Sprawozdanie finansowe likwidowanej spółki

Pytanie:

Spółka Akcyjna ma rok finansowy kończący się 31 grudnia każdego roku. W roku 2011 Spółka Akcyjna została postawiona w stan likwidacji. Spółka Akcyjna przed otwarciem likwidacji, które to otwarcie nastąpiło w ciągu 2011 roku, nie sporządziła sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku. Spółka Akcyjna sporządziła sprawozdanie za okres kończący się 31 grudnia 2010 roku już po rozpoczęciu procesu likwidacji. Czy mimo rozpoczęcia procesu likwidacji sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej za okres przed likwidacją powinno być badane przez biegłego rewidenta i czy kolejne sprawozdania też powinny być badane przez biegłego rewidenta?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.4.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sprawozdanie finansowe likwidowanej spółki

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o rachunkowości celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. Takiemu badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 64 ust. 1 ustawy, które będą kontynuować działalność. W związku z tym obowiązek badania sprawozdań przez biegłego rewidenta został ograniczony do jednostek kontynuujących działalność. Jak wskazuje się w literaturze takie zawężenie zakresu tego obowiązku powoduje, że nie podlegają mu sprawozdania jednostek postawionych w stan likwidacji czy upadłości. Jeśli zatem spółka akcyjna została postawiona w stan likwidacji, to nie ma obowiązku poddawania badaniu swego sprawozdania przez biegłego rewidenta.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne