Żądanie sprostowania informacji podanej w gazecie

Pytanie:

Artykuł w gazecie ukazał się 17 listopada 2005 roku. Żądanie sprostowania artykułu do redakcji gazety zostało wysłane 9 grudnia 2005. Odpowiedzi jakiejkolwiek do chwili obecnej brak. Kiedy można podejmować dalsze kroki prawne i ewentualnie jakie to mogą być kroki?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Żądanie sprostowania informacji podanej w gazecie

Zgodnie z prawem prasowym, na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, prawnej lub innej jednostki organizacyjnej redaktor naczelny redakcji właściwego dziennika lub czasopisma jest obowiązany opublikować bezpłatnie:

  • rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie wiadomości nieprawdziwej lub nieścisłej,  

  • rzeczową odpowiedź na stwierdzenie zagrażające dobrom osobistym.  

Sprostowanie lub odpowiedź należy opublikować w:  

  • dzienniku - w ciągu 7 dni od dnia otrzymania sprostowania lub odpowiedzi,  

  • czasopiśmie - w najbliższym lub jednym z dwóch następujących po nim przygotowywanych do druku numerów.

Z powyższego wynika,  iż  do wniosku o sprostowanie, należy dołączyć treść sprostowania. Redaktor może (między innymi) odmówić dokonania sprostowania, jeżeli sprostowanie lub odpowiedź została nadesłana po upływie miesiąca od dnia opublikowania materiału prasowego, chyba że zainteresowana osoba nie mogła zapoznać się wcześniej z treścią publikacji, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania materiału prasowego. Jeżeli zatem wraz z wnioskiem o sprostowanie wysłana została treść sprostowania, termin został zachowany.

Czas na opublikowanie sprostowania zależy od rodzaju czasopisma i zaczyna swój bieg od momentu otrzymania sprostowania.

Odmawiając opublikowania sprostowania lub odpowiedzi redaktor naczelny jest obowiązany przekazać niezwłocznie wnioskodawcy pisemne zawiadomienie o odmowie i jej przyczynach.

Jeżeli odmowa nastąpiła z niektórych wskazanych w ustawie przyczyn (nie dotyczy to doręczenia sprostowania po terminie), należy wskazać fragmenty, które nadają się do publikacji. Do poprawionego w ten sposób sprostowania lub odpowiedzi termin miesięczny biegnie na nowo od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie i jej przyczynach. Redakcja nie może odmówić zamieszczenia sprostowania lub odpowiedzi, jeżeli zastosowano się do jej wskazań.  

Zgodnie z prawem prasowym, osoba zainteresowana może dochodzić roszczenia o opublikowanie sprostowania lub odpowiedzi, jeżeli redaktor naczelny odmówił opublikowania sprostowania lub odpowiedzi albo są one niewystarczające, bądź nie ukazały się w terminie.

W sprawie o ochronę dóbr osobistych i opublikowanie sprostowania żądanie pozwu musi być skierowane przeciwko konkretnej osobie (redaktorow) oznaczonej z imienia i nazwiska ze wskazaniem miejsca jej zamieszkania, a nie siedziby redakcji. Treść i forma oświadczenia, które powód uważa za odpowiednie powinny być w pozwie dokładnie określone przez podanie konkretnego tekstu (tak SN w postanowieniu z dnia 10 października 1989 r., sygn. akt I CZ 167/89).

Roszczeń tych nie można dochodzić po upływie roku od dnia opublikowania materiału prasowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Sprawa o znieslawienie ?

8.8.2019 przez: -

dobry adwokat w Krakowie

22.11.2018 przez: simon66