Wyłączenie działki z produkcji rolnej

Pytanie:

W jaki sposób właściciel działki może dokonać wyłączenia działki z produkcji rolnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.4.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wyłączenie działki z produkcji rolnej

Właściciel składa odpowiedni wniosek do starostwa właściwego ze względu na położenie działki. Wniosek o wyłączenie działki z produkcji rolnej należy złożyć do Wydziału Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami starostwa powiatowego właściwego ze względu na położenie działki. Wniosek musi zawierać:
• dokument potwierdzający własność działki (np. akt notarialny);
• wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
wypis z rejestru gruntów z odbitką z mapy ewidencyjnej;
• kopię mapy działki wraz z projektem jej zagospodarowania i zaznaczonym terenem wyłączonym z produkcji rolnej.
Ponadto w przypadku wyłączenia z produkcji rolnej ziemi dobrej jakości (wysokich klas gruntowych) konieczne jest uzyskanie zgody Wydziału Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami w Pani starostwie powiatowym. Chodzi o grunty klas: I, II, III, IIIa, IIIb, a także użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego. W przypadku gruntów klasy IV, IVa i IVb, zgoda jest potrzebna wtedy, gdy na terenie danej gminy obowiązuje uchwała jej rady o ochronie takich gruntów. Jeżeli ziemia jest gorszej jakości, wyłączenie nie jest potrzebne. Chodzi o użytki rolne klasy IV, IVa, IVb, V i VI wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego. Wydanie decyzji następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne, a w odniesieniu do gruntów leśnych - także jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji. Tabela należności określona została w art. 12 ust. 7 o.g.r.l. Wysokość należności zależy przede wszystkim od klasy gruntu oraz powierzchni, jaka ma być wyłączona z produkcji rolnej. W wyjątkowych sytuacjach nie ponosi się opłat (odpowiednią informację należy uzyskać w danej gminie). Po uzyskaniu decyzji o wyłączeniu działki z produkcji rolnej można składać wniosek o pozwolenie na budowę.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: