Rekultywacja terenów pogórniczych

Pytanie:

Przedsiębiorca zakupił teren pod eksploatację kruszywa. Działka, na której planował inwestycję jest położona w granicach administracyjnych miasta, a w ewidencji gruntów figurowała jako użytek rolny klasy piątej mineralnej (RV). Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, grunty klasy V można wyłączyć z produkcji rolniczej bez uzyskania decyzji zezwalających na takie wyłączenie. Przedsiębiorca uzyskał koncesję, która nakładała na niego obowiązek rekultywacji terenów po zakończeniu eksploatacji (art. 80. ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze). Art. 80. ust.2 (ustawy PGiG) nakazuje do rekultywacji gruntów stosować przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Po zakończeniu eksploatacji przedsiębiorca zlecił przeklasyfikowanie gruntów z K(kopalnych) na N (nieużytek) (art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne). Art. 5b. ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych informuje, że przepisów ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położonych w granicach administracyjnych miast. Decyzja o kierunku i terminie zakończenia rekultywacji nie została jeszcze wydana. Czy podczas rekultywacji przedsiębiorca zobowiązany jest przestrzegać wymogi ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.5.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rekultywacja terenów pogórniczych

Zgodnie z art. 80 ust. 2 zd. 1 Prawa geologicznego i górniczego, do rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej, przepisy o ochronie gruntów rolnych i leśnych stosuje się odpowiednio.

Wskazany przepis powinien być interpretowany przede wszystkim funkcjonalnie. W związku z powyższym wydaje się, że jego wykładnia powinna uwzględniać cel dla którego został on wprowadzony. Jego zasadniczą funkcją jest wskazanie zasad, według których ma nastąpić rekultywacja terenu.

Powstaje zatem problem czy wskazane powyżej odesłanie do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych będzie mieć zastosowanie do sytuacji, w których grunt jest położony w granicach administracyjnych miasta. Zgodnie bowiem z art. 5b tej ustawy, jej przepisów nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położonych w granicach administracyjnych miast. 

Zważywszy jednakże na konieczność funkcjonalnej wykładni odesłania zawartego w art. 80 ust. 2 p.g.g. należy stwierdzić, iż przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych należy stosować także wtedy, gdy wyrobisko górnicze znajduje się w granicach administracyjnych miasta.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: