Administracyjne postępowanie uproszczone

Po co postępowanie uproszczone?

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowaniaadministracyjnego i niektórych innych ustaw  wprowadziła szereg istotnych zmian w procedurze administracyjnej. Do podstawowych celów tej nowelizacji należy usprawnienie i przyspieszenie procedur administracyjnych. Zmiany te dotyczą, zasadniczo, postępowań, które będą wszczętepo dniu 1 czerwca 2017 r. Wśród nich należy wskazać m.in., że do Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.) wprowadzona zostanła ramowa procedura milczącego załatwienia sprawy zgodnie z żądaniem strony oraz procedura postępowania uproszczonego, co ma pozwolić na ograniczenie formalizmu w prostych sprawach.

Zasadniczym celem postępowania uproszczonego jest skrócenie czasu zała­twienia spraw prostych pod względem faktycznym i prawnym, opartych na pewnym schemacie, standardzie. Postępowanie to charakteryzuje się szyb­kością oraz ograniczonym formalizmem czynności podejmowanych w toku postępowania (ograniczonym zakresem postępowania dowodowego).

Postępowanie uproszczone – podobnie jak milczące załatwienie sprawy – wy­maga szczególnego przepisu, kierującego określone sprawy do tego trybu.

W postępowaniu uproszczonym strona ma szansę otrzymać decyzję w krót­szym czasie. Organ musi mieć jednak wszystkie potrzebne dokumenty już na etapie wszczęcia postępowania.

Kiedy stosuje się postępowanie uproszczone?

Organ może załatwić sprawę w postępowaniu uproszczonym tylko wte­dy, gdy będzie miał wyraźną podstawę w przepisach prawa materialne­go. Przepis taki może np. brzmieć: "Do postępowania w sprawie wydania zezwolenia na … stosuje się przepisy rozdziału 14 działu II ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego".

Postępowanie uproszczone dotyczy interesu prawnego lub obowiązku jednej osoby (tzn. będzie w nim występowała jedna strona). Odstępstwa od tej zasady mogą być przewidziane w ustawie.

Chcąc skorzystać z postępowania uproszczonego, strona powinna dopilnować, aby wraz z po­daniem wskazać precyzyjnie czego żądasz, powołać wszystkie istotne okoliczności oraz przedstawić wszystkie posiadane dowody na ich po­twierdzenie.

Wyróżnia się następujące formy podania w postępowaniu uproszczonym:

 • w formie tradycyjnej (podanie z treścią żądania, sporządzone samodzielnie), 
 • z wykorzystaniem urzędowego formularza: 
  • elektronicznego (formularz interaktywny, np. na ePUAP), 
  • tradycyjnego (papierowego, dostępnego w siedzibie lub na stronie www urzędu).
Strona powinna sprawdzić, czy w danym postępowaniu nie ma urzędowego formularza. Pomoże on wskazać wszystkie ważne okoliczności i załączyć wymaga­ne dokumenty. Jeżeli wnosi się podanie z wykorzystaniem urzędowego formularza, należy pamię­tać, że wszystkie żądania muszą być zgłoszone w podaniu (w pierwszym piśmie kierowanym w danej sprawie do urzędu).
Porady prawne

A co, jeśli pojawią się nowe żądania czy nowe okoliczności?

W postępowaniu uproszczonym z wykorzystaniem urzędowego formula­rza, każde kolejne (zgłoszone w toku postępowania) żądanie strony nale­ży rozpoznać osobno, jak nowe podanie.

Jeżeli zaś, po wniesieniu podania, strona powoła się na nowe okoliczności istotne dla sprawy (bo np. przesądzą one, czy decyzja będzie pozytywna, czy negatywna), organ weźmie je pod uwagę. Gdyby jednak ich roz­patrzenie miało przedłużyć postępowanie, organ będzie je kontynuował w zwy­kłym trybie. Oznacza to, iż sprawa może potrwać dłużej. 

Jeśli zatem w toku postępowania strona powoła się na nowe okoliczności (niewskazane w podaniu), których uwzględnienie jest istotne dla wyniku postępowania i doprowadzi do jego przedłużenia, to organ dalej prowadzi postępowanie w trybie zwykłym. Jeśli jednak rozpoznanie tych oko­liczności nie przedłuży postępowania – sprawę należy nadal prowadzić w trybie uproszczonym.

Jak załatwia się spra­wy w postępowaniu uproszczonym?           

W postępowaniu uproszczonym stosuje się milczące załatwienie spra­wy, chyba że przepis szczególny wyraźnie wyłącza stosowanie tej insty­tucji. Oznacza to, że brak decyzji organu w terminie przewidzianym na załatwienie sprawy będzie równoznaczny z uwzględnieniem w całości żądania strony.

Uproszczone postępowanie dowodowe obejmuje tylko dowody zgłoszone przez stronę w podaniu oraz do­wody możliwe do ustalenia przez organ na podstawie posiadanych danych. Nie stosuje się przy tym art. 81 K.p.a. (a więc strona nie musi ustosunkowywać się do każdej okoliczności).

Uproszczone uzasadnienie decyzji obejmuje tylko: 

 • wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, i
 • przytoczenie przepisów stanowiących podstawę wydania decyzji.

Na postanowienia wydane w postępowaniu uproszczonym nie przysłu­guje zażalenie. Można je zaskarżyć jedynie w odwołaniu od decyzji. Nie dotyczy to jednak postanowień:

 • wydanych po wydaniu decyzji,
 • o zawieszeniu lub odmowie podjęcia zawieszonego postępowania,
 • w odniesieniu do których możliwość zaskarżenia przewidują inne przepisy.

 

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.). 
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne