Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane

Pytanie:

Czy słusznym jest organizowanie przetargu nieograniczonego na poszczególne prace: - naprawa pokryć i wiązań dachowych, - naprawa instalacji elektrycznych i aparatury elektrycznej, - naprawa elementów stolarki budowlanej (drewnianej, metalowej i z tworzyw sztucznych), - pokrywanie podłóg i ścian płytkami ceramicznymi oraz naprawy elewacji, - malowanie budynków od wewnątrz i na zewnątrz oraz zakładanie pokryć szklanych, - usługi zduńskie; w przypadku, jeżeli do określenia wartości przedmiotu zamówienia mamy wykaz wartości tychże robót, które zostały wykonane w okresie obowiązywania poprzedniej umowy. Natomiast prawo zamówień publicznych w art. 33 ust. 1, mówi, iż w przypadku robot budowlanych wartość zamówienia określana jest za pomocą kosztorysu inwestorskiego bądź planowanych kosztów prac projektowych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, który także zawiera projekt techniczny. Wszystkie wymienione prace oprócz usług zduńskich słownik cpv określa jako roboty budowlane, dlatego sedno pytania jest następujące: Czy do takich robot budowlanych jako określenie wartości zamówienia można użyć faktur z prac wykonanych w przeszłości i czy można jakoś inaczej zakwalifikować te roboty?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.5.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane

   W myśl art. 2 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, przez roboty budowlane - należy rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane przez osobę trzecią, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Prawo budowlane przez roboty budowlane rozumie z kolei budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Remont, to z kolei wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.


Porady prawne

Ustawa określa również w art. 33 i w rozporządzeniu wykonawczym wydanym na jego podstawie sposoby ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane. Przepis ten ma charakter normy bezwzględnie obowiązującej, co oznacza, iż nie są przewidziane od niej żadne odstępstwa. Zgodnie z tym przepisem wartość robót budowlanych ustala się za pomocą:

1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych;

2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.


Wobec powyższego uznać należy, zamawiający nie może określić wartości zamówienia publicznego samodzielnie, tylko na podstawie faktur obejmujących prace tożsame z obecnym przedmiotem zamówienia. Do ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane konieczny jest kosztorys inwestorski.


Wydaje się być słuszne przeprowadzenie jednego przetargu na wszystkie wymienione wyżej prace. Z punktu widzenia zamawiającego jest to o tyle korzystne, że nie nie generuje niepotrzebnych dodatkowych kosztów, które mógłby ponieść gdyby na każde prace przeprowadzany był osobny przetarg. Ponadto takie zachowanie mogłoby rodzić podejrzenia, co do celowego dzielenia zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania ustawowych procedur.

Jeżeli zamówienie będzie udzielone w jednym postępowaniu, zamawiający może dopuścić możliwość składania ofert częściowych obejmujących swym zakresem każdą w/w pracę z osobna.

Nie wydaje się również, aby była możliwość innego zakwalifikowania wskazanych prac bez narażenia się na zarzut naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jaki tryb postępowania – przesłanki wyboru trybu - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Jaki tryb postępowania – przesłanki wyboru trybu - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

W jakim trybie prowadzone jest postępowanie o zamówienie puybliczne? Według ustawy, zamówienia publicznego udziela się w jednym z sześciu trybów: przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, przetargu dwustopniowego, negocjacji z zachowaniem konkurencji, zapytania o cenę, zamówienia (...)

Kiedy można udzielić zamówienia dodatkowego - opinia prawna

Kiedy można udzielić zamówienia dodatkowego - opinia prawna

Stan faktyczny Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - roboty dodatkowe i uzupełniające. W jaki sposób udzielić zamówienia publicznego na roboty dodatkowe, jeśli zakres robót objętych zamówieniem podstawowym ulega zmianie a wynagrodzenie umowne przyjęto jako kosztorysowe (płatność (...)

Ustalenie warunków przetargowych dla wykonawców - opinia prawna

Ustalenie warunków przetargowych dla wykonawców - opinia prawna

Stan faktyczny Proszę o udzielenie porady prawnej z zakresu zamówień publicznych. Jednym z warunków jakie Zamawiający postawił wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane było wykazanie się zrealizowaniem co najmniej 2 zadań o zakresie, złożoności (...)

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

17 marca i 3 lipca 2017 r. 2017 r. i Ministerstwo Finansów objaśniło zasady stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych od 1 stycznia 2017 r.   Dlaczego warto poznać objaśnienia resortu finansów (...)

Jak określić wartość zamówienia publicznego?

Jak określić wartość zamówienia publicznego?

  Kiedy zamawiający powinien ustalić wartość zamówienia publicznego? Ustalenie wartości zamówienia publicznego jest czynnością przygotowawczą, poprzedzającą wszczęcie procedury udzielenia zamówienia. Z tego powodu ustalenie wartości powinno nastąpić odpowiednio (...)

Wartości progowe a wymagania formalne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Wartości progowe a wymagania formalne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Jakie są podstawowe progi określone w ustawie? Dla podmiotów należących do tzw. sektora klasycznego (min. podmioty należące do sektora finansów publicznych, a więc np: gminy, powiaty, urzędy itp.) progi obowiązywania ustawy zostały określone następująco: 6.000 €. To dolny próg, (...)

Szczególne przesłanki nieważności umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Szczególne przesłanki nieważności umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

W jakich szczególnych przypadkach umowy w sprawie zamówień publicznych są nieważne? Umowy w sprawie zamówień publicznych podobnie jak każde inne umowy są nieważne na podstawie okoliczności, które zostały określone w kodeksie cywilnym lub w innych ustawach szczególnych. Ustawa o zamówieniach (...)

Wartość zamówienia a  dostawy tego samego rodzaju - opinia prawna

Wartość zamówienia a dostawy tego samego rodzaju - opinia prawna

Stan faktyczny Problem dotyczy zamówień publicznych w domu dziecka. Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. Prowadzimy stołówkę, która w całości jest finansowana ze środków budżetowych. Roczne wydatki na żywność to ok. 150 000 zł (rok 2005). Szacujemy, że w roku bieżącym będzie (...)

Koncesje na roboty budowlane (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Koncesje na roboty budowlane (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

  Co to są koncesje na roboty budowlane? Zgodnie z definicją ustawową koncesje na roboty budowlane to zamówienia publiczne na roboty budowlane, z tą różnicą, że wynagrodzeniem wykonawcy jest prawo do eksploatacji obiektu budowlanego albo takie prawo wraz z zapłatą. Zatem koncesje (...)

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

W jakich wypadkach oferenci mają obowiązek wnieść zabezpieczenie? Ustawa czyni z żądania wniesienia zabezpieczenia uprawnienie zamawiającego. Jednak rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 lipca 2002 r. w pewnych wypadkach uprawnienie przekształca w obowiązek (...)

Negocjacje z ogłoszeniem - tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Negocjacje z ogłoszeniem - tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Negocjacje z ogłoszeniem podobnie jak każdy tryb, inny niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony może być stosowany jeżeli zostaną spełnione ustawowe przesłanki zastosowania trybu. Może on być stosowany w sytuacjach wyjątkowych, głównie z uwagi na charakter i specyfikę przedmiotu (...)

Ogłoszenie o zamówieniach publicznych - warunek prawidłowego postępowania (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Ogłoszenie o zamówieniach publicznych - warunek prawidłowego postępowania (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych jest przejawem zasady jawności i niezbędnym warunkiem prawidłowo przeprowadzonego postępowania. Prawidłowe ogłoszenie umożliwia osiągnięcie właściwych warunków konkurencji i wybór najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie stanowi formalne wszczęcie (...)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Czy przygotowanie specyfikacji jest obowiązkowe? Tak, istnieje taki obowiązek. Zamawiający jest obowiązany przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia w każdym trybie postępowania (z wyjątkiem aukcji elektronicznej) niezależnie od wartości zamówienia publicznego. W jaki sposób (...)

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Po co mają być zawierane umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi?Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi wchodzi w życie 20 lutego 2009 r. Określa ona zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej. Ustawa (...)

Uprawnienia zamawiającego - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Uprawnienia zamawiającego - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Jakie są podstawowe uprawnienia zamawiającego? Do podstawowych uprawnień zamawiającego należą: możliwość wyboru trybu postępowania, możliwość przeprowadzenia postępowania na zasadach szczególnych, przeprowadzenie kwalifikacji wstępnej dostawców (wykonawców) poprzedzającej właściwe (...)

Podstawowe definicje w zamówieniach publicznych - co powinieneś wiedzieć?

Podstawowe definicje w zamówieniach publicznych - co powinieneś wiedzieć?

Jakie pojęcia zdefiniowane są w ustawowym słowniku? Artykuł 2 ustawy Prawo zamówień publicznych definiuje pojęcia: robót budowlanych, dostaw, usług, dynamicznego systemu zakupów, zamówień publicznych, zamawiającego, wykonawcy, środków publicznych, najkorzystniejszej (...)

Udzielasz zamówień publicznych - kto i w jaki sposób może cię kontrolować? (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Udzielasz zamówień publicznych - kto i w jaki sposób może cię kontrolować? (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Kto jest uprawniony do przeprowadzania kontroli udzielania zamówień? Organem kontrolnym jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Przeprowadzana przez niego kontrola ma na celu sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych (...)

Preferencje krajowe w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Preferencje krajowe w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Jakie są dopuszczalne rodzaje preferencji krajowych? Dopuszczalne są tylko cztery rodzaje preferencji krajowych. Należą do nich: przeliczenie ceny oferty na potrzeby oceny ofert, obowiązek użycia do wykonania zamówienia, co najmniej określonej części surowców i produktów krajowych, obowiązek (...)

Przetarg ograniczony - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Przetarg ograniczony - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

W jakich sytuacjach można zastosować przetarg ograniczony? Zastosowanie trybu przetargu ograniczonego do udzielania zamówień publicznych może nastąpić tylko wówczas, jeżeli zostaną spełnione pewne dodatkowe okoliczności – przesłanki. Zamawiający może zorganizować przetarg ograniczony (...)

Odstępstwa od ogólnych zasad postępowania o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Odstępstwa od ogólnych zasad postępowania o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Kiedy zamawiający może odstąpić od zasad udzielania zamówień publicznych? Istnieją dwie grupy przypadków, kiedy możliwe jest udzielanie zamówień publicznych z pominięciem lub modyfikacją zasad przyznawania zamówień określonych w ustawie o zamówieniach publicznych. Pierwsza grupa przypadków (...)

Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

W dniu 2 marca 2004 zacznie obowiązywać ustawa “Prawo zamówień publicznych”. Ustawa ta zastąpi dotychczasową ustawę z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, która na skutek wielokrotnych nowelizacji w wielu fragmentach stała się niespójna, niejasna i nieklarowna. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM PRAWNE

sposob na zabezpieczenie platnosci (rowniez i architektow i profesjonalistow)

sposob na zabezpieczenie platnosci (rowniez i architektow i profesjonalistow) Szanowni Panstwo, temat jest goracy i winien byc jak najszybciej rozwiazany, tym bardziej ze w prawie polskim istnieje "odpowiednik (...)

umowa o roboty budowlane podwykonawcy z dalszym podwykonawcą

umowa o roboty budowlane podwykonawcy z dalszym podwykonawcą umowa o roboty budowlane podwykonawcy z dalszym podwykonawcą Witam, Podpisałem umowę o roboty budowlane jako podwykonawca z Generalnym Wykonawcą. (...)

Alimenty dla byłego współmałżonka

Alimenty dla byłego współmałżonka Jestem po rozwodzie. Mój mąż został uznany winnym rozpadowi małżeństwa. Moja sytuacja finansowa uległa pogorszeniu. Chciałabym wystąpić o alimenty na swoją (...)

Proszę o pomoc!!!! Pilne!!!

Proszę o pomoc!!!! Pilne!!! Mam 19 lat, 2 miesiące temu urodziłam córeczkę. Moja historia jest dość skomplikowana, ale nie chce żebyście mnie oceniali, bo wiem, że nie wypadnę w niej jako postać (...)

PRAWA OJCA DO DZIECI

PRAWA OJCA DO DZIECI Mam rodzinę, wydawać by się mogło, że szczęśliwą. Dwójka ślicznych dzieci, żona. Niestety. Od pewnego czasu żona mnie zdradza. Jest to poważne, ponieważ powiedziała (...)

Umowa współpracy

Umowa współpracy Witam. Mam umowę współpracy w zakresie wykonywania robót budowlanych czy jest możliwość jej zerwania w trybie natychmiastowym bez kar umownych? Umowa współpracy w zakresie wykonywania (...)

Budowlańcy wyłudzający zaliczki

Budowlańcy wyłudzający zaliczki Nigdy nie przypuszczałam, że wykażę się głupotą w sprawie, która jest oczywista. Otóż w ubiegłym roku wraz z mężem podjęliśmy decyzję o budowie domu jednorodzinnego. (...)

CZY UDA MI SIĘ UWOLNIĆ OD ŻONY?

CZY UDA MI SIĘ UWOLNIĆ OD ŻONY? Moje małżeństwo od kilku lat przeżywało kryzys. Właściwie zaczęło się źle dziać po przyjściu na świat drugiego dziecka - 12 lat temu. Żona zaczęła mnie (...)

Podział majątku

Podział majątku Komu należy się dom wybudowany na działce nalężącej do jednego ze współmałżonków (niezamieszkały). Jak spłacić drugą stronę stronę wg czego? Nakładów, aktualnej wartości? (...)

Brak możliwości opłaty zamówienia i wzrost cen

Brak możliwości opłaty zamówienia i wzrost cen Dzień dobry, zamówiłem przez stronę kilka przedmiotów o wartości 3000zł. Po próbie dokonania płatności okazało się, że nie mogę zapłacić (...)

Brak możliwości opłaty zamówienia i wzrost cen

Brak możliwości opłaty zamówienia i wzrost cen Dzień dobry, zamówiłem przez stronę kilka przedmiotów o wartości 3000zł. Po próbie dokonania płatności okazało się, że nie mogę zapłacić (...)

szukam adwokata w Wołominie

szukam adwokata w Wołominie Szukam rzetelnego reprezentanta w sprawie rodzinnej w Wołominie. Czy ma ktoś dobre doświadczenia z którymś z tamtejszych adwokatów? Pytam,bo kiedyś wybrałem adwokata (...)

KAZUS PZP

KAZUS PZP Zamawiający, kwalifikowany jako jednostka sektora finansów publicznych, wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Przedmiotem zamówienia (...)

Zakup towaru w sklepie internetowym Marketmedia

Zakup towaru w sklepie internetowym Marketmedia Witam Dwa tygodnie temu zakupiłam telefon komórkowy w sklepie internetowym marketmedia.pl rejestrując się wcześniej na ich stronie i wypełniłam formularz (...)

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja Mam problem z pośrednikiem (SendIt) firmy kurierskiej UPS. Wysyłałam za pośrednictwem tej firmy przesyłki, ok 450 od marca 2012 roku do końca września (...)

odstąpienie od umowy zawartej na odległość

odstąpienie od umowy zawartej na odległość Dzień dobry. W dniu 19 grudnia dokonałem zakupu nart w sklepie internetowym. Narty zostały dostarczone w dniu 22 grudnia 2017 r. W dniu 5 stycznia 2018 (...)

Zakupiony towar - błąd w cenie, sklep nie chce go sprzedać

Zakupiony towar - błąd w cenie, sklep nie chce go sprzedać Witam w dniu wczorajszym złożyłem zamówienie na 7 koszulek "sadzić, palić" w kolorze niebieskim w sklepie www.urbancity.pl. Koszt wynosił (...)

salon ślubny olbrzymi problem

salon ślubny olbrzymi problem Teoretycznie przyjemna ceremonia jaką ma być mój ślub stała się przyczyną wielu stresów i kłopotów z powodu nieuczciwego wykonawcy mojej sukni. Na etapie składania (...)

prosze o szybką pomoc salon ślubny olbrzymi problem

prosze o szybką pomoc salon ślubny olbrzymi problem Teoretycznie przyjemna ceremonia jaką ma być mój ślub stała się przyczyną wielu stresów i kłopotów z powodu nieuczciwego wykonawcy mojej (...)

Umowa warunkowa - co to takiego???

Umowa warunkowa - co to takiego??? co to jest i na czym polega?? prosze o odpowiedz?? Sama nazwa mowi,że jest jakis warunek ,ktory należy spełnic,aby umowa nabrała waznosci.Warunki moba byc takie jakie (...)

Porady prawne