Sprzedaż poroża

Pytanie:

Od ponad dwudziestu lat posiadam poroże jelenia. Nie mam w tej chwili żadnych dokumentów, które wykazywały by legalność posiadania np. jako trofeum myśliwskie. Myśliwy, który mógłby potwierdzić, że poroże to zostało zdobyte w sposób legalny i stanowi trofeum nie żyje. Mam chętnego kupca na to poroże i chciałbym sprzedać je w legalny sposób. Czy na posiadanie i ewentualną sprzedaż poroża jelenia, na które nie posiadam dokumentów legalizujących muszę uzyskać zgodę jakiegoś organu?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.8.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż poroża

Zgodnie z art. 52 pkt 2 Prawa łowieckiego ten, kto wchodzi w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów zwierząt łownych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Ustawa Prawo łowieckie oraz powiązane z nią rozporządzenia regulują zasady wykonywania polowania, a także zasady oceny legalności pozyskania zwierzyny oraz wyceny i ewidencji trofeów łowieckich. Jednakże ustawa ta obowiązuje dopiero od 2005 roku, w związku z czym nie mogła odnosić się do polowań mających miejsce dwadzieścia lat temu. Watro zatem przeanalizować przepisy poprzedniej ustawy – o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim z dnia 17 czerwca 1959 roku.

Porady prawne

Zgodnie z art. 27 tej ustawy zwierzyna pozyskana zgodnie z łowieckim planem hodowlanym w wydzierżawionym obwodzie łowieckim stanowi własność koła łowieckiego dzierżawiącego obwód. W zarządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 marca 1992 (obowiązującym do 1995 roku) w sprawie zasad odstępowania zwierzyny ubitej osobom wykonującym polowanie dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego może odstąpić osobie wykonującej polowanie tuszę ubitej zwierzyny, jej skórę, trofeum lub mięso, po uiszczeniu uzgodnionej między stronami kwoty stanowiącej ich równowartość. Dowód uiszczenia wspomnianej kwoty bądź odpowiednia adnotacja na oryginale zezwolenia na odstrzał zwierzyny są świadectwem legalnego pochodzenia ubitej zwierzyny bądź jej części. Wynika z tego, iż mysliwy wykonujący polowanie, nabywając trofeum ubitej zwierzyny, powinien równocześnie otrzymać stosowne dokumenty będące świadectwem legalnego pochodzenia tego trofeum.

Ani obecna, ani poprzednio obowiązująca ustawa nie reguluje obowiązku ani czasu archiwizowania dokumentów przez koła łowieckie (będące dzierżawcami w rozumieniu ustawy). Jednakże w celu uzyskania potwierdzenia, iż poroże zostało uzyskane w sposób legalny, sugerujemy kontakt z kołem łowieckim, w którym wykonane zostało polowanie, w czasie którego uzyskane zostało przedmiotowe poroże. Tam również możliwe będzie uzyskanie szczegółowych informacji na temat zasad legalnego obrotu trofeami myśliwskimi.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne