Renta po zmarłym ojcu z tytułu pobierania nauki

Pytanie:

"Kuzyn otrzymuje rentę rodzinną po zmarłym ojcu w trakcie pobierania nauki, do ukończenia 25 roku życia. Obecnie zapisał się szkoły kształcącej w zawodzie technika informatyka (zaocznie). Po dwóch miesiącach przestał chodzić na zajęcia i dowiadywał w szkole, że do końca marca jest zapisany jako aktywny słuchacz (bez względu na to czy chodzi na zajęcia). W przypadku jakich szkół zachowane jest prawo do renty i co decyduje o uprawnieniu: wpis na listę słuchaczy czy aktywne uczęszczanie?"

Odpowiedź prawnika: Renta po zmarłym ojcu z tytułu pobierania nauki

Z art. 68 ust. 1 pkt. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2009 r., Nr 153 poz. 1227) wynika, że dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia.

Stosownie do opublikowanego stanowiska Centrali ZUS dotyczącego rent rodzinnych (A. Kobierska, Informator..., s. 9-10), za szkoły, w których nauka uprawnia do pobierania renty rodzinnej po przekroczeniu przez dziecko 16 lat, uważa się: szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe (publiczne lub niepubliczne), szkoły wyższe (państwowe lub niepaństwowe), szkoły prowadzone przez kościół katolicki, a ponadto pozaszkolne formy kształcenia, dokształcania bądź doskonalenia zawodowego, w tym kursy języków obcych prowadzone pod nazwą szkół lub ośrodków, trwające co najmniej 3 miesiące. Do renty uprawnia kształcenie się w formach szkolnych i pozaszkolnych, w szkołach lub w placówkach zarejestrowanych w ewidencji kuratora oświaty, w systemie stacjonarnym, zaocznym, wieczorowym lub korespondencyjnym.

O uprawnieniu do renty rodzinnej decyduje posiadanie statusu ucznia lub też studenta. Nieuczęszczanie na zajęcia po jakimś czasie pozbawi statusu ucznia/studenta - po upływie określonego czasu (liczby nieusprawiedliwionych godzin itp.) następuje skreślenie z listy uczniów/studentów.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika