Sposób zmiany umowy spółki

Pytanie:

"Czy zmiana umowy spółki jawnej może nastąpić tylko poprzez sporządzenie nowej jednolitej umowy oraz dołączenie jej do zgłoszenia o zmianie umowy do KRS czy wspólnicy spółki muszą podjąć stosowną uchwałę i wraz z tekstem jednolitym umowy dołączyć ją do zgłoszenia w KRS? "

Odpowiedź prawnika: Sposób zmiany umowy spółki

Do wniosku o wpis, dotyczącego zmiany umowy spółki dołącza się także, oprócz dokumentu stanowiącego podstawę wpisu, czyli uchwały wspólników o zmianie umowy spółki, tekst jednolity umowy lub statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian (art. 9 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). Do tekstu jednolitego nie stosuje się przepisów o formie czynności prawnych. Dodatkowo art. 694 [4] ustawy Kodeks postępowania cywilnego stanowi, że dokumenty na których podstawie dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. Należy więc stwierdzić, że zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS powinno zawierać zarówno uchwałę o zmianie umowy spółki, jak i tekst jednolity tej umowy.

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika