Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Pytanie:

Czy rodzinę z 3 letnim dzieckiem można eksmitować na bruk, lokal jaki posiadają to mieszkanie w TBS do którego dołożyli 30% jego wartości z własnych środków -co będzie z tymi pieniędzmi jest to około 50 tys. zł. Tytułem prawnym do lokalu TBS jest umowa najmu, najemca zalega z czynszem, lecz w chwili obecnej zaczął już zaległość spłacać.

Masz inne pytanie do prawnika?

29.11.2004

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, właściciel może wypowiedzieć umowę w razie zwłoki lokatora z zapłąta czynszu za trzy pełne okresy płatności. Przed wypowiedzeniem tej umowy właściciel zobowiązany jest jednak wczesniej zawiadomić lokatora o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczyć mu odpowiedni termin na uregulowanie należności. Jeżeli wypowiedzenie stosunku prawnego ma nastąpić z przyczyn zalegania w płatności czynszu za trzy pełne okresy płatności, a gospodarstwo domowe lokatora wykazuje, że osiąga dochody na poziomie umożliwiającym ubieganie się w danej gminie o wynajęcie lokalu socjalnego (poziom tych dochodów określają przepisy obowiązujące w danej gminie), wypowiedzenie, nie może nastąpić, jeżeli właściciel nie zaproponuje lokatorowi zawarcia ugody w sprawie zapłaty zaległych i bieżących należności. Treść takiej ugody powinna zawierać co najmniej: 1) postanowienie o rozłożeniu spłaty zadłużenia na raty co najmniej w ten sposób, aby kwota, którą lokator ma co miesiąc uiszczać z tytułu ugody dotyczącej zaległych należności, nie przekraczała wysokości miesięcznego czynszu i opłat, do zapłaty których był obowiązany w chwili zawarcia ugody, lub 2) postanowienie o umorzeniu naliczonych do dnia zawarcia ugody odsetek od zaległych należności, 3) informację o skutkach niezawarcia ugody. Jeżeli właściciel nie zaproponował zawarcia takiej ugody lokatorowi, którego gospodarstwo domowe wykazuje, że osiąga dochody na poziomie umożliwiającym ubieganie się w danej gminie o wynajęcie lokalu socjalnego, nie może wypowiedzieć umowy najmu. Jeżeli jednak właściciel dopełnił wszystkich wych obowiązków przedstawionych powyżej, może wypowiedziec umowę, a w razie pozostawania lokatora w lokalu, może skierować do sądu pozew o eksmisję. Sąd wówczas oceni, czy zachodzą przesłanki eksmisji danego lokatora i w orzeczeniu tym okresla o uprawnieniu lokatora do otrzymania lokalu socjalnego w danej gminie. Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do lokalu socjalnego wobec: 1) kobiety w ciąży, 2) małoletniego, niepełnosprawnego lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą, 3) obłożnie chorych, 4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, 5) bezrobotnych, 6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały - chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Iwermektyna pasożyty nużeń świerzb covid SARS sprzedam leki

Dzisiaj 6:55:18 przez: prazykwantel-sprzedam

Prawo Drogowe

Wczoraj 18:20:41 przez: Haagkbs00

Prawo Drogowe

Wczoraj 18:20:1 przez: Haagkbs00