Regulacja uprawnień banku hipotecznego

Pytanie:

Jakie zasady warunkują bezpieczeństwo banku hipotecznego i w jakim akcie prawnym zostały zapisane?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.5.2005

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Regulacja uprawnień banku hipotecznego

Zasady funkcjonowania banków hipotecznych, w tym nadzór nad tymi bankami został uregulowany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. 2003.99.919). Bezpieczeństwo zasobów zgomadzonych w bankach hipotecznych i prawidłowość dokonywanych przez bank operacji ma gwarantować przede wszystkim ustanowienie przy każdym banku powiernika i jego zastępcy przez Komisję Nadzoru Bankowego, którzy obowiązani są do stałej kontroli nad działalnością banku. Ograniczenia banków hipotecznych w dokonywaniu czynności, które zagrażałyby jego bezpiecznemu funkcjonowaniu przewidują art. 17 i 18 wyżej powołanej ustawy. Dodatkowe zabezpieczenie roszczeń wynikających z listów zastawnych wynika z art. 36 wyżej powołanej ustawy, który stanowi iż w wypadku upadłości banku hipotecznego środki uzyskane w wyniku wyegzekwowania wierzytelności wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych mogą być wykorzystane wyłącznie dla zaspokojenia roszczeń wynikających z listów zastawnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: