Co charakteryzuje stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę?

Spółdzielcze umowy o pracę są zawierane w tzw. spółdzielniach pracy. Przedmiotem gospodarczej działalności tych spółdzielni pracy jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Istnieją także spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie niewidomych, które za przedmiot działalności mają zawodową i społeczną rehabilitację inwalidów i niewidomych przez pracę w prowadzonym wspólnie przedsiębiorstwie. Tworzone są także spółdzielnie pracy rękodzieła ludowego i artystycznego, które kultywują tradycyjne wartości kultury materialnej, organizują i rozwijają rękodzieło ludowe i artystyczne, sztukę i przemysł artystyczny (ostatnio wymienione spółdzielnie korzystają z wszechstronnej pomocy organów władzy państwowej oraz administracji rządowej i samorządowej oraz ze zwolnień i ulg w świadczeniach publicznoprawnych).

Porady prawne

W jaki sposób zawiera się spółdzielczą umowę o pracę?

Stosunek pracy pomiędzy spółdzielnią a jej członkiem nawiązuje się przez spółdzielczą umowę o pracę. Statut spółdzielni może wymagać od członka jeszcze przed przyjęciem do spółdzielni odbycia tzw. okresu kandydackiego. W takim wypadku statut powinien wskazywać organ spółdzielni uprawniony do przyjmowania kandydatów i określać czas trwania okresu kandydackiego. Statut może przyznać kandydatom niektóre prawa i obowiązki członków spółdzielni. Należy jednakże zaznaczyć, że pracownicy spółdzielni zatrudnieni co najmniej 12 miesięcy na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, ubiegający się o przyjęcie na członków spółdzielni, są zwolnieni od odbycia okresu kandydackiego. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia takiego pracownika na członka, jeżeli spełnia on wymagania statutowe, a spółdzielnia ma możność dalszego jego zatrudnienia.

Spółdzielcza umowa o pracę wyróżnia się od zwykłej umowy o pracę przede wszystkim tym, że w umowie spółdzielczej następuje pewna stabilizacja zatrudnienia, głównie poprzez ścisłe powiązanie stosunku członkostwa w spółdzielni z obowiązkiem pracy w tej spółdzielni. Spółdzielnia i członek spółdzielni mają bowiem obowiązek pozostawania ze sobą w stosunku pracy. Poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach ustawy odmowa nawiązania stosunku pracy lub pozostawania w takim stosunku stanowi naruszenie istotnych praw i obowiązków wynikających ze stosunku członkostwa.

Jakie rodzaje prac powinni wykonywać członkowie spółdzielni?

Nie jest obojętne jaką pracę członek spółdzielni będzie w niej wykonywał. Członek spółdzielni ma bowiem prawo do zatrudnienia stosownie do swoich kwalifikacji zawodowych i osobistych, jednakże w momencie zatrudniania członka bierze się również pod uwagę aktualne możliwości gospodarcze spółdzielni. Jeżeli stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę nie zostanie zawarty z winy spółdzielni, wówczas członek może dochodzić przez cały czas trwania członkostwa zawarcia spółdzielczej umowy o pracę. Niezależnie od tego może on, w ciągu roku od dnia powstania członkostwa, dochodzić odszkodowania według przepisów prawa cywilnego. Praca w spółdzielni, podobnie jak każda inna praca podlegająca ochronie Kodeksu pracy, jest pracą odpłatną. Za pracę w spółdzielni członek otrzymuje wynagrodzenie, na które składa się wynagrodzenie bieżące i udział w części nadwyżki bilansowej przeznaczonej do podziału między członków zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie. Obydwa te elementy, które otrzymuje członek spółdzielni pracy, korzystają z ochrony, jaką prawo zapewnia wynagrodzeniu pracownika.

Czy w przypadku spółdzielczej umowy o pracę dopuszczalne jest wypowiedzenie zmieniające?

Podobnie jak warunki pracy i płacy zwykłej umowy o pracę mogą być wypowiedziane, tak też wypowiedzenie członkowi spółdzielni warunków pracy lub płacy jest dopuszczalne. Dopuszczalność tego wypowiedzenia jest uwarunkowana spełnieniem pewnych przesłanek. A zatem wypowiedzenie warunków pracy i płacy w spółdzielni jest możliwe:

  1. gdy jest uzasadnione potrzebami gospodarczymi lub organizacyjnymi spółdzielni, a w szczególności wprowadzeniem nowych zasad wynagradzania, likwidacją działu pracy, w którym członek jest zatrudniony, likwidacją zajmowanego przez niego stanowiska pracy albo koniecznością zatrudnienia na danym stanowisku osoby o wyższych lub specjalnych kwalifikacjach,
  2. w razie utraty przez członka zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy stwierdzonej orzeczeniem lekarskim albo niezawinionej przez niego utraty uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika