Zawarcie ugody z bankiem o umorzenie odsetek karnych.

Pytanie:

"W raz z mężem wzięliśmy kredyt hipoteczny. Oboje prowadzimy działalność gospodarczą. Nasze zarobki zależne są od sprzedaży, w związku z czym nieterminowo wpłacaliśmy ratę. Bank wypowiedział nam umowę i przekazał sprawę do firmy windykacyjnej. Chcieliśmy zawrzeć ugodę z bankiem o spłatę zaległości oraz umorzenie odsetek karnych. Proszę o pomoc w tej sprawie. "

Odpowiedź prawnika: Zawarcie ugody z bankiem o umorzenie odsetek karnych.

Opinia niniejsza sporządzona została w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002 r. Nr 72 poz. 665, dalej p.b.) ,ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późń. zm., dalej k.c.), oraz ustawy z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 r. Nr 43 poz. 296, z późń. zm., dalej k.p.c.), a także na podstawie stanowiska przedstawicieli nauki prawa oraz aktualnego orzecznictwa sądowego.

Umowa kredytu stanowi zobowiązanie, z którym wiążą się określone obowiązki stron umowy. Podstawowym obowiązkiem kredytobiorcy jest spłata kredytu w terminie w sposób określony w umowie. Przepisy Kodeksu cywilnego nakładają na kredytobiorcę szereg jeszcze innych obowiązków, takich jak wykonanie zobowiązania zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, dochowanie należytej staranności, natomiast na bank, jako kredytodawcę, mi.n. obowiązek współdziałania z dłużnikiem przy spełnianiu przez niego zobowiązania.

Podstawowym sposobem dochodzenia należności pieniężnych w ogólności jest przede wszystkim dochodzenie ich na drodze postępowania sądowego. Z reguły należności tego typu dochodzone są w ramach tzw. postępowań odrębnych, takich jak postępowanie upominawcze, czy nakazowe. Procedura sprowadza się do złożenia przez wierzyciela stosownego powództwa w sądzie, na mocy którego ten ostatni z reguły wystawia tzw. nakaz zapłaty. Dopiero po tej czynności dłużnik ma możliwość działania. Może on bowiem wnieść odpowiednio sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty, co powoduje, że ten ostatni traci swoją moc, a postępowanie toczy się w normalnym trybie. Wymienione postępowania odrębne w odróżnieniu od postępowania zwykłego charakteryzują się przede wszystkim mniejszymi wymogami odnoszącymi się do konieczności przedłożenia stosownych dowodów (np. w przypadku postępowania upominawczego wystarczy pewne fakty jedynie uprawdopodobnić), oraz znacznym przyspieszeniem postępowania. Po jego zakończeniu wierzyciel może wystąpić z uprawomocnionym nakazem zapłaty lub wyrokiem o nadanie przez sąd klauzuli wykonalności, która będzie go uprawniała do dochodzenia należności na drodze postępowania egzekucyjnego, a zatem za pośrednictwem komornika.

Niemniej jednak w przypadku kredytów cała ta procedura może ulec uproszczeniu, a co za tym idzie znacznemu ograniczeniu w czasie, albowiem ustawodawca wyposażył w Prawie bankowym banki w tzw. bankowy tytuł egzekucyjny. Podczas gdy „normalnym” tytułem egzekucyjnym będzie przytoczony wyżej nakaz zapłaty czy wyrok sądu, to bankowy tytuł egzekucyjny wystawiany jest w innym trybie i to bez konieczności angażowania sądu. Otóż zgodnie z art. 96 ust. 1 p.b., na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych banki mogą wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne, które winny oznaczyć bank, który go wystawił i na rzecz którego egzekucja ma być prowadzona, dłużnika zobowiązanego do zapłaty, wysokość zobowiązań dłużnika wraz z odsetkami i terminami ich płatności, datę wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, jak również oznaczenie czynności bankowej, z której wynikają dochodzone roszczenia, oraz wzmiankę o wymagalności dochodzonego roszczenia. Bankowy tytuł egzekucyjny należy opatrzyć pieczęcią banku wystawiającego tytuł oraz podpisami osób uprawnionych do działania w imieniu banku. Bankowy tytuł egzekucyjny, jak każdy tytuł egzekucyjny, musi oczywiście zostać zaopatrzony przez sąd w klauzulę wykonalności. Dopiero potem bank może wszcząć postępowanie egzekucyjne.

W Pani przypadku bank zlecił ściągnięcie należności firmie windykacyjnej. Z opisu stanu faktycznego nie wynika jednoznacznie, czy bank dokonał cesji wierzytelności tejże firmie, czy też po prostu posługuje się nią przy egzekwowaniu należności. Ma to znaczenie z tego względu, że ustalenie tego będzie wskazywało, kto jest wierzycielem i do kogo winna się Pani zwrócić z wnioskiem o rozłożenie na raty należności. Niemniej, załączony wzór ma zastosowanie ogólne i wystarczy zmienić adresata pisma.

Pismo może nie odnieść zamierzonego rezultatu – tylko bowiem od dobrej woli banku zależy, czy przychyli się do Pani prośby, czy też podejmie kroki zmierzające do postępowania egzekucyjnego.

Do pisma prosimy dołączyć kserokopie dowodów świadczących o Pani kondycji finansowej – zaświadczeń o dochodach, o wysokości wynagrodzenia, pism potwierdzających wydatki itp

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika