Tworzenie wzorów haftów, projektów ubiorów, grafik

Pytanie:

Tworzę grafiki, wzory haftów, loga, projekty ubiorów. Jak zgodnie z przepisami należałoby sklasyfikować czynności wymienione w opisie sytuacji? Czy wzory haftów i projekty ubiorów należy uznać za wzory użytkowe, wzory przemysłowe, a może jeszcze inne?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.8.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Tworzenie wzorów haftów, projektów ubiorów, grafik

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) opisana w pytaniu działalność może być zakwalifikowana jako działalność komercyjna (74.87). wśród działalności komercyjnej wyróżnić można  działalność związaną z organizacją targów i wystaw (74.87 A) oraz działalność pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.87 B). W tym wypadku będzie to więc 74.87 B PKD. 

Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo własności przemysłowej wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.  Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.  Na wzór użytkowy może być udzielone prawo ochronne.  Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.  Czas trwania prawa ochronnego wynosi dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym.

Porady prawne

Zgodnie z art. 102 ustawy Prawo własności przemysłowej wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Za wytwór uważa się także:

  1. przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie (wytwór złożony); 
  2. część składową, jeżeli po jej włączeniu do wytworu złożonego pozostaje widoczna w trakcie jego zwykłego używania, przez które rozumie się każde używanie, z wyłączeniem konserwacji, obsługi lub naprawy; 
  3. część składową, jeżeli może być przedmiotem samodzielnego obrotu. 

W przypadku wzoru stosowanego lub zawartego w części składowej wytworu złożonego, w rozumieniu pkt 1, ocena nowości i indywidualnego charakteru dotyczy tylko jego widocznych cech.

Wzory haftów i projekty ubiorów, jak również  grafiki i loga mogą raczej stanowić dzieło w rozumieniu ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wzory haftów lub projekty ubrań mogłyby stanowić wzory użytkowe, gdyby łączyły się z jakimś nowatorskim rozwiązaniem ułatwiającym pracę przy tworzeniu haftu lub szyciu ubrania.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne