Zmiana nazwiska dziecka

Pytanie:

"Dziecko pochodzi ze związku Polki i obcokrajowca. Nosi nazwisko ojca, który ma zasądzone alimenty. Matka chce jednak zmienić nazwisko dziecka na swoje. Ojciec nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. W Polsce przebywa bardzo sporadycznie. Czy wobec braku zgody ojca, należy złożyć wniosek do USC i jednocześnie do sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska czy najpierw do sądu, a potem ewentualnie z postanowieniem sądowym wystąpić do kierownika USC? Jaka jest opłata od obydwu wniosków? Co należy przedłożyć do wniosków?"

Odpowiedź prawnika: Zmiana nazwiska dziecka

Konieczność rozstrzygnięcia sporu przez sąd opiekuńczy w razie braku zgody drugiego rodzica na zmianę nazwiska małoletniego dziecka wynika z art. 5 ust. 3 ustawy o zmianie imion i nazwisk. Rozstrzygnięcie to stanowi tzw. zagadnienie wstępne, którego rozwiązanie musi nastąpić przed wydaniem decyzji co do istoty sprawy. Co prawda brak rozstrzygnięcia nie uniemożliwia wszczęcia postępowania w sprawie zmiany nazwiska, ale prowadzący je organ ma obowiązek zawiesić je do uprawomocnienia się orzeczenia sądu opiekuńczego (art. 97 §1 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego).

Wniosek do Urzędu Stanu Cywilnego powinien spełniać wymogi formalne określone w kodeksie postępowania administracyjnego, tj. zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie. Należy załączyć odpisy aktów urodzenia i aktu małżeństwa. Jeżeli dziecko ukończyło 14 lat, potrzebna jest także jego zgoda (art. 5 ust. 1 u.z.i.n.). Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej, jej wysokość wynosi 37 zł.

Informacje o sporządzaniu pism procesowych, w tym wniosków, można znaleźć w artykule Pisma procesowe, pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym. Opłata wynosi 40 zł (art. 23 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika