Zasady dozwolonej krytyki w mediach

Pytanie:

Czy medium lokalne, jak gazeta, biuletyn, internetowy portal miejski, bądź radio może dokonywać recenzji usług miejscowych firm, podając ich konkretne namiary (np. Sklep odzieżowy "Ciuchy" przy ul. Bajkowej). Zwłaszcza chodzi o opublikowanie opinii i wrażeń po odbyciu tzw. mysteryshoppingu, czyli wizycie redaktora incognito w sklepie i opisanie np. niekulturalnych odzywek, bądź podobnych interakcji typu: "jak pani nie kupuje to proszę wyjść", bądź np. celowego zablokowania samochodu klienta, który postawił samochód na parkingu sklepu, a nie zrobił w nim tym razem zakupów. Czy może powstać np. czarna i biała lista, bądź dział konsumencki z opisem takich miejsc z uzasadnieniem każdej pozycji? Szczególnie chodzi o możliwość podania jednoznacznego namiaru jak ulica i nazwa.

Masz inne pytanie do prawnika?

10.3.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zasady dozwolonej krytyki w mediach

Zadane pytanie jest związane z ochroną dóbr osobistych, do których zalicza się również tzw. "dobra sława", "dobre imię" przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 24 ustawy Kodeks cywilny, ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli zaś wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. Na podobnych zasadch ochronie podlega firma (czyli nazwa, oznaczenie) przedsiębiorcy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 1995 r. (I ACR 1013/95), renoma przedsiębiorstwa rozumiana jako ogół pozytywnych wyobrażeń i ocen konsumentów o wyrobach tego przedsiębiorstwa, może być traktowana jako dobro osobiste osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, do którego mają odpowiednie zastosowanie, poprzez art. 43 k.c., dyspozycje art. 23 i art. 24 k.c. Te bowiem wartości niemajątkowe, dzięki którym osoba prawna może funkcjonować w obrocie zgodnie ze swym zakresem działania, są jej dobrami osobistymi. W związku z powyższymi uwagami należy stwierdzić, że publikacja negatywnych odczuć, związanych z funkcjonowaniem danego przedsiębiorcy mogłaby stanowić naruszenie jego dobra osobistego. Jednakże, jak wynika z art. 24 ustawy Kodeks cywilny, ażeby uznać dane zachowanie za naruszenie dobra osobistego, zachowanie to musi być bezprawne, czyli niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. W przypadku działalności dziennikarskiej mamy do czynienia z wolnością słowa, która nie pozwala uznać za bezprawne działań, które w tej wolności się mieszczą. Mamy więc do czynienia z konfliktem dwóch dóbr - dobro osobiste i wolność słowa. Konflikt ten rozstrzygał w swoim wyroku z dnia z dnia 4 listopada 1999 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACa 536/99), który stwierdził, że media zobowiązane są do respektowania takich wartości, jakimi są dobra osobiste człowieka.

Porady prawne
Wolność słowa nie oznacza bowiem dowolności korzystania z niej. Sąd uznał, że barierę dla dowolności korzystania z wolności słowa stanowi art. 12 Prawa prasowego, zobowiązujący dziennikarzy do zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzenia zgodności uzyskanych wiadomości lub podania ich źródła. Dla przypomnienia dodam, że art. 12 Prawa prasowego stanowi, iż dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło oraz chronić dobra osobiste, a ponadto interesy działających w dobrej wierze informatorów i innych osób, które okazują mu zaufanie. Z powyższych rozważań wynika, iż dziennikarz może, korzystając z przyznanej mu Konstytucją i ustawą wolności słowa wskazywać istniejące na rynku niedoskonałości przedsiębiorców, szczególnie jeśli czyni to w celu społecznie użytecznym, jakim jest ochrona konsumenta. Działanie dziennikarza mieszczące się w granicach wolności słowa nie może zostać uznane za bezprawne, a w konsekwencji nie może rodzić sankcji przewidzianych w art. 24 k.c. Należy jednak jeszcze raz podkreślić, że przepisy dotyczące ochrony dóbr osobistych wciąż budzą wiele kontrowersji i jednoznaczne przesądzenie możliwości bądź niemożliwości określonej ingerencji w te dobra jest bardzo trudne. Na zakończenie wyjaśniam, iż "prasa" oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele - i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone (...)

Czego może się domagać pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę?

Czego może się domagać pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę?

Czego może się domagać pracownik? Zasadą jest, że pracownika do zwolnienia wybiera pracodawca. Jednak dokonany wybór nie może być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Istotne jest tylko, aby pracodawca podał rzeczywistą, uzasadnioną przyczynę i dokonał wypowiedzenia (...)

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

W poradzie niniejszej staramy się odpowiedzieć, jakie działania pracodawcy są zgodne z prawem, a jakie naruszają dobra osobiste pracownika, o które pracodawca ma obowiązek dbać. Dla naszych rozważań najistotniejsza jest ochrona jaką przewiduje prawo pracy w stosunku do pracownika. Pracodawca (...)

Ochrona dóbr osobistych

Ochrona dóbr osobistych

Czym są dobra osobiste? Dobra osobiste są atrybutem każdej osoby fizycznej. Ze względu na ich charakter, dobra osobiste są nieodłącznie związane z człowiekiem, bez względu na stan jego zdrowia czy psychiki. Dlatego też są one niezbywalne i niedziedziczne - czyli prawa do dóbr osobistych (...)

Jak chronić swoje dobra osobiste?

Jak chronić swoje dobra osobiste?

Zacznijmy od tego, czym są dobra osobiste. Jeżeli chodzi o dobra osobiste to ich katalog otwarty zawarty jest w przepisie art. 23 k.c. Doktryna i orzecznictwo doprecyzowuje charakter tych dóbr oraz metody ich ochrony. Ochrona cywilnoprawna Zgodnie z art. 23 k.c.: "Dobra osobiste człowieka, (...)

Ochrona dóbr osobistych w mediach

Ochrona dóbr osobistych w mediach

Dobra osobiste są czymś niematerialnym. Jednakże naruszenie ich, może zmaterializować się w postaci powstania szkody. Jeżeli ktoś nazywa nas złodziejem, może skutkować to spadkiem zaufania do naszej osoby, a w konsekwencji do wielu nieprzyjemnych sytuacji, np.: zwolnienia z pracy. Aby móc (...)

Jakie są konsekwencje ujawnienia skandalu z udziałem osoby z życia publicznego - opinia prawna

Jakie są konsekwencje ujawnienia skandalu z udziałem osoby z życia publicznego - opinia prawna

Stan faktyczny  Opublikowałem w Internecie bardzo obiektywną relację z rozmowy z kontrahentem, w której na stanowcze żądanie o uiszczenie opłaty za wykonane usługi odpowiada on grożąc pobiciem. Relację z nagranej rozmowy telefonicznej opublikowałem wraz z materiałem dźwiękowym. Nazwisko (...)

Ochrona wizerunku w prawie cywilnym i w prawie autorskim

Ochrona wizerunku w prawie cywilnym i w prawie autorskim

  Agencja reklamowa wykorzystała moje zdjęcia wykonane na sesji zdjęciowej do wydrukowania kilku kalendarzy na rok 2002, które następnie sprzedała na przełomie listopada i grudnia 2001 roku różnym firmom mimo tego, że nie podpisano ze mną żadnej umowy, w której wyrażałabym (...)

Rzetelność dziennikarska a dobra osobiste

Rzetelność dziennikarska a dobra osobiste

Nie wolno podawać bez weryfikacji, jako własnych, informacji zamieszczonych wcześniej w prasie, jeśli naruszają one dobra osobiste osób publicznych Z obowiązku dochowania należytej staranności przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych, zapisanego w prawie prasowym, nie zwalnia (...)

Wolność słowa a dobra osobiste

Wolność słowa a dobra osobiste

Dziennikarz nie będzie odpowiadał za naruszenie dóbr osobistych, jeśli dowody na prawdziwość jego zarzutów pojawią się przed zamknięciem rozprawy w sądzie II instancji Taki wniosek wyciągnąć można z wyroku Sądu Najwyższego z 20 lipca 2007 r. w sprawie wytoczonej spółce z o.o. Presspublica, (...)

Dobra osobiste w reportażu

Dobra osobiste w reportażu

Wyjątkowa ostrość konfliktu nie zwalnia dziennikarzy od przedstawienia różnych poglądów o nimDlatego stacja TVN i jej dziennikarka muszą przeprosić Zbigniewa C., negatywnego bohatera jednego z odcinków programu „Uwaga", za jednostronne przedstawienie jego osoby (...)

Wykorzystanie wizerunku uczestników kursu a naruszenie dóbr osobistych

Wykorzystanie wizerunku uczestników kursu a naruszenie dóbr osobistych

  Stan faktyczny Prowadzę szkołę tańca. Przygotowaliśmy 4 minutowy klip filmowy będący zbitką wszystkich zajęć w formie szybkiej prezentacji tego, co oferuje szkoła i co się w niej dzieje. Będzie on umieszczony wyłącznie na naszej stronie internetowej. Każdy kadr trwa nie więcej (...)

Ochrona dóbr osobistych przysługuje każdemu

Ochrona dóbr osobistych przysługuje każdemu

Prawo do ochrony dóbr osobistych przysługuje każdemu, nie tylko osobom publicznym czy celebrytom. W ostatnich latach można zauważyć wzrost liczby pozwów o ochronę dóbr osobistych wnoszonych przez zwykłych ludzi, którzy poczuli się dotknięci lub urażeni. Kodeks cywilny (...)

Obowiązki pracodawcy a naruszenie dóbr osobistych pracownika

Obowiązki pracodawcy a naruszenie dóbr osobistych pracownika

Na pracodawcy spoczywa wiele obowiązków. Niektóre z nich wymienione są wyraźnie w art. 94 Kodeksu pracy. Według tego przepisu pracodawca jest zobowiązany w szczególności:1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych (...)

Nawet wójt nie może obrażać innych

Nawet wójt nie może obrażać innych

Obraźliwe i agresywne wypowiedzi pod cudzym adresem naruszają dobra osobiste i nie mogą być tolerowane, tym bardziej gdy wyrażane są publicznie. (...) Edward S., wówczas wójt gminy, w której Wiesław G. prowadzi działalność gospodarczą, zwrócił się do prezydium o wykluczenie go z zebrania (...)

Naruszenie dóbr osobistych przez osobę prawną

Naruszenie dóbr osobistych przez osobę prawną

Osoba prawna - instytucja, spółka, stowarzyszenie itp. - może naruszyć cudze dobra osobiste. Jednak żądania ochrony dóbr osobistych przed takimi naruszeniami zdarzają się wyjątkowo.   (...) Andrzej Z. wystąpił do sądu cywilnego przeciwko powiatowi o ochronę dóbr osobistych, zwłaszcza (...)

Skazany ma prawo do własnej godności

Skazany ma prawo do własnej godności

Przeludnione cele są przyczyną dodatkowych cierpień, związanych z odbywaniem kary więzienia. Narusza to dobra osobiste skazanego - uznał Sąd Najwyższy. Sąd uwzględnił kasację więźnia, uznając, że nadmierne zagęszczenie w celi narusza jego dobra osobiste, a zwłaszcza jego godność (...)

Osoba bliska poszkodowanego nie dostanie zadośćuczynienia...

Osoba bliska poszkodowanego nie dostanie zadośćuczynienia...

Osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, nie przysługuje zadośćuczynienie pieniężne na podstawie art. 448 k.c. - orzekł Sąd Najwyższy. Uchwała Sądu Najwyższego W dniu 22 października 2019 (...)

Doniesienie o przestępstwie a dobra osobiste

Doniesienie o przestępstwie a dobra osobiste

W zawiadomieniu skierowanym do policji czy prokuratury można legalnie postawić zarzuty, które normalnie powodowałyby odpowiedzialność za naruszenie dobrego imienia. W szczególności doniesienie dokonane przez pracownika nie musi obciążać pracodawcy. (...)Przypomnijmy, że zgodnie z art. 304 (...)

Dobra osobiste sponsora płyty CD

Dobra osobiste sponsora płyty CD

Wartość artystyczna płyty CD to kwestia subiektywnego gustu słuchacza. Nie można więc przyjąć, że naruszyła renomę firmy, która była jej sponsorem. (...)Sąd Okręgowy w Zamościu oddalił roszczenia spółki. Uznał, że treść płyty nie zawiera utworów ani tekstów o charakterze obraźliwym. (...)

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

W poradzie niniejszej staramy się odpowiedzieć, jakie działania pracodawcy są zgodne z prawem, a jakie naruszają dobra osobiste pracownika, o które pracodawca ma obowiązek dbać. Dla naszych rozważań najistotniejsza jest ochrona jaką przewiduje prawo pracy w stosunku do pracownika. Pracodawca (...)

Ochrona dóbr osobistych

Ochrona dóbr osobistych

Czym są dobra osobiste? Dobra osobiste są atrybutem każdej osoby fizycznej. Ze względu na ich charakter, dobra osobiste są nieodłącznie związane z człowiekiem, bez względu na stan jego zdrowia czy psychiki. Dlatego też są one niezbywalne i niedziedziczne - czyli prawa do dóbr osobistych (...)

Jak chronić swoje dobra osobiste?

Jak chronić swoje dobra osobiste?

Zacznijmy od tego, czym są dobra osobiste. Jeżeli chodzi o dobra osobiste to ich katalog otwarty zawarty jest w przepisie art. 23 k.c. Doktryna i orzecznictwo doprecyzowuje charakter tych dóbr oraz metody ich ochrony. Ochrona cywilnoprawna Zgodnie z art. 23 k.c.: "Dobra osobiste człowieka, (...)

Ochrona dóbr osobistych w mediach

Ochrona dóbr osobistych w mediach

Dobra osobiste są czymś niematerialnym. Jednakże naruszenie ich, może zmaterializować się w postaci powstania szkody. Jeżeli ktoś nazywa nas złodziejem, może skutkować to spadkiem zaufania do naszej osoby, a w konsekwencji do wielu nieprzyjemnych sytuacji, np.: zwolnienia z pracy. Aby móc (...)

Jakie są konsekwencje ujawnienia skandalu z udziałem osoby z życia publicznego - opinia prawna

Jakie są konsekwencje ujawnienia skandalu z udziałem osoby z życia publicznego - opinia prawna

Stan faktyczny  Opublikowałem w Internecie bardzo obiektywną relację z rozmowy z kontrahentem, w której na stanowcze żądanie o uiszczenie opłaty za wykonane usługi odpowiada on grożąc pobiciem. Relację z nagranej rozmowy telefonicznej opublikowałem wraz z materiałem dźwiękowym. Nazwisko (...)

Ochrona wizerunku w prawie cywilnym i w prawie autorskim

Ochrona wizerunku w prawie cywilnym i w prawie autorskim

  Agencja reklamowa wykorzystała moje zdjęcia wykonane na sesji zdjęciowej do wydrukowania kilku kalendarzy na rok 2002, które następnie sprzedała na przełomie listopada i grudnia 2001 roku różnym firmom mimo tego, że nie podpisano ze mną żadnej umowy, w której wyrażałabym (...)

Rzetelność dziennikarska a dobra osobiste

Rzetelność dziennikarska a dobra osobiste

Nie wolno podawać bez weryfikacji, jako własnych, informacji zamieszczonych wcześniej w prasie, jeśli naruszają one dobra osobiste osób publicznych Z obowiązku dochowania należytej staranności przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych, zapisanego w prawie prasowym, nie zwalnia (...)

Wolność słowa a dobra osobiste

Wolność słowa a dobra osobiste

Dziennikarz nie będzie odpowiadał za naruszenie dóbr osobistych, jeśli dowody na prawdziwość jego zarzutów pojawią się przed zamknięciem rozprawy w sądzie II instancji Taki wniosek wyciągnąć można z wyroku Sądu Najwyższego z 20 lipca 2007 r. w sprawie wytoczonej spółce z o.o. Presspublica, (...)

Dobra osobiste w reportażu

Dobra osobiste w reportażu

Wyjątkowa ostrość konfliktu nie zwalnia dziennikarzy od przedstawienia różnych poglądów o nimDlatego stacja TVN i jej dziennikarka muszą przeprosić Zbigniewa C., negatywnego bohatera jednego z odcinków programu „Uwaga", za jednostronne przedstawienie jego osoby (...)

Wykorzystanie wizerunku uczestników kursu a naruszenie dóbr osobistych

Wykorzystanie wizerunku uczestników kursu a naruszenie dóbr osobistych

  Stan faktyczny Prowadzę szkołę tańca. Przygotowaliśmy 4 minutowy klip filmowy będący zbitką wszystkich zajęć w formie szybkiej prezentacji tego, co oferuje szkoła i co się w niej dzieje. Będzie on umieszczony wyłącznie na naszej stronie internetowej. Każdy kadr trwa nie więcej (...)

Ochrona dóbr osobistych przysługuje każdemu

Ochrona dóbr osobistych przysługuje każdemu

Prawo do ochrony dóbr osobistych przysługuje każdemu, nie tylko osobom publicznym czy celebrytom. W ostatnich latach można zauważyć wzrost liczby pozwów o ochronę dóbr osobistych wnoszonych przez zwykłych ludzi, którzy poczuli się dotknięci lub urażeni. Kodeks cywilny (...)

Obowiązki pracodawcy a naruszenie dóbr osobistych pracownika

Obowiązki pracodawcy a naruszenie dóbr osobistych pracownika

Na pracodawcy spoczywa wiele obowiązków. Niektóre z nich wymienione są wyraźnie w art. 94 Kodeksu pracy. Według tego przepisu pracodawca jest zobowiązany w szczególności:1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych (...)

Nawet wójt nie może obrażać innych

Nawet wójt nie może obrażać innych

Obraźliwe i agresywne wypowiedzi pod cudzym adresem naruszają dobra osobiste i nie mogą być tolerowane, tym bardziej gdy wyrażane są publicznie. (...) Edward S., wówczas wójt gminy, w której Wiesław G. prowadzi działalność gospodarczą, zwrócił się do prezydium o wykluczenie go z zebrania (...)

Naruszenie dóbr osobistych przez osobę prawną

Naruszenie dóbr osobistych przez osobę prawną

Osoba prawna - instytucja, spółka, stowarzyszenie itp. - może naruszyć cudze dobra osobiste. Jednak żądania ochrony dóbr osobistych przed takimi naruszeniami zdarzają się wyjątkowo.   (...) Andrzej Z. wystąpił do sądu cywilnego przeciwko powiatowi o ochronę dóbr osobistych, zwłaszcza (...)

Skazany ma prawo do własnej godności

Skazany ma prawo do własnej godności

Przeludnione cele są przyczyną dodatkowych cierpień, związanych z odbywaniem kary więzienia. Narusza to dobra osobiste skazanego - uznał Sąd Najwyższy. Sąd uwzględnił kasację więźnia, uznając, że nadmierne zagęszczenie w celi narusza jego dobra osobiste, a zwłaszcza jego godność (...)

Osoba bliska poszkodowanego nie dostanie zadośćuczynienia...

Osoba bliska poszkodowanego nie dostanie zadośćuczynienia...

Osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, nie przysługuje zadośćuczynienie pieniężne na podstawie art. 448 k.c. - orzekł Sąd Najwyższy. Uchwała Sądu Najwyższego W dniu 22 października 2019 (...)

Doniesienie o przestępstwie a dobra osobiste

Doniesienie o przestępstwie a dobra osobiste

W zawiadomieniu skierowanym do policji czy prokuratury można legalnie postawić zarzuty, które normalnie powodowałyby odpowiedzialność za naruszenie dobrego imienia. W szczególności doniesienie dokonane przez pracownika nie musi obciążać pracodawcy. (...)Przypomnijmy, że zgodnie z art. 304 (...)

Dobra osobiste sponsora płyty CD

Dobra osobiste sponsora płyty CD

Wartość artystyczna płyty CD to kwestia subiektywnego gustu słuchacza. Nie można więc przyjąć, że naruszyła renomę firmy, która była jej sponsorem. (...)Sąd Okręgowy w Zamościu oddalił roszczenia spółki. Uznał, że treść płyty nie zawiera utworów ani tekstów o charakterze obraźliwym. (...)

Prywatny monitoring w prawie polskim

Prywatny monitoring w prawie polskim

Zjawiskiem coraz powszechniejszym w XXI w. jest wzrastająca ilość kamer monitoringu w naszym otoczeniu. Najczęściej obserwuje nas państwo i choć w Polsce nie jest jeszcze jak w Wielkiej Brytanii, gdzie na każdego Brytyjczyka przypada 14 kamer CTTV (telewizji przemysłowej), a każdy mieszkaniec (...)

Czy pracodawca może ogłaszać dane przodowników pracy?

Czy pracodawca może ogłaszać dane przodowników pracy?

Pracownikiem miesiąca zostaje… - przepisy Pracodawca może pod pewnymi warunkami wywieszać w zakładzie pracy najlepsze wyniki dotyczące wydajności pracy, które były oparte na jego indywidualnej ocenie. Należy jednak pamiętać, że takie działanie nie może narazić innych (...)

Artykuł w internetowym archiwum a dobra osobiste

Artykuł w internetowym archiwum a dobra osobiste

Powodowie wygrali wcześniej proces o ochronę dóbr osobistych. Naruszenie ich dóbr osobistych polegało na opublikowaniu artykułu w papierowym wydaniu gazety. Sąd nakazał wówczas umieszczenie w gazecie oświadczenia zawierającego przeproszenie. Ten sam artykuł opublikowany (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Roszczenia za naruszenie dóbr osobistych

Roszczenia za naruszenie dóbr osobistych

Jakie uprawnienia przysługują osobie, której dobra osobiste zostały naruszone? Czy można się bronić zanim dobra osobiste zostaną naruszone? Czego żądać, gdy naruszenie dóbr osobistych spowodowało (...)

Czym są dobra osobiste

Czym są dobra osobiste

Czym są dobra osobiste i jakie przepisy je regulują? Czy dobra osobiste można traktować jako dobra majątkowe? Regulacje dotyczące ochrony dóbr osobistych uregulowana została w art. 23 i (...)

Znieważenie w miejscu publicznym

Znieważenie w miejscu publicznym

Czy sąsiad może mnie bezkarnie ośmieszać i wypowiadać wobec mnie oszczerstwa w miejscach publicznych jak np. sklep (jestem osobą publiczną) - to wpływa na moją wiarygodność i opinię. Przychodzi (...)

Zadośćuczynienie za pomówienia i zniesławienie

Zadośćuczynienie za pomówienia i zniesławienie

Osoba X i Y będąca małżonkami składa zawiadomienia do Prokuratury lub na Policję na osobę Z. Zarzuty stawiane przeciwko sobie Z czynione są złośliwie i nie są prawdziwe. Osoba Z oczyściła (...)

Ochrona dóbr osobistych - prawo cywilne czy karne?

Ochrona dóbr osobistych - prawo cywilne czy karne?

Jak odróżnić czy dana wypowiedź miała charakter naruszenia dóbr osobistych i podlega pod odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego czy miała charakter znieważenia bądź zniesławienia i podlega pod (...)

Znieważenie powoda w piśmie procesowym

Znieważenie powoda w piśmie procesowym

Pełnomocnik strony przeciwnej w doręczonym sądowi piśmie procesowym, znieważył powoda i pomówił go o czyny naganne, nie będąc do tego uprawnionym. Sąd podczas rozprawy jawnej odczytał to pismo. (...)

Tajemnica korespondencji mailowej

Tajemnica korespondencji mailowej

Wysłałem e-maila i nieopatrznie obok adresu odbiorcy z automatu wyskoczył adres biura obsługi klienta mojego operatora internetu. E-mail nie zawierał treści szczególnie wrażliwych niemniej wolałbym, (...)

Donosy i niesłuszne oskarżenia w administracji

Donosy i niesłuszne oskarżenia w administracji

Zostałem poinformowany, że w administracji znajduję się doniesienia szkalujące moja osobę. Doniesienia dotyczą skarg, że jestem hałaśliwym sąsiadem, stanowiącym utrapienie dla innych sąsiadów. (...)

Naruszenie dóbr osobistych przez samowolne podanie wyroku do publicznej wiadomości

Naruszenie dóbr osobistych przez samowolne podanie wyroku do publicznej wiadomości

Czy podanie do publicznej wiadomości wyroku skazującego może stanowić naruszenie dóbr osobistych? Naruszenie dóbr osobistych przejawiałoby się w ujawnieniu danych osobowych zawartych w wyroku. (...)

Naruszenie dóbr osobistych a żądanie zaprzestania naruszeń

Naruszenie dóbr osobistych a żądanie zaprzestania naruszeń

Czego mogę się domagać, jeśli moje dobra osobiste zostały naruszone? Wskazujemy czego może domagać się osoba, której dobra osobiste zostały naruszone. Zgodnie z art. 24 Kodeksu cywilnego:1) (...)

Zatarcie skazania a naruszenie dobrego imienia

Zatarcie skazania a naruszenie dobrego imienia

W roku 1995 zostałem skazany na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres lat dwóch. Wiadomo, iż tzw. zatarcie skazania następuje następuje 6 miesięcy od chwili pozytywnego (...)

Naruszenie dóbr osobistych przez pracodawcę

Naruszenie dóbr osobistych przez pracodawcę

Na podstawie art. 51 i 52 w związku z art.36 Ustawy z 1997 r. o ochronie danych osobowych, wytoczyłam pracodawcy proces karny o zagubienie moich akt osobowych na rynku miejskim. Za winną zagubienia (...)

Odszkodowanie za naruszenie dóbr pracownika

Odszkodowanie za naruszenie dóbr pracownika

Jak najskuteczniej domagać się rekompensaty za znieważenie w miejscu pracy, które miało miejsce przy wielu świadkach? Czy nieodzowne jest zawiadomienie policji, czy też wystarczy złożyć oskarżenie (...)

Ochrona korespondencji - Pisma zostawiane w drzwiach

Ochrona korespondencji - Pisma zostawiane w drzwiach

Dwukrotnie w ostatnim czasie znalazłam w drzwiach mieszkania pisma, których umieszczenie tam, wg mnie łamie ustawę o ochronie danych osobowych. Przed miesiącem komornik zostawił w drzwiach mieszkania (...)

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

Co to jest \"naruszenie dóbr osobistych\" i jaki to paragraf? Kiedy i w jakiej formie można domagać się zadośćuczynienia? Ewentualne naruszenie dóbr osobistych zostało uregulowane w ustawie (...)

Roszczenia za naruszenie dóbr osobistych

Roszczenia za naruszenie dóbr osobistych

Jakie uprawnienia przysługują osobie, której dobra osobiste zostały naruszone? Czy można się bronić zanim dobra osobiste zostaną naruszone? Czego żądać, gdy naruszenie dóbr osobistych spowodowało (...)

Czym są dobra osobiste

Czym są dobra osobiste

Czym są dobra osobiste i jakie przepisy je regulują? Czy dobra osobiste można traktować jako dobra majątkowe? Regulacje dotyczące ochrony dóbr osobistych uregulowana została w art. 23 i (...)

Znieważenie w miejscu publicznym

Znieważenie w miejscu publicznym

Czy sąsiad może mnie bezkarnie ośmieszać i wypowiadać wobec mnie oszczerstwa w miejscach publicznych jak np. sklep (jestem osobą publiczną) - to wpływa na moją wiarygodność i opinię. Przychodzi (...)

Zadośćuczynienie za pomówienia i zniesławienie

Zadośćuczynienie za pomówienia i zniesławienie

Osoba X i Y będąca małżonkami składa zawiadomienia do Prokuratury lub na Policję na osobę Z. Zarzuty stawiane przeciwko sobie Z czynione są złośliwie i nie są prawdziwe. Osoba Z oczyściła (...)

Ochrona dóbr osobistych - prawo cywilne czy karne?

Ochrona dóbr osobistych - prawo cywilne czy karne?

Jak odróżnić czy dana wypowiedź miała charakter naruszenia dóbr osobistych i podlega pod odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego czy miała charakter znieważenia bądź zniesławienia i podlega pod (...)

Znieważenie powoda w piśmie procesowym

Znieważenie powoda w piśmie procesowym

Pełnomocnik strony przeciwnej w doręczonym sądowi piśmie procesowym, znieważył powoda i pomówił go o czyny naganne, nie będąc do tego uprawnionym. Sąd podczas rozprawy jawnej odczytał to pismo. (...)

Tajemnica korespondencji mailowej

Tajemnica korespondencji mailowej

Wysłałem e-maila i nieopatrznie obok adresu odbiorcy z automatu wyskoczył adres biura obsługi klienta mojego operatora internetu. E-mail nie zawierał treści szczególnie wrażliwych niemniej wolałbym, (...)

Donosy i niesłuszne oskarżenia w administracji

Donosy i niesłuszne oskarżenia w administracji

Zostałem poinformowany, że w administracji znajduję się doniesienia szkalujące moja osobę. Doniesienia dotyczą skarg, że jestem hałaśliwym sąsiadem, stanowiącym utrapienie dla innych sąsiadów. (...)

Naruszenie dóbr osobistych przez samowolne podanie wyroku do publicznej wiadomości

Naruszenie dóbr osobistych przez samowolne podanie wyroku do publicznej wiadomości

Czy podanie do publicznej wiadomości wyroku skazującego może stanowić naruszenie dóbr osobistych? Naruszenie dóbr osobistych przejawiałoby się w ujawnieniu danych osobowych zawartych w wyroku. (...)

Naruszenie dóbr osobistych a żądanie zaprzestania naruszeń

Naruszenie dóbr osobistych a żądanie zaprzestania naruszeń

Czego mogę się domagać, jeśli moje dobra osobiste zostały naruszone? Wskazujemy czego może domagać się osoba, której dobra osobiste zostały naruszone. Zgodnie z art. 24 Kodeksu cywilnego:1) (...)

Zatarcie skazania a naruszenie dobrego imienia

Zatarcie skazania a naruszenie dobrego imienia

W roku 1995 zostałem skazany na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres lat dwóch. Wiadomo, iż tzw. zatarcie skazania następuje następuje 6 miesięcy od chwili pozytywnego (...)

Naruszenie dóbr osobistych przez pracodawcę

Naruszenie dóbr osobistych przez pracodawcę

Na podstawie art. 51 i 52 w związku z art.36 Ustawy z 1997 r. o ochronie danych osobowych, wytoczyłam pracodawcy proces karny o zagubienie moich akt osobowych na rynku miejskim. Za winną zagubienia (...)

Odszkodowanie za naruszenie dóbr pracownika

Odszkodowanie za naruszenie dóbr pracownika

Jak najskuteczniej domagać się rekompensaty za znieważenie w miejscu pracy, które miało miejsce przy wielu świadkach? Czy nieodzowne jest zawiadomienie policji, czy też wystarczy złożyć oskarżenie (...)

Ochrona korespondencji - Pisma zostawiane w drzwiach

Ochrona korespondencji - Pisma zostawiane w drzwiach

Dwukrotnie w ostatnim czasie znalazłam w drzwiach mieszkania pisma, których umieszczenie tam, wg mnie łamie ustawę o ochronie danych osobowych. Przed miesiącem komornik zostawił w drzwiach mieszkania (...)

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

Co to jest \"naruszenie dóbr osobistych\" i jaki to paragraf? Kiedy i w jakiej formie można domagać się zadośćuczynienia? Ewentualne naruszenie dóbr osobistych zostało uregulowane w ustawie (...)

FORUM PRAWNE

Zniesławienie i zniewaga

Zniesławienie i zniewaga Jestem notorycznie obsypywana obelgami przez rozchisteryzowaną kobietę, która twierdzi, że przyczyniłam się do rozpadu jej małżeństwa ?! Na mój temat (również mojej (...)

oszukany przez gwiazdę TV!!!

oszukany przez gwiazdę TV!!! Czy jeśli w wywiadzie TV prowadzący wysuwa tezę, która osobiście mnie obraża, mogę żądać od niej odszkodowania? Zgodnie z art. 23 Dobra osobiste człowieka, (...)

Prawa autorskie do moich zdiec w internecie

Prawa autorskie do moich zdiec w internecie Witam serdecznie:) Mam takie pytanko: Kilka dni temu byl wypadek , a ze jestem strazakiem to bylem na miejscu i zrobilismy kilka zdjec z wypadku , na zdjeciach (...)

Naruszenie dóbr osobistych w sporze Allegro

Naruszenie dóbr osobistych w sporze Allegro W sporze Allegro użyłem wobec sprzedawcy określeń, które mogły zostać odebrane (niekoniecznie musiały) jako naruszenie dóbr osobistych. Chwilę później (...)

Pozew o stalking i zamieszczanie wpisów zniesławiających "pseudofirmę"

Pozew o stalking i zamieszczanie wpisów zniesławiających "pseudofirmę" Witam, jakieś 2-3 miesiące temu 1szy raz zacząłem szukać mieszkania na wynajem i trafiłem na pseudoagencję, która miała (...)

Obmacywanie przez ochroniarza przed koncertem

Obmacywanie przez ochroniarza przed koncertem Ochroniarze w hali widowiskowej po sprawdzeniu biletu na koncert obmacywali _każdego_ wchodzącego (dla jasności: dłońmi po całym korpusie ciała, od (...)

Czy to jest mobbing?

Czy to jest mobbing? Witam serdecznie. Pracuję w dziwnym systemie : pon-pt w godz 9.00-16.00, sob- 9.30-22.00 nd- 11.30-22.00, pon-pt 16-22. Więc nieprzerwanie pracuję prawie dwa tygodnie, ale (...)

Potajemne nagranie rozmowy z pracodawcą.

Potajemne nagranie rozmowy z pracodawcą. Witam wszystkich mam pewien problem ale nie wiem czy trafiłam do odpowiedniego działu.... Potajemne nagrałem rozmowę z moim pracodawcą, w której ten w pewnym (...)

Jaka jest kara za znieważenie funkcjonariusza?

Jaka jest kara za znieważenie funkcjonariusza? hej, pytanie mam. dostałem ostatnio mandat i bede mial zsprawe o zniewazenie funkcjonariusza. bardzo prosta sprawa, szedłem z papierosem przy parku ale (...)

naruszenie dóbr osobistych - pomocy

naruszenie dóbr osobistych - pomocy Prosze o pomoc. Czy naruszeniem dóbr osobistych jest obrażanie osoby zwracając się do niej obraźliwie używając jej nazwiska, szkalując wobecności znajomych (...)

Zniesławienie i zniewaga

Zniesławienie i zniewaga Jestem notorycznie obsypywana obelgami przez rozchisteryzowaną kobietę, która twierdzi, że przyczyniłam się do rozpadu jej małżeństwa ?! Na mój temat (również mojej (...)

oszukany przez gwiazdę TV!!!

oszukany przez gwiazdę TV!!! Czy jeśli w wywiadzie TV prowadzący wysuwa tezę, która osobiście mnie obraża, mogę żądać od niej odszkodowania? Zgodnie z art. 23 Dobra osobiste człowieka, (...)

Prawa autorskie do moich zdiec w internecie

Prawa autorskie do moich zdiec w internecie Witam serdecznie:) Mam takie pytanko: Kilka dni temu byl wypadek , a ze jestem strazakiem to bylem na miejscu i zrobilismy kilka zdjec z wypadku , na zdjeciach (...)

Naruszenie dóbr osobistych w sporze Allegro

Naruszenie dóbr osobistych w sporze Allegro W sporze Allegro użyłem wobec sprzedawcy określeń, które mogły zostać odebrane (niekoniecznie musiały) jako naruszenie dóbr osobistych. Chwilę później (...)

Pozew o stalking i zamieszczanie wpisów zniesławiających "pseudofirmę"

Pozew o stalking i zamieszczanie wpisów zniesławiających "pseudofirmę" Witam, jakieś 2-3 miesiące temu 1szy raz zacząłem szukać mieszkania na wynajem i trafiłem na pseudoagencję, która miała (...)

Obmacywanie przez ochroniarza przed koncertem

Obmacywanie przez ochroniarza przed koncertem Ochroniarze w hali widowiskowej po sprawdzeniu biletu na koncert obmacywali _każdego_ wchodzącego (dla jasności: dłońmi po całym korpusie ciała, od (...)

Czy to jest mobbing?

Czy to jest mobbing? Witam serdecznie. Pracuję w dziwnym systemie : pon-pt w godz 9.00-16.00, sob- 9.30-22.00 nd- 11.30-22.00, pon-pt 16-22. Więc nieprzerwanie pracuję prawie dwa tygodnie, ale (...)

Potajemne nagranie rozmowy z pracodawcą.

Potajemne nagranie rozmowy z pracodawcą. Witam wszystkich mam pewien problem ale nie wiem czy trafiłam do odpowiedniego działu.... Potajemne nagrałem rozmowę z moim pracodawcą, w której ten w pewnym (...)

Jaka jest kara za znieważenie funkcjonariusza?

Jaka jest kara za znieważenie funkcjonariusza? hej, pytanie mam. dostałem ostatnio mandat i bede mial zsprawe o zniewazenie funkcjonariusza. bardzo prosta sprawa, szedłem z papierosem przy parku ale (...)

naruszenie dóbr osobistych - pomocy

naruszenie dóbr osobistych - pomocy Prosze o pomoc. Czy naruszeniem dóbr osobistych jest obrażanie osoby zwracając się do niej obraźliwie używając jej nazwiska, szkalując wobecności znajomych (...)

Czy muszę zapłacić?

Czy muszę zapłacić? Czy muszę zapłacić? Witam Dostałem dzisiaj SMS. Cytat Intrum Justitia. Wzywamy do spłaty zadłużenia 714 zł wobec - UPC POLSKA SA Zoo - W TERMINIE 3 DNI. Infomacje pod nr: (...)

Porady prawne