Zakończenie przetargu bez wyboru oferty

Pytanie:

Jeżeli do przetargu stanęły dwie firmy i obie dały ofertę na kwotę większą niż zamawiający miał przeznaczoną (choć wcześniej nie było wiadomo jaka to kwota), to przetarg musi zostać unieważniony?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zakończenie przetargu bez wyboru oferty

Zgodnie z art. 93 ustawy o zamówieniach publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

  1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
  2. w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu;
  3. w postępowaniu prowadzonym w trybie aukcji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty przez co najmniej dwóch wykonawców;
  4. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  5. w przypadkach, gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
  6. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
  7. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zatem jednoznacznie ustawa wskzauje, że w takim przypadku powinno dojść do unieważnienia przetargu.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne