Przedawnienie zobowiązania dot. VAT

Pytanie:

Czy zobowiązanie podatkowe dot. podatku od towarów i usług za 1994 uległo przedawnieniu, czy też w opisanej sytuacji (poniżej) obowiązuje znowelizowany przepis art. 70 par. 4 Ordynacji podatkowej? Zaległości w uregulowaniu zobowiązań w podatku od towarów i usług dotyczą okresu styczeń-czerwiec 1994 roku. W tej sprawie została wydana decyzja z dnia 21.12.1996, w której została podana kwota należności, od której nie wniesiono odwołania. W dniu 4.11.1998, sporządzono protokół o stanie majątkowym, a 7.02.2000 r. nastąpiło sądowe wyjawienie majątku. W roku 2005 i 2006 urząd skarbowy dokonał dłużniczce zwrotu podatku (z rozliczenia rocznego PIT 36, przekazując telefonicznie informację, iż zobowiązanie z tyt. podatku z 1994 r. uległo przedawnieniu). Natomiast w 14.08.2007 Naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje postanowienie o zaliczeniu nadpłaty z tytułu podatkowego za 2006 na poczet zaległości. Dłużniczka odwołuje się od tego postanowienie. Izba Skarbowa w postanowieniu z dnia 26.11.2007, uchyla zaskarżone postanowienie i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji. W uzasadnieniu podaje m.in.: Z informacji organu podatkowego I instancji wynika, iż w postępowaniu egzekucyjnym zmierzającym do przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowy nie zostały zastosowane środki egzekucyjne wymienione w art. 1 a pkt. 12 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, natomiast spisano protokół o stanie majątkowy podatnika i dokonano wyjawienia majątku. W rozumieniu zatem cytowanego art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej jego brzmieniu obowiązującym od 01.09.05 czynności egzekucyjnych nie przerywają biegu przedawnienia, a ponieważ nowelizacji Ordynacji podatkowej przyjęta w ustawie z dnia 30.06.2005 o jej zmianie oraz zmianie niektórych innych ustaw ogłoszona w Dz.U. z 02.08.05 Nr 143, poz. 1199 nie zawiera przepisów przejściowych w doniesieniu do tegoż art. 70 § 4 , to należy przyjąć, iż ma on zastosowanie do wszystkich zobowiązań po tej dacie. 22.02.08 Naczelnik Urzędu Skarbowego postanawia, iż zaległość nie podlega przedawnieniu. Z dniem 1.09.05 wszedł z życie przepis art. 70 § 4 ustawy ordynacja podatkowa, który znajduje zastosowanie do przedawnienia zobowiązań podatkowy powstałych po dniu 1.09.05 jak i tych zobowiązań, które powstały przed datą i istnieją w dniu 2005, zobowiązanie podatkowe powstało przed dniem 1.09.05 i przed tą datą bieg terminu przedawnienia został przerwany przez zastosowanie czynności egzekucyjnej (spisanie protokołu o stanie majątkowym i dokonanie wyjawienia majątku przed sądem) art. 70 § 3 ustawy ordynacja podatkowa w brzemieniu obowiązującym do dnia 1.01,03 postępowanie egzekucyjne nie zostało zakończone przed dniem 1.09.2005, wiec na podstawie nowego art. 70 § 4 ustawy ordynacja podatkowa w związku z art. 21 ustawy nowelizującej, termin przedawnienia zobowiązania biegnie na nowo od dnia 1.09.2005. Na to postanowienie zostało wniesione zażalenie . W postanowieniu Dyrektor Izby Skarbowej utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie organu podatkowego I instancji, uzasadniając, iż spisany został protokół o stanie majątkowym, a 07.02.2000 nastąpiło sądowe wyjawienie majątku zobowiązanej, o których czynnościach została zobowiązana powiadomiona. W ten sposób, w myśl założeń art. 70 § 3 Ordynacji podatkowej, w wersji obowiązującej do 31.12.02 nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia, trwające aż do zakończenia postępowania egzekucyjnego. Nie zmieniła tych przewidywań nowela art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej z 12.09.2002, wprowadzona w życie z dniem 1.01.2003, gdyż ona także uzależniła rozpoczęcie nowego biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego od zakończenia postępowania egzekucyjnego obejmującego to zobowiązanie podatkowego, wyrażającego się bądź zrealizowaniem tytułu wykonawczego skierowanego do egzekucji, bądź formalnym umorzeniem postępowania egzekucyjnego poprzez wydanie stosownego postanowienia. Bezsprzecznie postępowanie egzekucyjne nie zostało dotąd zakończone w żaden sposób, a zatem należy przyjąć ,iż przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatniczki trwało do 01.09.2005 , kiedy to ustawodawca nowelizacją art. 70 § 4 z 30.06.2005 wprowadził rozpoczęcie na nowo tego biegu, przerwanego w skutek zastosowania środka egzekucyjnego, już po dniu następującym po jego zastosowaniu. Czy zobowiązanie podatkowe dot. podatku od towarów i usług za 1994 uległo przedawnieniu, czy też w opisanej sytuacji (powyżej) obowiązuje znowelizowany przepis art. 70 par. 4 Ordynacji podatkowej.

Masz inne pytanie do prawnika?

7.8.2008

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie zobowiązania dot. VAT

Okoliczność, czy wejście w życie znowelizowanego art. 70 § 4 Ordynacja podatkowej w związku z art. 21 ustawy nowelizującej, spowodowała, iż termin przedawnienia zobowiązań wcześniejszych zaczął biec na nowo od dnia 1 września 2005 r. była już przedmiotem sporów sądowych pomiędzy podatnikami i organami podatkowymi. W sporze tym Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie opowiedział się jednak po stronie podatników stwierdzając, iż brak jest podstaw do przyjęcia poglądu, że termin przedawnienia zobowiązania od dnia 1 września 2005 r. biegnie na nowo, o ile po tej dacie nie doszło do jego przerwania poprzez zastosowanie środka egzekucyjnego (tak: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2007 r., sygn. II FSK 668/06; Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2007 r., sygn. II FSK 518/06).

Porady prawne

W swoich szczegółowych rozważaniach Sądy Administracyjne podkreśliły, iż w art. 21 noweli z dnia 30 czerwca 2005 r. wprowadzono zasadę bezpośredniego działania nowego prawa (tempus regit actum) w kwestii przedawnienia zobowiązań podatkowych, powstałych przed wejściem w życie tejże ustawy nowelizującej.

Wobec tego kwestię przerwania biegu terminu przedawnienia ww. zobowiązania podatkowego należało oceniać na podstawie znowelizowanego art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej (dalej o.p.) - a nie wedle poprzednio obowiązującej treści tego przepisu. W myśl bowiem zasady ustanowionej w art. 21 ustawy nowelizującej, bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego powstałego przed wejściem w życie tejże noweli i nie przedawnionego do tego czasu, należy oceniać według przepisów znowelizowanych, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Oznacza powyższe, że jeżeli zobowiązanie podatkowe nie przedawniło się do dnia wejścia w życie nowelizacji (1 września 2005 r.), to w świetle obowiązującego po tej dacie art. 70 § 4 o.p. należy również ustalać, od kiedy termin przedawnienia zobowiązania podatkowego zaczął biec na nowo (także w przypadku jego przerwania przed dniem 1 września 2005 r.).

Na uwadze należy mieć przy tym okoliczność, iż treść zdania pierwszego art. 70 § 4 o.p. po nowelizacji była identyczna z treścią tego przepisu sprzed nowelizacji (w obydwu przypadkach: "Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony".). Zmiana art. 70 § 4 o.p., dokonana z dniem 1 września 2005 r. ustawą nowelizującą, polegała na zmianie końcówki drugiego zdania § 4 art. 70 o.p.: "Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zakończono postępowanie egzekucyjne", poprzez zastąpienie zwrotu "zakończono postępowanie egzekucyjne" formułą "zastosowano środek egzekucyjny".

Skoro więc, wobec niezmienionej treści tego przepisu, w rozpatrywanej sprawie bieg terminu przedawnienia został przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego w np. 2000 r., to brak jest podstaw do przyjęcia poglądu, że termin ten od dnia 1 września 2005 r. biegnie na nowo, o ile po tej dacie nie doszło do jego przerwania poprzez zastosowanie środka egzekucyjnego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kiedy zobowiązania podatkowe się przedawniają?

Kiedy zobowiązania podatkowe się przedawniają?

Na czym polega przedawnienie? Przedawnienie zobowiązania podatkowego polega na tym, że ze względu na upływ określonego czasu od momentu powstania zobowiązania podatkowego, w którym organy podatkowe nie podjęły c zobowiązania podatkowe, zaległości podatkowe, przedawnienie, odsetki (...)

Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

Co to jest przedawnienie? Przedawnienie oznacza  możliwość uchylenia się dłużnika od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. Przedawnienie polega więc na tym, że przysługujące komuś prawo nie może być egzekwowane w związku z tym, że nie zostało on przedawnienie; (...)

Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

Przedawnienie roszczeń Zasadą jest, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Instytucja przedawnienia ma kilka zasadniczych celów. Ma ona zdyscyplinować uprawnionego, by w odpowiednim czasie zaczął dochodzić swoich (...)

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Przedawnienie zobowiązania podatkowego to sytuacja, w której organ podatkowy, na skutek upływu oznaczonego czasu, nie może dochodzić zapłaty podatku. Przepisy Ordynacji podatkowej wskazują, kiedy zobowiązanie podatkowe ulega przedawnieniu. Zobowiązania podatkowe powstające z mocy przedawnienie, (...)

Czy i kiedy przedawniają się roszczenia ze stosunku pracy?

Czy i kiedy przedawniają się roszczenia ze stosunku pracy?

Przedawnienie roszczeń to konsekwencja upływu czasu, określonego przepisami prawa, po którym roszczeń dochodzić nie można, choćby były one bezspornie należne. Przedawnione roszczenie właściwie nie wygasa lecz nabiera cechy tzw. "roszczenia niezupełnego", czyli takiego, kt&oa przedawnienie (...)

Kiedy zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu?

Kiedy zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu?

W odróżnieniu od cywilistycznej instytucji przedawnienia, gdzie upływ terminu przedawnienia zobowiązania wiąże się jedynie z odpowiednim zarzutem, w systemie prawa podatkowego skutkiem przedawnienia jest w ogóle brak możliwości dochodzenia zobowiązania - zobowiązanie wygasa lub (...)

Uznanie długu przez dłużnika

Uznanie długu przez dłużnika

W doktrynie polskiego prawa cywilnego i orzecznictwie sądowym utrwalił się podział oświadczeń w przedmiocie uznania długu na właściwe i niewłaściwe uznanie długu. Dowiedz się, na czym polega uznanie długu? Właściwe uznanie długu  Powszechnie przyjmuje się uznanie długu, przedawnienie, (...)

Przedawnienie roszczeń a śmierć dłużnika

Przedawnienie roszczeń a śmierć dłużnika

Co do zasady roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Natomiast jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. roszczenia, (...)

Przedawnienie zobowiązań podatkowych - 2014 rok

Przedawnienie zobowiązań podatkowych - 2014 rok

Ustawą zmieniającą ustawy Ordynacja podatkowa, Kodeks karny skarbowy i Prawo celne (Dz.U.2013.1149) , która weszła w życie 15.10.2013 r. został zmieniony przepis art. 70 par. 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Zmiana ta została spowodowana wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17.07.2012 (...)

Przedawnienie roszczenia przedsiębiorcy o ustanowienie służebności przesyłu

Przedawnienie roszczenia przedsiębiorcy o ustanowienie służebności przesyłu

Z każdym dniem wzrasta liczba spraw dotyczących uregulowania stanu prawnego urządzeń przesyłowych, zwłaszcza linii elektrycznych, wodociągów oraz sieci gazowych. W tej sytuacji, jak również  uwagi na istniejącą w Polsce, rozbudowaną sieć wyżej wymienionych urządzeń, (...)

Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

Co to jest przedawnienie? Przedawnienie oznacza  możliwość uchylenia się dłużnika od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. Przedawnienie polega więc na tym, że przysługujące komuś prawo nie może być egzekwowane w związku z tym, że nie zostało on przedawnienie; (...)

Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia

Przedawnienie roszczeń Zasadą jest, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Instytucja przedawnienia ma kilka zasadniczych celów. Ma ona zdyscyplinować uprawnionego, by w odpowiednim czasie zaczął dochodzić swoich (...)

Kiedy zobowiązania podatkowe się przedawniają?

Kiedy zobowiązania podatkowe się przedawniają?

Na czym polega przedawnienie? Przedawnienie zobowiązania podatkowego polega na tym, że ze względu na upływ określonego czasu od momentu powstania zobowiązania podatkowego, w którym organy podatkowe nie podjęły c zobowiązania podatkowe, zaległości podatkowe, przedawnienie, odsetki (...)

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Przedawnienie zobowiązania podatkowego to sytuacja, w której organ podatkowy, na skutek upływu oznaczonego czasu, nie może dochodzić zapłaty podatku. Przepisy Ordynacji podatkowej wskazują, kiedy zobowiązanie podatkowe ulega przedawnieniu. Zobowiązania podatkowe powstające z mocy przedawnienie, (...)

Czy i kiedy przedawniają się roszczenia ze stosunku pracy?

Czy i kiedy przedawniają się roszczenia ze stosunku pracy?

Przedawnienie roszczeń to konsekwencja upływu czasu, określonego przepisami prawa, po którym roszczeń dochodzić nie można, choćby były one bezspornie należne. Przedawnione roszczenie właściwie nie wygasa lecz nabiera cechy tzw. "roszczenia niezupełnego", czyli takiego, kt&oa przedawnienie (...)

Kiedy zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu?

Kiedy zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu?

W odróżnieniu od cywilistycznej instytucji przedawnienia, gdzie upływ terminu przedawnienia zobowiązania wiąże się jedynie z odpowiednim zarzutem, w systemie prawa podatkowego skutkiem przedawnienia jest w ogóle brak możliwości dochodzenia zobowiązania - zobowiązanie wygasa lub (...)

Uznanie długu przez dłużnika

Uznanie długu przez dłużnika

W doktrynie polskiego prawa cywilnego i orzecznictwie sądowym utrwalił się podział oświadczeń w przedmiocie uznania długu na właściwe i niewłaściwe uznanie długu. Dowiedz się, na czym polega uznanie długu? Właściwe uznanie długu  Powszechnie przyjmuje się uznanie długu, przedawnienie, (...)

Przedawnienie roszczeń a śmierć dłużnika

Przedawnienie roszczeń a śmierć dłużnika

Co do zasady roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Natomiast jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. roszczenia, (...)

Przedawnienie zobowiązań podatkowych - 2014 rok

Przedawnienie zobowiązań podatkowych - 2014 rok

Ustawą zmieniającą ustawy Ordynacja podatkowa, Kodeks karny skarbowy i Prawo celne (Dz.U.2013.1149) , która weszła w życie 15.10.2013 r. został zmieniony przepis art. 70 par. 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Zmiana ta została spowodowana wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17.07.2012 (...)

Przedawnienie roszczenia przedsiębiorcy o ustanowienie służebności przesyłu

Przedawnienie roszczenia przedsiębiorcy o ustanowienie służebności przesyłu

Z każdym dniem wzrasta liczba spraw dotyczących uregulowania stanu prawnego urządzeń przesyłowych, zwłaszcza linii elektrycznych, wodociągów oraz sieci gazowych. W tej sytuacji, jak również  uwagi na istniejącą w Polsce, rozbudowaną sieć wyżej wymienionych urządzeń, (...)

Przedawnienie karalności przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych

Przedawnienie karalności przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych

Przedawnienie karalności przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych  Karalność przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: karalność, przestępstwo skarbowe, bieg przedawnienia, wykroczenie skarbowe, termin, kara

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przekształcenie użytkowania wieczystego a VAT

Przekształcenie użytkowania wieczystego a VAT

Zamierzam przekształcić prawo użytkowania działki w prawo własności w oparciu o ustawę z dnia 25 lipca 2005 roku. Czy w świetle uchwały NSA z dnia 08 stycznia 2007 roku dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu - a właściwie braku konieczności (...)

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

W jakim terminie ulegają przedawnieniu zobowiązania z tytułu VAT? Co powoduje przerwanie biegu przedawnienia? Do jakiego okresu czasu może być prowadzona egzekucja? Czy egzekucja może ulec wstrzymaniu po upływie jakiegoś okresu czasu pomimo niewyegzekfowania całości kwoty? Przedawnienie w podatku (...)

Termin i uzasadnienie do korekty faktury VAT

Termin i uzasadnienie do korekty faktury VAT

Ile czasu ma podatnik na wystawienie faktury korygującej? Czy jest to jednakowy czas w podatku dochodowym i VAT? Została wystawiona faktura VAT, której wysokość została zaskarżona przez nabywcę w Sądzie. Sąd wydał wyrok, że kwota ta nie należy się wystawcy w całości. Dlatego teraz wystawca (...)

Po ilu latach przedawniają się należności skarbowe

Po ilu latach przedawniają się należności skarbowe

Przedawnienie należności skarbowych ze względu na ich charakter. Czy należności podatkowe przedawniają się po 5 latach, licząc od końca roku, w którym były należne, bez względu na ich charakter, tzn. bez względu, czy są podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy są podatkiem od podmiotów (...)

Przedawnienie a postępowanie karne

Przedawnienie a postępowanie karne

W dniu 20 listopada 2009 r. rozpoczęła się w mojej firmie kontrola UKS-u dotycząca rzetelności podstaw opodatkowania za rok 2003, 2004, 2005 dochodowy i 2004, 2005 VAT. W marcu 2010 r. otrzymałam informację skąd ta kontrola. Okazało sie, że podczas krzyżowej kontroli w jakiejś firmie odkryto (...)