Wynagrodzenie i urlop młodocianego pracownika

Pytanie:

"Mam zamiar zatrudnić młodocianego do sklepu odzieżowego. Mam podpisać z nim "Umowę w celu przygotowania zawodowego", nie wiem jednak jaka kwotę wynagrodzenia muszę ustalić? Drugie pytanie dotyczy tego, ile urlopu należy się młodocianemu (zatrudniony będzie na 2 lata) ponieważ tyle trwa nauka w szkole. Praktyka w sklepie trwa po 12 godzin tygodniowo."

Odpowiedź prawnika: Wynagrodzenie i urlop młodocianego pracownika

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Stosunek procentowy wynagrodzenia, wynosi: 1) w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%, 2) w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%, W drugim kwartale 2004 r. wynosiło ono 2 230,53 zł. Zatem wynagrodzenie w umowie o pracę nie może być niższe niż 4% tej sumy w pierwszym roku i 5% sumy w drugim roku. Wymiar urlopu jest szczegółowo określony w stosunku do młodocianych pracowników. Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Jednakże w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych ( na zasadach ogólnych jak pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę), jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat. Młodocianemu, który nie nabył prawa do urlopu, pracodawca może, na jego wniosek, udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych. Jest to jednak tylko swobodna decyzja pracodawcy. Co ważne, że do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy. W trakcie przebywania na zajęciach traktuje się go jakby przebywał na zajęciach.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika