Wysokość wynagrodzenia i odprawy z FGŚP

Pytanie:

"Firma zgłosiła wniosek do sądu o upadłość (17.11). Przed zgłoszeniem wniosku firma zatrudniała ponad 45 osób. Część pracowników wypowiedziało umowę z winy pracodawcy przed złożeniem wniosku do sądu, pozostała część nie świadczy pracy i teoretycznie jest w stosunku pracy, chociaż nie otrzymuje wynagrodzenia. Otrzymałem wypowiedzenie 3 miesięczne (bez skrócenia) w dniu zgłoszenia wniosku o upadłość do sądu. Moje zarobki wynoszą ok. 4 tyś netto. Pracuję ponad 5 lat w firmie. Czy w przypadku braku otrzymania wynagrodzenia w trakcie wypowiedzenia - ewentualne odszkodowanie z np. z FGŚP zostanie okrojone do średniej krajowej z jakiegoś okresu (np. 2800zł) i wypłacone netto (brutto)? W jakiej wysokości? Czy otrzymam ewentualną odprawę? Ewentualnie, czy ma tu znaczenie liczba zatrudnionych pracowników w momencie zgłoszenia wniosku o upadłość?"

Odpowiedź prawnika: Wysokość wynagrodzenia i odprawy z FGŚP

Wypłata świadczenia m. in.  z tytułu roszczenia o wynagrodzenie za pracę kwota świadczenia za okres jednego miesiąca nie może przekraczać przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, od dnia jego ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski", ogłaszanego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Przy wypłacaniu świadczeń z FGŚP będą brane pod uwagę kwoty brutto (taką kwotę należy podać we wniosku). Pan otrzyma jednak kwotę netto, a FGŚP zapłaci od Pana wynagrodzenia składki i zaliczkę na podatek dochodowy.

Roszczenia z tytułu wynagrodzenia podlegają zaspokojeniu z funduszu za okres nie dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy albo za okres nie dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające ustanie stosunku pracy, jeżeli ustanie stosunku pracy przypada w czasie nie dłuższym niż 9 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy. Co do zasady datą niewypłacalności jest data ogłoszenia upadłości (nie data złożenia wniosku).

Zakładając, że będzie Pan dochodził wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy trwania stosunku pracy (czyli z okresu 3-miesięcznego wypowiedzenia), tj. za grudzień, styczeń i luty, będzie brane pod uwagę:

  • przy ustalaniu świadczenia za grudzień - przeciętne miesięczne wynagrodzenie za III kwartał 2008 r.

  • przy ustalaniu świadczenia za styczeń i luty - przeciętne miesięczne wynagrodzenie za I kwartał 2009 r.

Średnie wynagrodzenie za ostatni, II, kwartał 2008 r. wyniosło 2 951,36 zł.

Na marginesie na wszelki wypadek warto jeszcze zastrzec, że w przypadku gdy sędzia-komisarz wyda, zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego i naprawczego, postanowienie, że określona część wynagrodzenia za pracę pracownika wykonującego zadania w zakresie zarządu przedsiębiorstwem lub wynagrodzenie osoby świadczącej usługi związane z zarządem przedsiębiorstwem upadłego, określone w umowie o pracę lub umowie o świadczenie usług zawartej przed ogłoszeniem upadłości, lub określona część świadczeń przysługujących w związku z rozwiązaniem stosunku pracy albo umowy o usługi związane z zarządem przedsiębiorstwem jest bezskuteczna w stosunku do masy upadłości, a wysokości części w stosunku do niej skutecznych są niższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie, wysokość wypłacanych świadczeń nie może odpowiednio przekraczać wysokości roszczenia skutecznego do masy upadłości (art. 14 ust. 4 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych...).

Dla ustalenia prawa do odprawy (wg ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników) rzeczywiście istotne jest ustalenie liczby pracowników. Zakładając, że pracowników jest co najmniej 20, a Pan został zwolniony z powodu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, ma Pan prawo do odprawy. Również ta odprawa może być wypłacona przez FGŚP.

W tym przypadku również świadczenie nie może przekraczać kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub jego wielokrotności, w przypadku gdy roszczenie stanowi wielokrotność wynagrodzenia stanowiącego podstawę do jego ustalenia. 

Roszczenia z tytułu odprawy podlegają zaspokojeniu, jeżeli ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 9 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy lub w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące następujące po tej dacie. 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika