Zmiana nazwiska cudzoziemca po ślubie

Pytanie:

Cudzoziemiec zawiera małżeństwo w polskim USC i zgodnie ze złożonym oświadczeniem, po ślubie będzie nosić nazwisko inne niż rodowe (połączone swoje i męża). Art. 72 ust. 3 Ustawy o Cudzoziemcach określa, że Karta Pobytu potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas pobytu na terytorium RP. Czy Wojewoda, wydając decyzję udzielającą zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 6 oraz w dalszej kolejności wydając kartę pobytu, umieszcza nazwisko zawarte w paszporcie (wydanym przed zawarciem małżeństwa) czy nazwisko powstałe w wyniku małżeństwa, zawarte w akcie małżeństwa? W postępowaniu Urząd dysponuje aktem małżeństwa cudzoziemca.

Masz inne pytanie do prawnika?

10.2.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana nazwiska cudzoziemca po ślubie

Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W karcie pobytu zamieszcza się następujące dane (art. 76 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach): 

1) imię (imiona) i nazwisko cudzoziemca oraz imiona rodziców; 

2) datę, miejsce i kraj urodzenia; 

3) adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy; w przypadku braku zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące danych o adresie nie zamieszcza się; 

Porady prawne

4) obywatelstwo; 

5) płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu; 

6) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) - w przypadku gdy został nadany; 

7) informację o rodzaju wydanego zezwolenia.

Ponadto cudzoziemiec ma obowiązek wymienić kartę pobytu, jeżeli dane w niej zamieszczone uległy zmianie (art. 77 ustawy ustawy)

Cudzoziemiec przed zawarciem małżeństwa oświadczył, że będzie nosił nazwisko dwuczłonowe, składające się z nazwiska rodowego oraz nazwiska męża. W związku z tym z chwilą zawarcia małżeństwa nazwisko cudzoziemca uległo zmianie. Zatem karta pobytu wydana po zawarciu małżeństwa powinna zawierać nazwisko dwuczłonowe - rodowe i nazwisko męża, gdyż takie jest jego rzeczywiste nazwisko cudzoziemca od chwili zawarcia małżeństwa. Jeżeli karta pobytu zawierałaby wyłącznie nazwisko rodowe (takie jak w paszporcie), cudzoziemiec powinien zwrócić się o jej wymianę, tak aby dane zawarte w karcie były zgodne z rzeczywistością. Ze względu na uniknięcie dodatkowych problemów, sugerujemy również dokonanie wymiany paszportu, zgodnie z prawem państwa pochodzenia małżonka.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne