Urlop wychowawczy a kolejna umowa terminowa

Pytanie:

Pracownica jest zatrudniona na stanowisku sprzątaczki na ? etatu na czas określony do 30 września 2010 r. W bieżącym roku urodziła dziecko i z tego tytułu do 14 czerwca 2010 r. przebywała na urlopie macierzyńskim. Po jego wykorzystaniu do teraz przebywa na urlopie wypoczynkowym. Po urlopie wypoczynkowym zamierza przejść na urlop wychowawczy jednocześnie wyraziła chęć zatrudnienia jak dotychczas. Uprzejmie proszę o informację dotyczącą możliwości jej zatrudnienia w takim samym wymiarze czasu pracy jak dotychczas przy jednoczesnym wykorzystaniu urlopu wychowawczego oraz o informację dotyczącą sposobu tego zatrudnienia tj. czy należy zawrzeć z pracownicą kolejną umowę o pracę, czy zatrudnienie kontynuować na podstawie poprzedniej umowy. Nadmieniam, że w przypadku konieczności zawarcia kolejnej umowy byłaby to trzecia umowa.

Masz inne pytanie do prawnika?

5.8.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Urlop wychowawczy a kolejna umowa terminowa

Zgodnie z art. 25 z ind. 1 Kodeksu pracy k.p. zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca. Warto podkreślić, że również uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu komentowanego przepisu.

Porady prawne

Tym samym należy uznać, że nie ma możliwości uniknięcia skutków w postaci zawarcia z pracownikiem umowy na czas nieokreślony w przypadku kolejnego zatrudnienia na podstawie trzeciej umowy na czas określony. Powyższa regulacja wyłączona jest w przypadku pracodawców objętych Ustawą o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

Wobec powyższego jedynym wyjściem jest zachowanie dłuższego okresu pomiędzy poszczególnymi umowami (dłużej niż 1 miesiąc). Należy jednak mieć na uwadze, że w takim przypadku nie jest wykluczone skuteczne powództwo pracownika o ustalenie związania umową na czas nieokreślony (mimo zachowania dłuższego niż 1 miesiąc odstępu pomiędzy kolejnymi umowami) ze względu na „sztuczne” i omijające prawo działanie pracodawcy. Podobny skutek może wywołać zastąpienie umowy o pracę stosunkiem cywilnoprawnym co dodatkowo stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym.

W kwestii urlopu wychowawczego należy stwierdzić, że pracownikowi, który posiada co najmniej półroczny staż pracy, przysługuje prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wliczane są również okresy zatrudnienia u poprzednich pracodawców (art. 186 k.p.). W przypadku umowy o pracę na czas określony urlop wychowawczy obejmuje okres nie dłuższy aniżeli czas, na jaki umowa została zawarta. Ta sama zasada znajduje zastosowanie także wobec umowy na okres próbny oraz na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli jednak pracodawca zdecyduje się na udzielenie jej urlopu wychowawczego na czas dłuższy niż wynika to z okresu, na który została zawarta umowa, to w opinii SN można wówczas domniemywać, że strony zawarły umowę na czas nieokreślony (por. uchwała z 21 listopada 1978 r., I PZP 28/78, OSN 1979, Nr 5, poz. 92).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne