Wystawienie faktury przy refakturze usług

Pytanie:

"W dniu 6.05 i 16.05 na podstawie faktur otrzymanych od kontrahenta zagranicznego za wykonane w kwietniu 2006 r. usługi dokonałam refakturowania kosztów tych usług bezpośredniemu ich odbiorcy. Termin wystawienia tych faktur ("refaktur") jest zależny od daty otrzymania faktur od kontrahenta zagranicznego. Z tytułu sprzedaży usługi ciągłej w marcu 2006 r. wystawiam fakturę 7.04. 26.04 z tytułu importu usług wykonanych w marcu 2006 r. otrzymałam fakturę od kontrahenta zagranicznego i w tym samym dniu refakturowałam te usługi na bezpośredniego ich odbiorcę. Z jaką datą sprzedaży powinnam wystawić te faktury: kwiecień 2006, czy maj 2006? W deklaracji rozliczenia podatku VAT za jaki miesiąc powinnam uwzględnić powyższe faktury: za marzec, czy kwiecień?"

Odpowiedź prawnika: Wystawienie faktury przy refakturze usług

Ustawa o VAT nie przewiduje możliwości refakturowania usług (nie przewidywała tego także poprzednio obowiązująca ustawa z 1993 r.). Nie ulega jednak wątpliwości, że taka możliwość istnieje.

Art. 6.4 VI dyrektywy VAT Rady UE stanowi, iż: "W przypadku, w którym podatnik działając we własnym imieniu, lecz na rachunek innej osoby, bierze udział w świadczeniu usług, uznaje się, że podatnik ten nabył i wyświadczył te usługi". Przepis ten jednoznacznie odnosi się do sytuacji, gdy podatnik kupuje usługę, a następnie odprzedaje ją swojemu kontrahentowi w stanie nieprzetworzonym. W świetle VI dyrektywy jest on traktowany tak, jakby świadczył tę usługę.

Niestety przepisy nie wskazują, kiedy należy dokonać refaktury (tj. wystawić fakturę na rzecz rzeczywistego odbiorcy usług), w szczególności nie uzależniają dokonania refaktury od otrzymania faktury, która byłaby podstawą refaktury.

Mając jednak na uwadze, że refakturujący jest traktowany jak świadczący usługę, refakturowania (wystawienia faktury na rzecz faktycznego odbiorcy usługi) powinien dokonać niezależnie od otrzymania faktury, zgodnie z ogólnymi zasadami dokumentowania fakturami danego rodzaju usługi (należy wystawić fakturę w takim terminie w jakim podatnik sam byłby zobowiązany wystawić fakturę sprzedając dane usługi). Można bowiem sobie wyobrazić sytuację, w której faktura nigdy nie dotrze do podmiotu, który przekazał usługę dalej, a przecież nie oznacza to, że nie był on obowiązany do wystawienia faktury.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika