Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Pytanie:

"Trzy osoby fizyczne planują założyć spółkę z o.o., dwie z nich mają na chwilę obecną status bezrobotnego. Osoby te obejmą po 25% udziałów w nowej spółce. Z tego, co mi wiadomo, jedna osoba bezrobotna przy zakładaniu działalności gospodarczej może otrzymać nawet do 12 tys. złotych jednorazowej dotacji. Osoby bezrobotne nie planują być zatrudnionymi w spółce. Będą sprawowały zarząd, ale bez umowy o pracę na zasadzie sprawowanej funkcji. Czy będą one mogły skutecznie ubiegać się o dofinansowanie na założenie działalności tak jak przewidują to odpowiednie ustawy lub inne akty prawne?"

Odpowiedź prawnika: Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, przewiduje Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001), a konkretnie art. 46 tejże ustawy. Wydane zostało także Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2002). Wysokość przyznanego wsparcia finansowego jest określana w umowie i nie może przekroczyć 5-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Środki są jednakże przyznawane na podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej. Wsparcie finansowe nie obejmuje działalności w formie spółki. Dlatego też w sytuacji opisanej w pytaniu wsparcie nie będzie przysługiwać.

Warto zauważyć, że wspomniane rozporządzenie wprowadza także wiele innych ograniczeń. Bezrobotny musi spełnić następujące warunki:

  • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych; 

  • nie otrzymał w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej; 

  • nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej;

  • spółdzielnia socjalna, do której ma zamiar przystąpić, nie zalega z opłacaniem w terminie składek i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych; 

  • nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej; 

  • nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Ponadto wsparcie nie przysługuje w przypadku pewnych rodzajów działalności.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika