Renta socjalna

Pytanie:

Jestem osobą niepełnosprawną, która to niepełnosprawność powstała przed 26 rokiem życia w trakcie kontynuowania nauki na studiach wyższych. Z tego tytułu pobieram rentę socjalną. Czy należy również zarejestrować się jako osoba bezrobotna? Kto ma obowiązek płacenia za mnie składek do ZUS i na Kasę Chorych?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.7.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Renta socjalna

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że będąc osobą niepełnosprawną pobiera Pani na podstawie przepisów o pomocy społecznej rentę socjalną. Prawo do renty socjalnej przysługuje bowiem osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej, przed ukończeniem 25 roku życia, a także w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej, niezależnie od dochodu. Zgodnie z ustawą o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu osobą bezrobotną może być również osoba niepełnosprawna, której stan zdrowia pozwala na podjecie zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie, nie ucząca sie w szkole w systemie dziennym, zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie pobiera renty socjalnej. W związku z tym będąc uprawnionym do pobierania renty socjalnej nie będzie Pan mógł zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna i w związku z tym uzyskać status bezrobotnego. Otrzymując rentę socjalną nie podlega Pani obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. W związku z tym ośrodek pomocy społecznej nie będzie zobowiązany do opłacania za Panią składek na ubezpieczenie społeczne. Opłacanie zaś składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym będzie należało do gminy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Płatność blik

Wczoraj 21:7:38 przez: Hortex520

Płatność blik

Wczoraj 21:7:13 przez: Hortex520

wspólnota majątkowa

22.10.2021 przez: mardo82