rozdzielność majątkowa przed rozwodem.

Pytanie:

"Mąż alkoholik wynosi z domu. Obawiam się, aby nie odpowiadać za jego długi. Planuje rozwód, ale on będzie trwał co najmniej rok. Są przesłanki, abym przy podziale majątku po rozwodzie otrzymała więcej, a nie wiem czy rozdzielność majątkowa sprawi, że majątek będzie oddzielony równo. Czy jak zdecyduje się na wystąpienie do Sądu o zniesienie wspólności majątkowej to majątek dorobkowy zostanie podzielony równo i nie będę miała szansy na walkę o uznanie, że moja część powinna być większa?"

Odpowiedź prawnika: rozdzielność majątkowa przed rozwodem.

Niestety, w ramach informacji prawnej nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, jakie będzie ewentualne orzeczenie sądu. Możemy jedynie wskazać zasady występujące w postępowaniu o podział majątku wspólnego między małżonkami.  

Gdyby już teraz zdecydowała się Pani na ustanowienie rozdzielności majątkowej, może dojść ono do skutku na podstawie umowy lub z mocy orzeczenia sądu. Ponieważ z opisywanej sytuacji wynika, że małżonkowie raczej nie osiągną porozumienia, konieczny będzie podział majątku wspólnego przez sąd.

Trzeba przy tym wskazać, że zgodnie z przepisem art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, do majątku wspólnego wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. W skład tego majątku wchodzi m. in. pobrane wynagrodzenie za prace i dochody z innej działalności zarobkowej, dochody z majątku wspólnego. Niezależenie od tego, małżonkowie - nawet w przypadku wspólności majątkowej - zachowują swój majątek osobisty, który nie będzie przedmiotem podziału i niezależnie od ewentualnego orzeczenia rozwiązania małżeństwa przez rozwód zostanie „przy małżonku". Są to m.in. przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem małżeństwa, nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę (chyba, że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił).

Sąd może podzielić majątek na części równe. Zasadą jest bowiem, że małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jeżeli jednak zaistnieją ważne powody (np. zawinione lub niezawinione działania małżonka, który przyczynił się do nieprzysparzania tego majątku) sąd - na wyraźne żądanie- może przyznać małżonkom nierówne udziały w majątku wspólnym- taką możliwość daje art. 43. § 2 kro, zgodnie z którym:

 z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, aby podział majątku wspólnego nastąpił z uwzględnieniem stopnia, w jakim każdy z małżonków przyczynił się do jego powstania.  

Ważnym powodem ustalenia nierównych udziałów we wspólnym majątku, może być sytuacja, w której małżonek w sposób rażący lub uporczywy nie przyczynia się do powstania majątku wspólnego stosownie do posiadanych sił i możliwości zarobkowych.

Przesłanką  orzeczenia nierównych udziałów może być wieloletnia separacja faktyczna małżonków, w szczególności, gdy sytuacja taka była akceptowana przez oboje.

Natomiast nie będzie miała wpływu na podział majątku wspólnego wina za rozkład małżeństwa, którą ponosi dany małżonek (w przypadku podziału majątku wspólnego dopiero w wyroku rozwodowym). 

Trzeba przy tym wskazać, że przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

O podziale majątku wspólnego małżonków i ustaleniu nierównych udziałów traktuje szereg naszych artykułów- zapraszamy do lektury:

W jaki sposób sąd dokonuje podziału majątku wspólnego (byłych) małżonków?

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków - uwagi ogólne

Zniesienie wspólności i podział majątku przed orzeczeniem separacji.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika