Rozpatrzenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Pytanie:

W jakim czasie sąd powinien rozpatrzyć wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez zarząd dłużnika - spółki z o.o.? Rozumiem, że ewentualna odpowiedzialność zarządu za długi spółki dotyczy niezgłoszenia wniosku o upadłość na czas, a nie samego ogłoszenia upadłości (nie na czas)? Co brane jest przy ocenie, czy upadłość nie została zgłoszona na czas?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Rozpatrzenie wniosku o ogłoszenie upadłości

12.9.2005

W pierwszej kolejności należy powołać przepis artykułu 21 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Zgodnie z jego treścią „Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek ten spoczywa na każdym, kto ma prawo go reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami. W/w osoby ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie”.

W tym miejscu należy przypomnieć, iż zgodnie z artykułem 11 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze „Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje”.

Jak wprost wynika z powyższych przepisów, jeżeli dłużnik stał się niewypłacalny, obowiązany jest zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości (chodzi o złożenie wniosku do sądu upadłościowego). Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości powoduje odpowiedzialność za szkodę. Wśród uprawnionych do odszkodowania może być nie tylko wierzyciel, ale również i inne podmioty. Szkodę rozumieć należy jako uszczerbek majątkowy; polega on albo na stracie, którą poniósł poszkodowany albo pozbawieniu go korzyści, które mógłby uzyskać, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
Jak wynika z samego literalnego brzmienia powyższego przepisu odpowiedzialność za szkodę wynika z niezłożenia wniosku w ogóle lub ze złożenia wniosku po terminie. Dłużnik, który dokonał tego w powyższym (dwutygodniowym) terminie nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne przeciąganie się rozpatrzenia jego wniosku przez sąd. W kwestii czasu, w którym sąd powinien rozpatrzyć wniosek, prosimy o zapoznanie się z treścią artykułu Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze – skarga na bezczynność sądu

Potrzebujesz porady prawnej?