Przedłużenie ważności wizy Schengen

Pytanie:

Czy aby przedłużyć ważność wizy Schengen obywatel kraju niebędącego członkiem UE musi powrócić na terytorium swojego państwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przedłużenie ważności wizy Schengen

Wizę Schengen wydaje lub odmawia jej wydania konsul (art. 35 ustawy o cudzoziemcach), natomiast organem właściwym do przedłużenia wizy Schengen jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca (art. 44 ust. 1 u.cudz.). Oznacza to, że w przypadku utraty ważności dotychczasowej wizy z powodu upływu terminu na jaki została wydana konieczne byłoby zwrócenie się do konsula o wydanie nowej wizy. Jednakże przed upływem tego terminu możliwe jest złożenie wniosku o przedłużenie wizy i wówczas przepisy nie przewidują konieczności powrotu na terytorium państwa, którego posiadacz wizy jest obywatelem.

Porady prawne

Wymogi dotyczące wniosku o przedłużenie wizy Schengen zawarte są w art. 42 u.cudz. Przede wszystkim wniosek taki musi zostać złożony co najmniej 3 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie. Wyjątkiem byłaby sytuacja, gdyby podstawą do przedłużenia wizy była siła wyższa, względy humanitarne lub gdyby osoba, której dotyczy wniosek, przebywała w szpitalu – wówczas wniosek można by było złożyć w ostatnim dniu pobytu oznaczonym w wizie.

Dotrzymanie przewidzianego w ustawie terminu jest bardzo istotne, gdyż wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania (art. 43 ust. 1).

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne