Tryby sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa

Pytanie:

W jakim trybie następuje sprzedaż nieruchomości rolnych Skarbu Państwa

Masz inne pytanie do prawnika?

19.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Tryby sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa

Agencja Nieruchomości Rolnych ma prawo sprzedać nieruchomości w drodze licytacji. Niemniej jednak w przypadkach uzasadnionych względami gospodarczymi można ustalić osobę nabywcy na podstawie przetargu ofert pisemnych (konkurs ofert). Wówczas Agencja może zastrzec, że w przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie:

1) rolnicy podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli mają miejsce zamieszkania posiadają gospodarstwo rolne w gminie, na terenie której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu, oraz zamierzają powiększyć to gospodarstwo do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha przeliczeniowych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub

Porady prawne

2) pracownicy zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej zamierzający utworzyć gospodarstwo rolne o powierzchni nie większej niż 500 ha, lub

3) spółki utworzone przez pracowników zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, lub

4) osoby spełniające warunki do objęcia programem osadnictwa rolniczego, lub

5) repatrianci w rozumieniu przepisów o obywatelstwie polskim przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż 6 lat przed dniem przetargu, lub

6) rolnicy, którzy po dniu 31 grudnia 1991 r. sprzedali Skarbowi Państwa nieruchomości niezbędne na cele publiczne, lub

7) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych postawionych w stan likwidacji lub upadłości zamierzający utworzyć własne gospodarstwo rolne o powierzchni nie większej niż określona 500 ha.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne