10.11.2005

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Co się zmienia w rentach strukturalnych?

Z mocą obowiązującą od 11 listopada br. wprowadzono zmiany do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.

Przyznawanie takich rent wiąże się z zapisami planu rozwoju obszarów wiejskich i jest dofinansowywane ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. 

Kto może dostać rentę strukturalną?

Porady prawne

Rentę strukturalną przyznaje się producentowi rolnemu będącemu osobą fizyczną prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli łącznie spełnia on następujące warunki:

 1. ma ukończone 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, lub ubezpieczenia społecznego rolników; 

 2. prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym w okresie co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i przez okres co najmniej 5 lat podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;

 3. w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu; 

 4. przekazał gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha; 

 5. zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej; 

 6. wpisany został do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 

 7. nie posiada zaległości z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. 

Według zmienionych przepisów, ww. warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej uważa się za spełniony, jeżeli po przekazaniu gospodarstwa rolnego: 

 • łączna powierzchnia użytków rolnych posiadanych (współposiadanych) przez uprawnionego do renty strukturalnej i jego małżonka nie przekracza 0,5 ha, a działalność rolnicza prowadzona na tych użytkach służy wyłącznie zaspokajaniu potrzeb własnych uprawnionego oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym; 

 • zarówno uprawniony do renty strukturalnej, jak i jego małżonek nie prowadzą działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

Jak weryfikowany jest wniosek o przyznanie renty strukturalnej?

Kierownik biura powiatowego Agencji weryfikuje wniosek o przyznanie renty strukturalnej, złożony przez rolnika ubiegającego się o taką rentę, w terminie 40 dni od dnia złożenia wniosku. 

Jeśli w wyniku weryfikacji wniosku o przyznanie renty strukturalnej zostanie ustalone, że:  

 1. wnioskodawca nie spełnia ww. warunków, oprócz warunku przekazania gospodarstwa rolnego i zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, lub w skład przekazywanego gospodarstwa rolnego wchodzą użytki rolne przejęte również w trybie określonym w przepisach o rentach strukturalnych w rolnictwie albo w trybie omawianego zmienianego rozporządzenia (chyba że rolnik prowadził działalność rolniczą na tych użytkach przez co najmniej 5 lat), lub też

 2. wnioskodawca nie jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych, współwłaścicielem takiego gospodarstwa wraz z małżonkiem, ani właścicielem takiego gospodarstwa nie jest małżonek rolnika 

- wówczas kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia przyznania renty strukturalnej. 

Sprecyzowano, że jeżeli w wyniku weryfikacji wniosku zostanie ustalone, że wnioskodawca jednak spełnia warunki określone w powyższym punkcie 1 oraz jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych, współwłaścicielem takiego gospodarstwa wraz z małżonkiem albo właścicielem takiego gospodarstwa jest małżonek rolnika, kierownik biura powiatowego Agencji wydaje postanowienie o spełnieniu tych warunków w terminie 40 dni od dnia złożenia kompletnego wnioskuNa to postanowienie nie przysługuje zażalenie.  

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne – co się zmienia od 2020 roku?

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne – co się zmienia od 2020 roku?

Od dnia 1 stycznia 2020 r. zmieniają się zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Przepisy, które wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2020 r., usprawnią proces wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby me zlecenie, zaopatrzenie (...)

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Co się zmienia? Minister Przemysław Czarnek, wiceminister Dariusz Piontkowski oraz dyrektor CKE Marcin Smolik podczas konferencji prasowej przedstawili najważniejsze zmiany w zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 i 2024 r. w obu formułach, tj. Formule 2015 i Formule (...)

Czy na wyburzenie ścianki działowej potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Czy na wyburzenie ścianki działowej potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Ścianki działowe to rodzaj ścian wewnętrznych budynku, których zadaniem jest rozdzielenie pomieszczeń. Istotnym jest, że nie stanowią one elementu konstrukcyjnego całego budynku, przez co jego struktura nie zmienia się przez dodawanie bądź demontowanie tego rodzaju ścianek. Na pierwszy (...)

PIT-2 - kiedy warto go złożyć?

PIT-2 - kiedy warto go złożyć?

  PIT-2 to oświadczenie pracownika, które upoważnia pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek. Sprawdź, co się zmienia w 2022 roku. Zmiany wprowadzone przez "Polski Ład"  "Pol PIT-2, płatnik, zaliczka, PIT, podatek dochodowy, Polski (...)

Świadczenia dla rodzin a Brexit

Świadczenia dla rodzin a Brexit

Koordynacja świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – jak to wygląda w praktyce? Co się zmienia po zakończeniu okresu przejściowego, który nastąpił 31 grudnia 2020 r.?  ##baner## koordynacja świadczeń, świadczenia (...)

Wsparcie rybołówstwa morskiego

Wsparcie rybołówstwa morskiego

Pomoc finansowa dla armatorów statków rybackich w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi wojną w Ukrainie oraz wsparcie w ramach programów PO RYBY 2014-2020 i Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 to najważniejsze zagadnienia omówione na spotkaniu podsekretarza (...)

Złóż wniosek o pomoc finansową dla koła gospodyń wiejskich

Złóż wniosek o pomoc finansową dla koła gospodyń wiejskich

O jaką pomoc finansową mogą się ubiegać koła gospodyń wiejskich? 3000 zł - jeżeli koło gospodyń wiejskich (KGW) liczy nie więcej niż 30 członków, 4000 zł, jeżeli liczy od 31 do 75 członków i 5000 zł, jeżeli liczy ponad 75 członków – takie wsparcie finansowe (...)

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

  Jaka pomoc finansowa przysługuje osobie niepełnosprawnej według ustawy o świadczeniach rodzinnych? Od dnia 1 maja 2004 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie świadczeń rodzinnych, które regulują m.in. świadczenia przyznawane osobom niepełnosprawnym lub rodzinom, które (...)

Sejm przyjął zmiany w ustawie o kołach gospodyń wiejskich

Sejm przyjął zmiany w ustawie o kołach gospodyń wiejskich

Sejm przyjął nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która zakłada udzielenie wsparcia na ich działalność statutową. Nowe przepisy, przygotowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, zakładają powierzenie nadzoru nad działalnością kół Pełnomocnikowi (...)

Tarcza finansowa dla MŚP 2.0

Tarcza finansowa dla MŚP 2.0

W dniu 23 grudnia 2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła polski program dla firm, które z powodu pandemii musiały ograniczyć lub zawiesić swoją działalność. Na program składa się pomoc w formie dotacji dla mikroprzedsiębiorstw i w formie dopłat do niepokrytych kosztów (...)

Wsparcie rybołówstwa morskiego

Wsparcie rybołówstwa morskiego

Pomoc finansowa dla armatorów statków rybackich w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi wojną w Ukrainie oraz wsparcie w ramach programów PO RYBY 2014-2020 i Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 to najważniejsze zagadnienia omówione na spotkaniu podsekretarza (...)

Złóż wniosek o pomoc finansową dla koła gospodyń wiejskich

Złóż wniosek o pomoc finansową dla koła gospodyń wiejskich

O jaką pomoc finansową mogą się ubiegać koła gospodyń wiejskich? 3000 zł - jeżeli koło gospodyń wiejskich (KGW) liczy nie więcej niż 30 członków, 4000 zł, jeżeli liczy od 31 do 75 członków i 5000 zł, jeżeli liczy ponad 75 członków – takie wsparcie finansowe (...)

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

  Jaka pomoc finansowa przysługuje osobie niepełnosprawnej według ustawy o świadczeniach rodzinnych? Od dnia 1 maja 2004 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie świadczeń rodzinnych, które regulują m.in. świadczenia przyznawane osobom niepełnosprawnym lub rodzinom, które (...)

Sejm przyjął zmiany w ustawie o kołach gospodyń wiejskich

Sejm przyjął zmiany w ustawie o kołach gospodyń wiejskich

Sejm przyjął nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która zakłada udzielenie wsparcia na ich działalność statutową. Nowe przepisy, przygotowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, zakładają powierzenie nadzoru nad działalnością kół Pełnomocnikowi (...)

Tarcza finansowa dla MŚP 2.0

Tarcza finansowa dla MŚP 2.0

W dniu 23 grudnia 2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła polski program dla firm, które z powodu pandemii musiały ograniczyć lub zawiesić swoją działalność. Na program składa się pomoc w formie dotacji dla mikroprzedsiębiorstw i w formie dopłat do niepokrytych kosztów (...)

Tarcza Finansowa PFR 1.0 – rozliczenie i umorzenie subwencji

Tarcza Finansowa PFR 1.0 – rozliczenie i umorzenie subwencji

Jak rozliczyć subwencję finansową otrzymaną z Tarczy Finansowej PFR dla Małych i Średnich Firm (Tarcza Finansowa PFR 1.0)? Przedsiębiorco, jeśli w zeszłym roku otrzymałeś subwencję finansową z Tarczy Finansowej PFR 1.0, to już niedługo będziesz zobowiązany do jej rozliczenia. Kiedy (...)

Tarcza Finansowa PFR 2.0 - wsparcie dla mikro i MŚP z 45 branż

Tarcza Finansowa PFR 2.0 - wsparcie dla mikro i MŚP z 45 branż

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program Polskiego Funduszu Rozwoju wspierający firmy z 45 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z epidemią COVID-19. ##baner## Jakie wsparcie można otrzymać? W ramach Tarczy Tarcza Finansowa PFR 2.0, PFR, subwencja, małe i (...)

Wsparcie finansowe dla firm w ramach Tarczy Finansowej

Wsparcie finansowe dla firm w ramach Tarczy Finansowej

Pomoc z Tarczy Finansowej jest pożyczką dla przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku w momencie uzyskania finansowania. Ministerstwo Finansów we współpracy z PFR prowadzi prace mające na celu przygotowanie korzystnych rozwiązań dla przedsiębiorców. Wsparcie (...)

W jakich przypadkach Rzecznik Finansowy analizuje umowy klientów?

W jakich przypadkach Rzecznik Finansowy analizuje umowy klientów?

Rzecznik Finansowy wspiera klientów podmiotów rynku finansowego na wiele sposobów. Oferuje możliwość przeprowadzenia tzw. postępowań interwencyjnych lub polubownych. Przy tym - zgodnie z przepisami - warunkiem ich rozpoczęcia jest odrzucenie przez instytucję finansową (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Hipoteka a przekazanie gospodarstwa rolnego

Hipoteka a przekazanie gospodarstwa rolnego

Rodzice chcą przekazać gospodarstwo rolne 2 swoim synom \"w zamian\" za emeryturę rolniczą. Na tej nieruchomości jest jednak ustanowiona hipoteka, na zabezpieczenie zaciągniętego w swoim czasie kredytu. 1. Jakie przepisy regulują zagadnienie przekazywania gospodarstwa rolnego \"w zamian\" za (...)

Emerytura wojskowa a kapitał początkowy

Emerytura wojskowa a kapitał początkowy

Jestem emerytem wojskowym. Świadczenie to nabyłem w 1996 roku. Zaraz po nabyciu świadczeń jak wyżej podjąłem prace w cywilu na pełnym etacie i obecnie osiągam stosunkowo wysokie przychody w stosunku do świadczeń emerytalnych pobieranych z Wojskowego Biura Emerytalnego. W tej sytuacji rozważam (...)

Dzierżawa gospodarstwa rolnego a renta strukturalna

Dzierżawa gospodarstwa rolnego a renta strukturalna

Komu mogę oddać gospodarstwo rolne w dzierżawę aby móc pobierać rentę strukturalną? Zgodnie z przepisami ustawy z dnia (Dz. U. 2001 nr 52 poz.539) o rentach strukturalnych w rolnictwie, renty te przysługują wyłącznie w sytuacji, gdy gospodarstwo rolne zostanie przekazane innemu rolnikowi. (...)

Ochrona przedemerytalna pracownika

Ochrona przedemerytalna pracownika

Pracodawca, powołując się na zapisy Ustawy o emeryturach i rentach z FUS z art. 184, zmusza pracowników będących w wieku przedemerytalnym, tj. brakuje im 4 lata do przejścia na emeryturę po spełnieniu oczywiście warunków tej Ustawy, (czyli 55 lat kobieta, 60 lata mężczyzna), do podpisania (...)

Rachunek wspólny - śmierć współposiadacza

Rachunek wspólny - śmierć współposiadacza

Jakie skutki wywołuje śmierć współposiadacza wspólnego rachunku bankowego? Jak zabezpieczone są interesy spadkobierców współposiadacza? Czy rachunek może zostać zablokowany? Jakie konsekwencje wiążą się z niezawiadomieniem banku o śmierci współposiadacza rachunku? Zgodnie z art. 51 (...)

Okres pracy w szczególnych warunkach i charakterze

Okres pracy w szczególnych warunkach i charakterze

Czy w myśl art. 32 ust 1a przy ustaleniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze urlop wychowawczy powinien być uwzględniony? Zgodnie z art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z FUS Art. 32. ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., będącym pracownikami, (...)