Weekendowy system pracy a pracownicy samorządowi

Pytanie:

"Czy pracownicy samorządowi mogą być zatrudniani w weekendowym systemie pracy?"

Odpowiedź prawnika: Weekendowy system pracy a pracownicy samorządowi

Art. 144 Kodeksu pracy stanowi, iż na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. W tym systemie jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.
Ustawa o pracownikach samorządowych nie określa wprost dopuszczalnych systemów czasu pracy, w jakich mogą być zatrudniani pracownicy samorządowi – w sprawach nieuregulowanych odsyłając do Kodeksu pracy. Skoro więc pracowników samorządowych obowiązują kodeksowe normy czasu pracy, należy przyjąć, że mogą być oni zatrudniani w określonych w Kodeksie pracy systemach czasu pracy. Obecnie nie ma już przeszkód prawnych, aby pracownicy samorządowi wykonywali pracę w systemie pracy weekendowej czy w równoważnym systemie czasu pracy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika