodarczej - konsekwencje

Zawieszenie działalności gospodarczej Na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników ma możliwość zawieszenia wykonywania działalności, na okres od 30 dni do 24 miesięcy, zaś przedsiębiorca z co najmniej 6-miesięcznym (...)

Odszkodowanie z OC dla żony

Odszkodowanie z OC dla żony

W wypadku spowodowanym przez jednego małżonka, obrażenia odniósł drugi. Czy należy mu się odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia OC męża lub żony? O rozstrzygnięcie tej kwestii zwrócił się do Sądu Najwyższego rzecznik ubezpieczonych. Pytał w związku ze sprawami, (...)

Zawieszenie działalności gospodarczej - konsekwencje

Zawieszenie działalności gospodarczej - konsekwencje

Zawieszenie działalności gospodarczej Na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników ma możliwość zawieszenia wykonywania działalności, na okres od 30 dni do 24 miesięcy, zaś przedsiębiorca z co najmniej 6-miesięcznym (...)

Odszkodowanie z OC dla żony

Odszkodowanie z OC dla żony

W wypadku spowodowanym przez jednego małżonka, obrażenia odniósł drugi. Czy należy mu się odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia OC męża lub żony? O rozstrzygnięcie tej kwestii zwrócił się do Sądu Najwyższego rzecznik ubezpieczonych. Pytał w związku ze sprawami, (...)

Zmiany w przepisach dotyczących OC

Zmiany w przepisach dotyczących OC

Poszkodowany w wypadku, którego sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, będzie mógł liczyć nie tylko na odszkodowanie za utratę zdrowia. Jeśli będzie ona znaczna, dostanie także odszkodowanie za zniszczony samochód i ładunek (...)Przyjęta we wtorek przez Radę Ministrów nowelizacja ustawy o (...)

Ubezpieczyciel jako oskarżyciel posiłkowy

Ubezpieczyciel jako oskarżyciel posiłkowy

Zakład ubezpieczeń występujący jako oskarżyciel posiłkowy nie może apelować na rzecz oskarżonego, który spowodował ciężki wypadek(...)SO wprawdzie uznał ten pogląd za słuszny, ale o jednoznaczne rozstrzygnięcie wątpliwości poprosił Sąd Najwyższy. Ten natomiast przesądził, (...)

Policjant sam opłaca autocasco za radiowóz

Policjant sam opłaca autocasco za radiowóz

Funkcjonariusze sami płacą ubezpieczenie autocasco za używane samochody służbowe. Rzecznik praw obywatelskich interweniuje w tej sprawie Rzecznik w wystąpieniu do komendanta głównego policji postuluje, ażeby w trybie pilnym objąć pojazdy służbowe policji ubezpieczeniem AC. Większość (...)

Podwyżka ubezpieczeń komunikacyjnych OC

Podwyżka ubezpieczeń komunikacyjnych OC

"Podatek Religi" od 1 października zwiększy opłaty OC nawet o 20 procent. Tylko nieliczne firmy ubezpieczeniowe deklarują, że do końca roku utrzymają stare ceny. Pozostałe intensywnie zachęcają klientów do zakupu polisy jeszcze we wrześniu. "Nie czekaj do października, ubezpiecz samochód (...)

Podwójne OC

Podwójne OC

Nabywcom używanych samochodów grozi od przyszłego roku konieczność płacenia przez długi czas podwójnej składki za komunikacyjne OC! Jak się przed tym uchronić?1 stycznia 2006 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która wprowadzi automatyczne odnawianie umów (...)

Szara strefa zła dla ubezpieczeń komunikacyjnych

Szara strefa zła dla ubezpieczeń komunikacyjnych

Miliony złotych giną w szarej strefie tworzonej przez warsztaty blacharsko-lakiernicze. Naprawiają auta poza ewidencją, kupują części z rozbitych samochodów albo od złodziei. Na procederze zyskują firmy ubezpieczeniowe. Traci państwo. Ryszard Kozak, od 20 lat właściciel warsztatu pod Częstochową, (...)

Opłaty ryczałtowe od zakładów ubezpieczeń mają iść na świadczenia zdrowotne...

Opłaty ryczałtowe od zakładów ubezpieczeń mają iść na świadczenia zdrowotne...

Jakie zmiany proponuje rząd?Propozycja rządowa zaklada likwidację comiesięcznego obowiązku przekazywania przez zakłady ubezpieczeń opłaty ryczałtowej na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia. Środki zgromadzone z tych wpłat zostaną natomiast przeznaczone na finansowanie świadczeń opieki (...)

Poszkodowani w wyniku zdarzeń komunikacyjnych bez ochrony UOKiK

Poszkodowani w wyniku zdarzeń komunikacyjnych bez ochrony UOKiK

Poszkodowani w wyniku zdarzeń komunikacyjnych zostaną wyłączeni spod konsumenckiej ochrony UOKiK – to efekt uchwały Sądu Najwyższego. Zdaniem Urzędu, również oni powinni mieć zapewnioną ochronę konsumencką  9 września Sąd Najwyższy (SN) wydał uchwałę, w której (...)

Zasady pokrywania kosztów rzeczoznawcy z OC komunikacyjnego

Zasady pokrywania kosztów rzeczoznawcy z OC komunikacyjnego

Sąd Najwyższy w pełni podzielił stanowisko Rzecznika Finansowego co do zasad pokrywania kosztów usługi rzeczoznawcy w razie sporu z ubezpieczycielem co do wysokości odszkodowania czy przebiegu zdarzenia. Uchwała uzupełnia lukę w ochronie praw osób poszkodowanych. Rzecznik Finansowy (...)

Wyższe składki OC!

Wyższe składki OC!

Ubezpieczyciele i ich klienci zapłacą Narodowemu Funduszowi Zdrowia za leczenie ofiar wypadków drogowych. Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Ubezpieczyciele zrekompensują szpitalom leczenie i rehabilitację ofiar wypadków drogowych - zakłada (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

W 1.08.2005r roku jechałem pociągiem bez biletu. Dostałem mandat, którego nie zapłaciłem. Dwa miesiące po otrzymaniu kary (11.10.2005r), dostałem wezwanie do zapłaty z sądu z powództwa pkp przewozy (...)

Przedawnienie roszczenia o składki ZUS

Przedawnienie roszczenia o składki ZUS

Czy w ubezpieczeniu społecznym niezapłacenie składki ZUS z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej podlega przedawnieniu po 5 latach tak jak innych zobowiązań podatkowych? Czy ZUS może rościć (...)

Ubezpieczenie OC komunikacyjne - przedawnienie

Ubezpieczenie OC komunikacyjne - przedawnienie

Nie opłaciłem ostatniej raty składki za OC komunikacyjne. Czy opłata z tytułu nie zapłaconej części składki za OC komunikacyjne samochodu ulega przedawnieniu i jeżeli tak to po ilu latach? (...)

Przedawnienie weksla

Przedawnienie weksla

Mam weksel in blanco z deklaracją wekslową na zabezpieczenie zapłaty faktury sprzedaży z dnia 26 lipca 2005 r., w której termin zapłaty faktury określony został na dzień 31.08.2005 r. (nie było (...)

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia OC

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia OC

Z jakim okresem przedawnia się roszczenie ubezpieczyciela za niezapłaconą składkę O.C (chodzi o pojazdy mechaniczne) w stosunku do dłużnika i jakie artykuły lub ustawy to regulują? Roszczenie (...)

Pozew o zapłatę za nieprawidłowe wykonanie dzieła

Pozew o zapłatę za nieprawidłowe wykonanie dzieła

Jako osoba fizyczna podpisałam umowę o dzieło z firmą na wykonanie więźby dachowej w jednorodzinnym domu mieszkalnym , który buduję. Wykonawca rozpoczął prace, ale w pewnym momencie zaprzestał (...)

Sposób skorzystania z zarzutu przedawnienia

Sposób skorzystania z zarzutu przedawnienia

Kontrahent przesłał do nas do potwierdzenia saldo swoich należności, jednak ze względu na to, że pochodzą one z lat 2003-2004 i uległy przedawnieniu - nie chcielibyśmy ich dalej uznawać, co wyraźnie (...)

Zapłata czynszu i odszkodowanie w jednym pozwie

Zapłata czynszu i odszkodowanie w jednym pozwie

Najemca nie zapłacił za czynsz oraz zdewastował mieszkanie. Z uwagi na koszty, chcę najprzód wnieść pozew o zapłatę za zaległy czynsz, otrzymać zapłatę za zaległy czynsz, a dopiero następnie (...)

Przedawnienie roszczenia z umowy sprzedaży

Przedawnienie roszczenia z umowy sprzedaży

Instytucja przedawnienia roszczeń z tytułu sprzedaży przez producenta została uregulowana w Księdze I - Rozdział Przedawnienie roszczeń Kodeksu Cywilnego. W przedmiocie porządkowania i inwentaryzacji (...)

Przedawnienie roszczenia o zachowek

Przedawnienie roszczenia o zachowek

W 1997 r. złożyłam wniosek w sądzie o zapłatę zachowku. Postępowanie zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia postępowania o dział spadku. Jak długo może być ta sprawa zawieszona, żebym (...)

odsetki

odsetki

Jeżeli nota odsetkowa została wystawiona 15 sierpnia 2007 r . to kiedy ulegnie przedawnieniu. Po jakim czasie ulegają przedawnieniu odsetki naliczone od faktury zakupu? jaka podstawa prawna to reguluje, (...)

Prawo do zachowku

Prawo do zachowku

W 1993 roku moja babcia i dziadek przepisali mi mieszkanie aktem notarialnym (umową darowizny). Problematyczne mieszkanie stało się tym samym moją własnością. Dziadek umarł w 2002 roku. Oprócz (...)

Przedawnienie roszczeń ubocznych z zastawu

Przedawnienie roszczeń ubocznych z zastawu

Nasza spółka nabyła samochód obciążony zastawem rejestrowym na rzecz banku. Bank wystąpił z roszczeniem do nas o zaspokojenie się z samochodu ponad trzy lata temu (jest to sprawa zakwalifikowana (...)

Przedawnienie należności z BTE

Przedawnienie należności z BTE

W roku 2000 następcą prawnym Banku G. w którym miałem nie spłacony kredyt z terminem spłaty na 1995 r. (prowadzona była egzekucja z nieruchomości, tytuł wykonawczy wystawiono na podstawie wyciągu (...)

Przedawnienie roszczeń z umowy zlecenia

Przedawnienie roszczeń z umowy zlecenia

W ramach umowy-zlecenia wykonano roboty budowlane. Wystawiono faktury. Ostatnia faktura była wystawiona w dniu 19.11.2002 r., a termin jej zapłaty określony w umowie zleceniu - 14 dni tj. płatność (...)

FORUM PRAWNE

Kiedy przedawni się kredyt?

Kiedy przedawni się kredyt? Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 kapitału. miałbyć (...)

intrum justitia - pilne

intrum justitia - pilne Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, odpowiedziałem że tak, (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

CZESNE ZA SZKOŁĘ A PRZEDAWNIENIE

CZESNE ZA SZKOŁĘ A PRZEDAWNIENIE Witam, 8 lat temu przerwałam naukę w szkole wyzszej na 3 semestrze, za który zapłaciłam. Za 4 nie płaciłam, a na nim kończył się rok akademicki. Po 5 latach (...)

Przedawnienie długu

Przedawnienie długu Półtora roku temu pożyczyłam znajomemu dużą sumę pieniędzy. Spisaliśmy umowę mówiącą, że pieniądze mają mi zostać zwrócone po trzech miesiącach. Znajomy jednak nie (...)

Czy firma windykacyjna, która zamuje się tykko ściąganiem należności za mandaty za jazdę bez biletu w środkach komunikacji mpk może dowolni naliczać koszty windykacji

Czy firma windykacyjna, która zamuje się tykko ściąganiem należności za mandaty za jazdę bez biletu w środkach komunikacji mpk może dowolni naliczać koszty windykacji 5 miesięcy temu zostałem (...)

Waloryzacja polisy PZU

Waloryzacja polisy PZU Witam. Mam polisę założoną przez rodziców w '84r. (ubezpieczenie uposażenia dzieci). Powinienem dostać teraz znaczną kwotę z PZU, lecz oni oferują mi śmieszne pieniądze. (...)

przedawnienie roszczenia o zachowek?

przedawnienie roszczenia o zachowek? Witam Chciałbym się dowiedzieć kiedy następuje przedawnienie się zachowku? Czy 4 miesiące po pogrzebie to zbyt późno? Dzięki z góry. oszczenie o zachowek (...)

Czy obowiązuje tu przedawnienie?

Czy obowiązuje tu przedawnienie? Witam. Siedem lat temu wziąłem dla kogoś sprzęt na raty. Kilka dni temu dostałem pismo z banku (nie wiem, czy to ma znaczenie, wcześniej INVEST BANK, teraz zmienił (...)

Weksel własny

Weksel własny W trakcie trwania umowy został podpisany weksel własny in blanco wraz z umową wekslową. Dotyczy to działalności ubezpieczeniowej i umowy agencyjnej. Czy weksel ten może stanowić (...)

Wezwanie do zapłaty po 8 latach

Wezwanie do zapłaty po 8 latach 8 lat temu kupiłam w firmie, która podpisuje się .... . Został on doręczony kurierem. I teraz nagle, po tylu latach firma ta upomina się o zapłatę 118 zl za ten (...)

Porady prawne