Przychód za media

Pytanie:

"Obciążamy dzierżawcę za energię cieplną z własnej kotłowni. Faktura za m-c styczeń 2007 r. jest wystawiona z datą 2.02.2007 r., data sprzedaży: 2.02.2007 r.; czy przychód w roku 2007 należy zaksięgować do m-ca stycznia, czy do m-ca lutego?"

Odpowiedź prawnika: Przychód za media

Zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Jak stanowi art. 12 ust. 3d powołanej ustawy, przepis ust. 3c stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego. Przykładowo zatem przychód z tytułu dostawy energii cieplnej za okres rozliczeniowy styczeń powstanie 31 stycznia.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika