Różne terminy odstąpienia od umowy konsumenckiej

Pytanie:

"Zamierzam zawrzeć jako przedsiębiorca umowę pożyczki z konsumentem poza moim lokalem. Ustawa o kredycie konsumenckim uprawnia konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny daje na to 10 dni. Obie ustawy różnicują kwestie terminów zwrotu pożyczki względnie \"świadczeń wzajemnych\". Czy ustawa o kredycie konsumenckim wyłącza stosowanie tej drugiej w tym zakresie? Czy trzeba informować o obu terminach odstąpienia i oferować dwa wzory oświadczenia?"

Odpowiedź prawnika: Różne terminy odstąpienia od umowy konsumenckiej

Potencjalny zbieg przepisów ustawy o kredycie konsumenckim z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, w zakresie terminu na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, rozstrzyga, art. 16 ust. 3 drugiego z komentowanych aktów prawnych. Zgodnie z tym przepisem:

Przepisów ustawy nie stosuje się do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Dodatkowo, zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim:

W przypadku odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa stosuje się przepisy niniejszego rozdziału.

Natomiast zgodnie z ust. 2 komentowanego artykułu:

Jeżeli umowa o kredyt wiązany została zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, do odstąpienia od tej umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Definicja pojęcia „kredyt wiązany” znajduje się w art. 5 ust. 14 ustawy o kredycie konsumenckim, zgodnie z którym jest to:

umowa o kredyt, z którego jest wyłącznie finansowane nabycie towaru lub usługi na podstawie innej umowy, a obie te umowy są ze sobą powiązane, zgodnie z którymi:

a) sprzedawca lub usługodawca udziela kredytu konsumentowi na nabycie towaru lub usługi od tego sprzedawcy lub usługodawcy, albo

b) nabycie towaru lub usługi jest finansowane przez kredytodawcę, który współpracuje ze sprzedawcą lub usługodawcą w związku z przygotowaniem lub zawarciem umowy o kredyt, albo

c) nabycie towaru lub usługi jest finansowane przez kredytodawcę, a towar lub usługa są szczegółowo określone w umowie o kredyt;

 

W związku z powyższy, w sprawie terminu odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego zawartego poza lokalem przedsiębiorstwa, który nie jest kredytem wiązanym w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim, stosuje się przepisy tejże ustawy, w szczególności jej art. 53 ust. 1.

Masz inne pytanie do prawnika?