Wysokość składek KRUS rolników

Pytanie:

Jaka jest wysokosść składki na KRUS? Od czego ona zależy? Kto podlega temu ubezpieczeniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wysokość składek KRUS rolników

W zapytaniu nie sprecyzowano o jakie ubezpieczenie chodzi, dlatego zakłądamy, że chodzi o ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników, składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe płacona jest kwartalnie i wynosi 30% emerytury podstawowej (kwoty miesięcznej najniższej emerytury. Wysokość tej składki zależy więc tylko od wysokości najniższej emerytury. Ubezpieczeniu emerytalnemu z mocy ustawy podlega: 1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, 2) domownik rolnika. Natomiast ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek obejmuje się: 1) innego rolnika lub domownika, który podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu, jeżeli złożono wniosek o objęcie go ubezpieczeniem emerytalno-rentowym, 2) osobę, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej nie nabywając prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia, jeżeli podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin lub innemu ubezpieczeniu społecznemu przez okres co najmniej 50 kwartałów.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne