Wznowienie starej sprawy spadkowej

Pytanie:

W latach 1983 do 1987 miała miejsce sprawa spadkowa oraz o dział spadku, którego jedną ze stron był mój ojciec. Dotyczyła spadku po jego mamie a mojej babci. Mój ojciec zmarł w kwietniu tego roku tj. 2007; złożyłam tydzień temu wniosek do sądu o postępowanie spadkowe po nim. Wtedy udostępniono mi akta tamtej sprawy o dział spadku po mojej babci. Ponieważ na skutek działu spadku mój ojciec został nieuczciwie potraktowany przez swoja siostrę chciałabym wznowić postępowanie o dział spadku. Czy mogę otrzymać od sądu uzasadnienie tamtej decyzji z roku 1987? Nie zostało sporządzone wcale, gdyż nikt o to nie wnosił wówczas. Czy po latach można wnosić o przywrócenie terminu oraz wnosić o sporządzenie uzasadnienia decyzji o dział spadku? Czy ja to mogę zrobić skoro nie byłam stroną, a teraz jestem spadkobiercą, ale jeszcze bez wyroku prawomocnego? Tydzień temu weszłam w posiadanie informacji przeglądając tamte akta, więc dopiero kilka dni temu poznałam kulisy przejęcia nieruchomości po babci przez jedna osobę, bez spłaty należnej mojemu tacie. Czy jako spadkobierca strony postępowania o dział spadku mam prawo wznowić postępowanie o dział spadku i kiedy? Czy muszę się spieszyć? Czy też powinnam złożyć nowy wniosek czy też składać wniosek o przywrócenie terminu do odwołania od postanowienia sądu z roku 1987? Czy można po tylu latach wnosić o sporządzenie uzasadnienia? Skoro na bieżąco nie było sporządzone i dzisiaj musiałby je zrobić inny sędzia? Dodam, że sprawa ma wiele nieprawidłowości natury proceduralnej i merytorycznej, w wyniku czego mój tata i jego bracia zostali pozbawieni swojego prawa własności do nieruchomości po ich matce.

Masz inne pytanie do prawnika?

30.8.2007

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wznowienie starej sprawy spadkowej

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku toczy się w trybie postępowania nieprocesowego. Zgodnie z art. 517 kodeksu postępowania cywilnego sąd uzasadnia i doręcza postanowienia stosownie do art. 357, jednakże nie doręcza się postanowienia uczestnikowi, który będąc obecny na posiedzeniu, po ogłoszeniu postanowienia zrzekł się jego doręczenia. Według przepisu, do którego odwołuje się ten artykuł postanowienia ogłoszone na posiedzeniu jawnym (można założyć, że tak było w Pani sprawie) sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlegają one zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia postanowienia. Postanowienia te doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Niestety w tej chwili nie ma możliwości złożenia wniosku o uzasadnienie postanowienia sądu w sprawie działu spadku.

Porady prawne

Zgodnie z art. 524 kpc wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem orzekającym co do istoty sprawy może żądać jego uczestnik. Wznowienie postępowania nie jest dopuszczalne, jeżeli postanowienie kończące postępowanie może być zmienione lub uchylone - tak jest w przypadku stwierdzenia nabycia spadku, ale nie jego działu. Z kolei zainteresowany, który nie był uczestnikiem postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem orzekającym co do istoty sprawy, może żądać wznowienia postępowania, jeżeli postanowienie to narusza jego prawa. W takim wypadku stosuje się przepisy o wznowieniu postępowania z powodu pozbawienia możności działania. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 1974 r., sygn. III CZP 88/74 samo niewezwanie zainteresowanego do udziału w sprawie nie uzasadnia dopuszczalności wznowienia postępowania na podstawie art. 524 § 2 kpc. W skardze o wznowienie powinien on wskazać, że został pozbawiony możności działania oraz określić, na czym polega naruszenie jego prawa.

Warto jednak wskazać, że prawo wniesienia skargi o wznowienie postępowania mają prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich. Pani jako osoba nie uznana za spadkobiercę ani osoba mająca jakiekolwiek prawo do przedmiotu należącego do spadku nie jest niestety naszym zdaniem osobą zainteresowaną. Naszym zdaniem nie stanowi naruszenia Pani praw umniejszenie majątku Pani ojca przez jego siostrę. W polskim prawie nie można mówić o ekspektatywie nabycia spadku czy innym podobnym prawie.

Z opisu sytuacji nie wynika, kiedy nastąpiło otwarcie spadku, czyli kiedy zmarła Pani babcia ani czy przedmiotowa nieruchomość stanowiła gospodarstwo rolne. Jest to istotne z uwagi na zmiany w przepisach dotyczących dziedziczenia. Do 1 października 1990 r. spłaty przysługiwały bowiem tylko współspadkobiercom spełniającym warunki do dziedziczenia. Ponadto, zgodnie z art. 1066 kodeksu cywilnego w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku wymienia się osobno spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne oraz ich udziały w tym gospodarstwie. Być może podstawą do naprawy obecnego stanu rzeczy byłby art. 679 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, z zastosowaniem przepisów niniejszego rozdziału (nie jest to wznowienie postępowania). Wniosek o wszczęcie takiego postępowania może zgłosić każdy zainteresowany (osoba, która była uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mogła powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskała tę możność). W razie przeprowadzenia dowodu, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd spadku, zmieniając to postanowienie, stwierdzi nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.

Więcej informacji o wznowieniu postępowania znajdzie Pani w artykule Przesłanki i tryb wznowienia postępowania cywilnego

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja - opinia prawna

Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielem mieszkania o powierzchni 42 m kw. w kamienicy w Krakowie. Mieszkanie zajmuje lokatorka, która nabyła prawo do jego najmu na podstawie przydziału kwaterunkowego. W trybie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów skutecznie doręczyłem (...)

Kiedy postępowanie cywilne można wznowić?

Kiedy postępowanie cywilne można wznowić?

Na czym polega wznowienie postępowania?  Wznowienie postępowania polega na ponownym rozpoznaniu i rozstrzygnięciu sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem rozstrzygającym co do istoty sprawy, jeśli zachodzą określone w ustawie przyczyny wznowienia. W wypadkach wskazanych w artykule (...)

Kiedy można żądać wznowienia postępowania administracyjnego?

Kiedy można żądać wznowienia postępowania administracyjnego?

  Wznowienie postępowania administracyjnego pozwala na uchylenie wydanej decyzji administracyjnej, która jest ostateczna i wydanie - po przeprowadzeniu nowego postępowania - nowej decyzji administracyjnej. Wznowienie postępowania może dotyczyć tylko ostatecznej decyzji administracyjnej. (...)

Przesłanki i tryb wznowienia postępowania cywilnego

Przesłanki i tryb wznowienia postępowania cywilnego

Kiedy przysługuje możliwość wznowienia postępowania? Instytucja ta przysługuje jedynie w wypadkach przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego, w odniesieniu do postępowań, które zostały zakończone prawomocnymi wyrokami. Ważne, by wyrok ten był prawomocny, natomiast nie jest (...)

Skarga o wznowienie postępowania uwzględniona przez Sąd Najwyższy

Skarga o wznowienie postępowania uwzględniona przez Sąd Najwyższy

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego od wyroku odrzucającego skargę o wznowienie postępowania okazała się skuteczna. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro od wyroku Sądu Okręgowego w Płocku z 7 września 2016 roku w sprawie dotyczącej (...)

Wznowienie postępowania podatkowego

Wznowienie postępowania podatkowego

  Jakie przesłanki uzasadniają wznowienie postępowania? Analogicznie jak przy zagadnieniu stwierdzenia nieważności, dopuszczalność tej nadzwyczajnej procedury obwarowana jest warunkami określonymi w przepisach. W tym jednak przypadku najistotniejsze są wady, które dotykają nie tyle (...)

Kiedy nastąpi wznowienie postępowania karnego?

Kiedy nastąpi wznowienie postępowania karnego?

Wznowienie postępowania jest - obok kasacji - nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, przysługującym od orzeczeń już prawomocnych. Wznowienia nie należy przy tym traktować jako "trzeciej instancji". Jest ono dopuszczalne tylko w ściśle określonych przypadkach. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, (...)

Trzymiesięczny termin na wniesienie skargi na wznowienie postępowania

Trzymiesięczny termin na wniesienie skargi na wznowienie postępowania

Trzymiesięczny termin wznowienia postępowania cywilnego z powodu oparcia wyroku na dokumencie przerobionym lub podrobionym, liczony od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, jest zgodny z Konstytucją - uznał TK. Trzymiesięczny termin na wniesienie skargi o wznowienie (...)

Emerytury kobiet z rocznika 1953 przeliczono w sposób niekonstytucyjny

Emerytury kobiet z rocznika 1953 przeliczono w sposób niekonstytucyjny

Zmienione zasady ustalania wysokości emerytur kobiet z rocznika 1953, które pobierały wcześniejszą emeryturę, są niezgodne z Konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Poszkodowane kobiety mogą wnosić o wznowienie postępowania - termin już biegnie! Nabycie prawa do tzw. (...)

Postanowienie NSA odrzucające skargę o wznowienie postępowania przed NSA niezaskarżalne

Postanowienie NSA odrzucające skargę o wznowienie postępowania przed NSA niezaskarżalne

Brak możliwości zaskarżenia skargą kasacyjną postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego odrzucającego skargę o wznowienie postępowania przed NSA, orzekającego po raz pierwszy w tym przedmiocie, zdaniem TK, jest konstytucyjny. Orzeczenie TK 15 maja 2019 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił (...)

Skarga konstytucyjna

Skarga konstytucyjna

  Zgodnie z art. 79 Konstytucji, każdy może wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego (...)

Wznowienie postępowania nie tylko po wydaniu wyroku!

Wznowienie postępowania nie tylko po wydaniu wyroku!

Dnia 27 października 2004 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Józefa Ż. w sprawie zgodności art. 399 i art. 4011 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 190 ust. 4 Konstytucji. Trybunał orzekł, że art. 399 kodeksu (...)

Niekiedy bez adwokata się nie obejdzie

Niekiedy bez adwokata się nie obejdzie

Pismo strony zostało potraktowane jako skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, sporządzona osobiście przez skarżącego. NSA skargę odrzucił, ale stwierdził przy tym, że:Odrzucenie skargi o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem (...)

Pożyczka lombardowa - opinia prawna

Pożyczka lombardowa - opinia prawna

Stan faktyczny W 1993 roku pożyczyłem w lombardzie 70 milionów złotych (obecne 7.000). Niestety nie mogłem spłacić tej kwoty w wymaganym terminie z wielu powodów. W ubiegłym roku otrzymałem zawiadomienie od komornika sądowego, że mam spłacić ogromną kwotę z tytułu tego długu, kwota (...)

Art. 540 § 3 k.p.k. nie daje podstaw do wznowienia postępowania immunitetowego

Art. 540 § 3 k.p.k. nie daje podstaw do wznowienia postępowania immunitetowego

Co orzekł Sąd Najwyższy? Wniosek prokuratora o wznowienie postępowania zakończonego uchwałą zezwalającą na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej jest niedopuszczalny, gdyż nie dotyczy postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem rozstrzygającym o odpowiedzialności karnej. Postanowienie (...)

Prawo pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika z urzędu

Prawo pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika z urzędu

18 listopada 2020 r. Trybunał Konstytucyjny, na rozprawie, rozpoznał skargę konstytucyjną dotyczącą zasad ustanawiania pełnomocnika z urzędu osobie zamierzającej wystąpić ze skargą o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego. ##baner## Wyrok TK Trybunał Konstytucyjny orzekł, (...)

Pełnomocnik z urzędu musi powtórzyć czynności klienta

Pełnomocnik z urzędu musi powtórzyć czynności klienta

Skarżący wniósł o wznowienie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Ponieważ jednak w postępowaniu, które miało być wznowione, orzekał Naczelny Sąd Administracyjny, temu też sądowi przekazana została skarga (art. 275 p.p.s.a.). W międzyczasie skarżącemu (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich (...)

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Zasady ogólne postępowania administracyjnego legislacyjnie wyodrębniono w pracach nad projektem k.p.a. i znalazły się one już w tekście pierwotnym kodeksu wraz z przepisami o zakresie jego mocy obowiązującej, a przy nowelizacji w 1980 r. zamieszczono je w osobnym rozdziale (art. 6-16). (...)

Kiedy postępowanie cywilne można wznowić?

Kiedy postępowanie cywilne można wznowić?

Na czym polega wznowienie postępowania?  Wznowienie postępowania polega na ponownym rozpoznaniu i rozstrzygnięciu sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem rozstrzygającym co do istoty sprawy, jeśli zachodzą określone w ustawie przyczyny wznowienia. W wypadkach wskazanych w artykule (...)

Kiedy można żądać wznowienia postępowania administracyjnego?

Kiedy można żądać wznowienia postępowania administracyjnego?

  Wznowienie postępowania administracyjnego pozwala na uchylenie wydanej decyzji administracyjnej, która jest ostateczna i wydanie - po przeprowadzeniu nowego postępowania - nowej decyzji administracyjnej. Wznowienie postępowania może dotyczyć tylko ostatecznej decyzji administracyjnej. (...)

Przesłanki i tryb wznowienia postępowania cywilnego

Przesłanki i tryb wznowienia postępowania cywilnego

Kiedy przysługuje możliwość wznowienia postępowania? Instytucja ta przysługuje jedynie w wypadkach przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego, w odniesieniu do postępowań, które zostały zakończone prawomocnymi wyrokami. Ważne, by wyrok ten był prawomocny, natomiast nie jest (...)

Skarga o wznowienie postępowania uwzględniona przez Sąd Najwyższy

Skarga o wznowienie postępowania uwzględniona przez Sąd Najwyższy

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego od wyroku odrzucającego skargę o wznowienie postępowania okazała się skuteczna. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro od wyroku Sądu Okręgowego w Płocku z 7 września 2016 roku w sprawie dotyczącej (...)

Wznowienie postępowania podatkowego

Wznowienie postępowania podatkowego

  Jakie przesłanki uzasadniają wznowienie postępowania? Analogicznie jak przy zagadnieniu stwierdzenia nieważności, dopuszczalność tej nadzwyczajnej procedury obwarowana jest warunkami określonymi w przepisach. W tym jednak przypadku najistotniejsze są wady, które dotykają nie tyle (...)

Kiedy nastąpi wznowienie postępowania karnego?

Kiedy nastąpi wznowienie postępowania karnego?

Wznowienie postępowania jest - obok kasacji - nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, przysługującym od orzeczeń już prawomocnych. Wznowienia nie należy przy tym traktować jako "trzeciej instancji". Jest ono dopuszczalne tylko w ściśle określonych przypadkach. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, (...)

Trzymiesięczny termin na wniesienie skargi na wznowienie postępowania

Trzymiesięczny termin na wniesienie skargi na wznowienie postępowania

Trzymiesięczny termin wznowienia postępowania cywilnego z powodu oparcia wyroku na dokumencie przerobionym lub podrobionym, liczony od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, jest zgodny z Konstytucją - uznał TK. Trzymiesięczny termin na wniesienie skargi o wznowienie (...)

Emerytury kobiet z rocznika 1953 przeliczono w sposób niekonstytucyjny

Emerytury kobiet z rocznika 1953 przeliczono w sposób niekonstytucyjny

Zmienione zasady ustalania wysokości emerytur kobiet z rocznika 1953, które pobierały wcześniejszą emeryturę, są niezgodne z Konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Poszkodowane kobiety mogą wnosić o wznowienie postępowania - termin już biegnie! Nabycie prawa do tzw. (...)

Postanowienie NSA odrzucające skargę o wznowienie postępowania przed NSA niezaskarżalne

Postanowienie NSA odrzucające skargę o wznowienie postępowania przed NSA niezaskarżalne

Brak możliwości zaskarżenia skargą kasacyjną postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego odrzucającego skargę o wznowienie postępowania przed NSA, orzekającego po raz pierwszy w tym przedmiocie, zdaniem TK, jest konstytucyjny. Orzeczenie TK 15 maja 2019 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił (...)

Skarga konstytucyjna

Skarga konstytucyjna

  Zgodnie z art. 79 Konstytucji, każdy może wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego (...)

Wznowienie postępowania nie tylko po wydaniu wyroku!

Wznowienie postępowania nie tylko po wydaniu wyroku!

Dnia 27 października 2004 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Józefa Ż. w sprawie zgodności art. 399 i art. 4011 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 190 ust. 4 Konstytucji. Trybunał orzekł, że art. 399 kodeksu (...)

Niekiedy bez adwokata się nie obejdzie

Niekiedy bez adwokata się nie obejdzie

Pismo strony zostało potraktowane jako skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, sporządzona osobiście przez skarżącego. NSA skargę odrzucił, ale stwierdził przy tym, że:Odrzucenie skargi o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem (...)

Pożyczka lombardowa - opinia prawna

Pożyczka lombardowa - opinia prawna

Stan faktyczny W 1993 roku pożyczyłem w lombardzie 70 milionów złotych (obecne 7.000). Niestety nie mogłem spłacić tej kwoty w wymaganym terminie z wielu powodów. W ubiegłym roku otrzymałem zawiadomienie od komornika sądowego, że mam spłacić ogromną kwotę z tytułu tego długu, kwota (...)

Art. 540 § 3 k.p.k. nie daje podstaw do wznowienia postępowania immunitetowego

Art. 540 § 3 k.p.k. nie daje podstaw do wznowienia postępowania immunitetowego

Co orzekł Sąd Najwyższy? Wniosek prokuratora o wznowienie postępowania zakończonego uchwałą zezwalającą na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej jest niedopuszczalny, gdyż nie dotyczy postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem rozstrzygającym o odpowiedzialności karnej. Postanowienie (...)

Prawo pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika z urzędu

Prawo pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika z urzędu

18 listopada 2020 r. Trybunał Konstytucyjny, na rozprawie, rozpoznał skargę konstytucyjną dotyczącą zasad ustanawiania pełnomocnika z urzędu osobie zamierzającej wystąpić ze skargą o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego. ##baner## Wyrok TK Trybunał Konstytucyjny orzekł, (...)

Pełnomocnik z urzędu musi powtórzyć czynności klienta

Pełnomocnik z urzędu musi powtórzyć czynności klienta

Skarżący wniósł o wznowienie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Ponieważ jednak w postępowaniu, które miało być wznowione, orzekał Naczelny Sąd Administracyjny, temu też sądowi przekazana została skarga (art. 275 p.p.s.a.). W międzyczasie skarżącemu (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich (...)

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Zasady ogólne postępowania administracyjnego legislacyjnie wyodrębniono w pracach nad projektem k.p.a. i znalazły się one już w tekście pierwotnym kodeksu wraz z przepisami o zakresie jego mocy obowiązującej, a przy nowelizacji w 1980 r. zamieszczono je w osobnym rozdziale (art. 6-16). (...)

Ogólne opłaty sądowe w sprawach cywilnych

Ogólne opłaty sądowe w sprawach cywilnych

Jakie przepisy należy stosować?  Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Nowa ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W sprawach (...)

Zasady wznawiania postępowania karnego z urzędu

Zasady wznawiania postępowania karnego z urzędu

Art. 542 § 3 kodeksu postępowania karnego stanowi, że postępowanie wznawia się z urzędu tylko w razie ujawnienia się jednego z uchybień wymienionych w art. 439 § 1, przy czym wznowienie postępowania jedynie z powodów określonych w pkt 9-11 może nastąpić tylko na korzyść oskarżonego. Sąd (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Podstawy wznowienia procesu karnego

Podstawy wznowienia procesu karnego

Czy na mój wniosek z art. 9 paragraf 2 k.p.k. w związku z art. 540 k.p.k. Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich może zbadać sprawę i wznowić postępowanie sądowe w moim imieniu, gdyż wznowienie postępowania przeze mnie jako strony postępowania (bezpośrednio) wiąże się z koniecznością (...)

Skutki niewłaściwego delegowania sędziego

Skutki niewłaściwego delegowania sędziego

W związku z protestem w Szczecinie dotyczącym niewłaściwie delegowanych sędziów proszę o informacje: Jak powinna wyglądać \"prawidłowa delegacja\" sędziego i czy wystarczy podpis prezesa sądu, do którego sędzia został delegowany, czy na delegacji powinien też być podpis imienny osoby (...)

Wznowienie postępowania administracyjnego - termin

Wznowienie postępowania administracyjnego - termin

W związku z art. 145 par. 1 pkt 8) i art. 148 kpa złożono wniosek o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną. Okolicznością stanowiącą podstawę do wznowienia jest orzeczenie WSA uchylające decyzję administracyjną będącą podstawą wydania decyzji, której dotyczy (...)

Odwołanie od postanowienia US i decyzji ZUS przeciwko likwidowanemu przedsiębiorstwu

Odwołanie od postanowienia US i decyzji ZUS przeciwko likwidowanemu przedsiębiorstwu

W ostatnich dniach wszczęto przeciwko likwidowanemu przeze mnie przedsiębiorstwu państwowemu postępowania egzekucyjne na rzecz ZUS i na rzecz US. W obydwu sprawach, zgodnie z pouczeniami, wniosłam zarzuty. US wydał postanowienie o uznaniu wniesionych zarzutów za nieuzasadnione, ale jednocześnie (...)

Wznowienie postępowania-koszty

Wznowienie postępowania-koszty

Obecnie toczy się proces na podstawie skargi o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem sądu. Dotyczy on rozwodu, w którym orzeczono winę obojga małżonków oraz obciążono kosztami małżonkę. To kobieta zaskarżyła wyrok w zakresie winy. Jeżeli sąd uzna, że jedynie mąż (...)

Wznowienie i zawieszenie postępowania

Wznowienie i zawieszenie postępowania

Mój dłużnik wniósł skargę o wznowienie postępowania zakończonego nakazem zapłaty. Sąd wznowił postępowanie i oddalił skargę. Od wyroku dłużnik wniósł apelację. W toku jej rozpoznania na zgodny wniosek stron Sąd zawiesił postępowanie. Po ponad roku sprawa została umorzona. Czy mimo (...)

strona postępowania wznowieniowego w kpa

strona postępowania wznowieniowego w kpa

Na gruntach ojca w 1993r.gmina wybudowała samowolnie gazociąg, nie oznaczając go trwale na gruncie (ojciec z niego nigdy nie korzystał). W 1999r. rodzice przekazali mi gospodarstwo i przeszli na emeryturę, mieszkają dalej ze mną mając dożywotnią służebność osobistą mieszkania i dożywotne (...)

Skarga o wznowienie w postępowaniu upadłościowym

Skarga o wznowienie w postępowaniu upadłościowym

Planuję złożyć skargę o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem w zakresie zmiany postępowania upadłościowego z likwidacji na układ, którego byłem syndykiem. Kto jest stroną w tym postępowaniu? Nie jest możliwe wniesienie skargi o wznowienie postępowania zakończonego (...)

Termin na wznowienie postępowania gospodarczego

Termin na wznowienie postępowania gospodarczego

Posiadam prawomocny nakaz zapłaty z weksla w postępowaniu gospodarczym. Nakaz zapłaty uprawomocnił się w sierpniu 2010 roku. Dłużnik w październiku br. wniósł skargę o wznowienie postępowania argumentując, że dwuletni termin został zniesiony 4 maja br. i obowiązuje 5-letni termin. Czy (...)

Uchylenie orzeczenia - zwrot zasądzonej kwoty

Uchylenie orzeczenia - zwrot zasądzonej kwoty

Przed sądem I instancji zapadł wyrok zasądzający dla mnie dopłatę do zaniżonego wynagrodzenia. Wyrok jest precedensowy, jego uzasadnienie może być dyskusyjne. Strona przeciwna - pracodawca nie wniósł apelacji w przepisanym terminie. Wniosek o przywrócenie terminu i apelacja zostały odrzucone (...)

Odmowa wznowienia postępowania

Odmowa wznowienia postępowania

Sąd apelacyjny nie uwzględnił skargi o wznowienie postępowania. Czy strona działająca bez adwokata może we własnym imieniu wnieść zażalenie do Sądu Najwyższego? Czy strona bez pośrednictwa adwokata może wnieść kasację do Sądu Najwyższego? Które przepisy KPC regulują powyższe sytuacje? (...)

Wykreślenie członka zarządu z KRS

Wykreślenie członka zarządu z KRS

Zostałem bezprawnie wpisany na członka zarządu spółki z o.o. bez wymaganych dokumentów i powiadomienia mnie. Dowiedziałem się o tym przypadkowo i napisałem do sądu o wykreślenie mnie. Sąd nie potraktował tego jako wniosku o wznowienie, dopiero następne moje pismo, które napisałem po upływie (...)

Wznowienie postępowania a stwierdzenie nieważności

Wznowienie postępowania a stwierdzenie nieważności

Czy fakt, że wojewoda decyzją odmówił unieważnienie decyzji Starosty zezwalającej na budowę, a druga instancja podtrzymała decyzję Wojewody, wyklucza możliwość wznowienia postępowania w sprawie tej samej decyzji Starosty (zakładam, że istnieją merytoryczne przesłanki do unieważnienia (...)

Termin do złożenia wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego

Termin do złożenia wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego

W jakim terminie należy złożyć wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego? Wniosek o wznowienie postępowania ma charakter wyjątkowy, gdy po pierwsze, pojawią się przesłanki enumeratywnie wyliczone w Kodeksie postępowania administracyjnego a nadto gdy dotrzymano miesięcznego terminu (...)

Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek

Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek

Sąd Okręgowy oddalił mój wniosek o wznowienie postępowania w sprawie o wykroczenie. Na odpisie jest pieczątka, że na to postanowienie służy zażalenie w terminie 7 dni od daty doręczenia. Czy w takiej sytuacji sam mogę napisać zażalenie? Czy takie zażalenie podlega opłacie, tak jak podlegał (...)

Podstawy wznowienia procesu karnego

Podstawy wznowienia procesu karnego

Czy na mój wniosek z art. 9 paragraf 2 k.p.k. w związku z art. 540 k.p.k. Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich może zbadać sprawę i wznowić postępowanie sądowe w moim imieniu, gdyż wznowienie postępowania przeze mnie jako strony postępowania (bezpośrednio) wiąże się z koniecznością (...)

Skutki niewłaściwego delegowania sędziego

Skutki niewłaściwego delegowania sędziego

W związku z protestem w Szczecinie dotyczącym niewłaściwie delegowanych sędziów proszę o informacje: Jak powinna wyglądać \"prawidłowa delegacja\" sędziego i czy wystarczy podpis prezesa sądu, do którego sędzia został delegowany, czy na delegacji powinien też być podpis imienny osoby (...)

Wznowienie postępowania administracyjnego - termin

Wznowienie postępowania administracyjnego - termin

W związku z art. 145 par. 1 pkt 8) i art. 148 kpa złożono wniosek o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną. Okolicznością stanowiącą podstawę do wznowienia jest orzeczenie WSA uchylające decyzję administracyjną będącą podstawą wydania decyzji, której dotyczy (...)

Odwołanie od postanowienia US i decyzji ZUS przeciwko likwidowanemu przedsiębiorstwu

Odwołanie od postanowienia US i decyzji ZUS przeciwko likwidowanemu przedsiębiorstwu

W ostatnich dniach wszczęto przeciwko likwidowanemu przeze mnie przedsiębiorstwu państwowemu postępowania egzekucyjne na rzecz ZUS i na rzecz US. W obydwu sprawach, zgodnie z pouczeniami, wniosłam zarzuty. US wydał postanowienie o uznaniu wniesionych zarzutów za nieuzasadnione, ale jednocześnie (...)

Wznowienie postępowania-koszty

Wznowienie postępowania-koszty

Obecnie toczy się proces na podstawie skargi o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem sądu. Dotyczy on rozwodu, w którym orzeczono winę obojga małżonków oraz obciążono kosztami małżonkę. To kobieta zaskarżyła wyrok w zakresie winy. Jeżeli sąd uzna, że jedynie mąż (...)

Wznowienie i zawieszenie postępowania

Wznowienie i zawieszenie postępowania

Mój dłużnik wniósł skargę o wznowienie postępowania zakończonego nakazem zapłaty. Sąd wznowił postępowanie i oddalił skargę. Od wyroku dłużnik wniósł apelację. W toku jej rozpoznania na zgodny wniosek stron Sąd zawiesił postępowanie. Po ponad roku sprawa została umorzona. Czy mimo (...)

strona postępowania wznowieniowego w kpa

strona postępowania wznowieniowego w kpa

Na gruntach ojca w 1993r.gmina wybudowała samowolnie gazociąg, nie oznaczając go trwale na gruncie (ojciec z niego nigdy nie korzystał). W 1999r. rodzice przekazali mi gospodarstwo i przeszli na emeryturę, mieszkają dalej ze mną mając dożywotnią służebność osobistą mieszkania i dożywotne (...)

Skarga o wznowienie w postępowaniu upadłościowym

Skarga o wznowienie w postępowaniu upadłościowym

Planuję złożyć skargę o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem w zakresie zmiany postępowania upadłościowego z likwidacji na układ, którego byłem syndykiem. Kto jest stroną w tym postępowaniu? Nie jest możliwe wniesienie skargi o wznowienie postępowania zakończonego (...)

Termin na wznowienie postępowania gospodarczego

Termin na wznowienie postępowania gospodarczego

Posiadam prawomocny nakaz zapłaty z weksla w postępowaniu gospodarczym. Nakaz zapłaty uprawomocnił się w sierpniu 2010 roku. Dłużnik w październiku br. wniósł skargę o wznowienie postępowania argumentując, że dwuletni termin został zniesiony 4 maja br. i obowiązuje 5-letni termin. Czy (...)

Uchylenie orzeczenia - zwrot zasądzonej kwoty

Uchylenie orzeczenia - zwrot zasądzonej kwoty

Przed sądem I instancji zapadł wyrok zasądzający dla mnie dopłatę do zaniżonego wynagrodzenia. Wyrok jest precedensowy, jego uzasadnienie może być dyskusyjne. Strona przeciwna - pracodawca nie wniósł apelacji w przepisanym terminie. Wniosek o przywrócenie terminu i apelacja zostały odrzucone (...)

Odmowa wznowienia postępowania

Odmowa wznowienia postępowania

Sąd apelacyjny nie uwzględnił skargi o wznowienie postępowania. Czy strona działająca bez adwokata może we własnym imieniu wnieść zażalenie do Sądu Najwyższego? Czy strona bez pośrednictwa adwokata może wnieść kasację do Sądu Najwyższego? Które przepisy KPC regulują powyższe sytuacje? (...)

Wykreślenie członka zarządu z KRS

Wykreślenie członka zarządu z KRS

Zostałem bezprawnie wpisany na członka zarządu spółki z o.o. bez wymaganych dokumentów i powiadomienia mnie. Dowiedziałem się o tym przypadkowo i napisałem do sądu o wykreślenie mnie. Sąd nie potraktował tego jako wniosku o wznowienie, dopiero następne moje pismo, które napisałem po upływie (...)

Wznowienie postępowania a stwierdzenie nieważności

Wznowienie postępowania a stwierdzenie nieważności

Czy fakt, że wojewoda decyzją odmówił unieważnienie decyzji Starosty zezwalającej na budowę, a druga instancja podtrzymała decyzję Wojewody, wyklucza możliwość wznowienia postępowania w sprawie tej samej decyzji Starosty (zakładam, że istnieją merytoryczne przesłanki do unieważnienia (...)

Termin do złożenia wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego

Termin do złożenia wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego

W jakim terminie należy złożyć wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego? Wniosek o wznowienie postępowania ma charakter wyjątkowy, gdy po pierwsze, pojawią się przesłanki enumeratywnie wyliczone w Kodeksie postępowania administracyjnego a nadto gdy dotrzymano miesięcznego terminu (...)

Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek

Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek

Sąd Okręgowy oddalił mój wniosek o wznowienie postępowania w sprawie o wykroczenie. Na odpisie jest pieczątka, że na to postanowienie służy zażalenie w terminie 7 dni od daty doręczenia. Czy w takiej sytuacji sam mogę napisać zażalenie? Czy takie zażalenie podlega opłacie, tak jak podlegał (...)