Czy twój produkt jest bezpieczny? - obowiązki przedsiębiorcy w zakresie bezpieczeństwa produktów

Czy twój produkt jest bezpieczny? - obowiązki przedsiębiorcy w zakresie bezpieczeństwa produktów

Kto odpowiada za bezpieczeństwo produktów?

Jak stanowi ustawa z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa produktów ciąży na producencie i dystrybutorze. Wyczerpująca informację na temat, kto w rozumieniu niniejszej ustawy jest producentem, a kto dystrybutorem, zawiera porada Jakie wymogi muszą spełniać wprowadzane na rynek produkty? - bezpieczeństwo produktów.

Jakie obowiązki ciążą na producencie?

Zgodnie z postanowieniami ustawy, producent ma obowiązek nie tylko zapewnić bezpieczeństwo wprowadzanych przez siebie produktów, ale i dostarczać konsumentom informacje, które pozwolą im samodzielnie ocenić zagrożenie wynikające ze zwykłego używania produktu. Dodatkowo powinien on poinformować konsumentów o ewentualnych możliwościach przeciwdziałania zagrożeniom, jakie niesie ze sobą ich używanie (np.zawarcie informacji na opakowaniu, że przy użyciu żrącego środka czyszczącego rury kanalizacyjne, należy korzystać z rękawic ochronnych).

Oczywiście, zawarcie takiej informacji nie zwalnia producenta od
obowiązku uzyskiwania przez niego wiedzy o zagrożeniach, które produkt może stwarzać. Co więcej, ma on także obowiązek podejmowania działań mających na celu uniknięcie zagrożeń, w tym umożliwiających:

  • wycofanie produktu z rynku,
  • właściwe i skuteczne ostrzeżenie konsumentów,
  • wycofanie produktu od konsumentów.

W celu właściwego i skutecznego ostrzeżenia konsumentów, a także umożliwienia konsumentom zgłaszania skarg, producent oprócz informacji o produkcie, powinien umieszczać na produkcie lub jego opakowaniu swoją nazwę i adres oraz oznaczenie identyfikujące produkt lub partię produktu. Do obowiązków producenta należy także współdziałanie z dystrybutorami produktu w zakresie kontroli, poprzez rejestrowanie i przekazywanie im skarg konsumentów.

Działania kontrolne każdy producent powinien podejmować z własnej inicjatywy, a nie tylko na mocy wydanej w toku kontroli decyzji organu nadzoru.

Co powinien wiedzieć dystrybutor?

Do dystrybutora należy przede wszystkim troska o to, by nie dostarczać produktów, o których wie lub o których, zgodnie z posiadanymi informacjami i doświadczeniem zawodowym, powinien wiedzieć, że nie spełniają one wymagań bezpieczeństwa.

Ponadto powinien on brać udział w monitorowaniu bezpieczeństwa produktów wprowadzonych na rynek, głównie poprzez przekazywanie producentom, organom nadzoru czy Inspekcji Handlowej uzyskanych od konsumentów informacji o zagrożeniach powodowanych przez produkty. Dodatkowo, w razie kontroli Inspekcji Handlowej, powinien dysponować dokumentacją niezbędną do ustalenia pochodzenia produktów.


Oprócz wymienionych wyżej obowiązków, tak producent jak i dystrybutor powinien współpracować z organem nadzoru i Inspekcją Handlową w celu uniknięcia lub eliminacji zagrożeń stwarzanych przez produkty przez nich dostarczane lub udostępniane. Każda uzyskana przez nich informacja o tym, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny, powinna być niezwłocznie przekazana organowi nadzoru.

Pamiętaj, że:

  • każdy producent i dystrybutor powinien liczyć się z kontrolą Inspekcji Handlowej, sprawdzającą bezpieczeństwo produkowanych lub wprowadzanych do obrotu produktów,
  • niedostosowanie się do wymogów ustawy może spowodować sankcje karne,
  • w wypadku, gdy produkt spowoduje szkodę, przedsiębiorca ponosi także odpowiedzialność cywilną na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 49, poz.408) - zagadnienie to zostało dokładnie opisane w poradzie Uwaga na produkt niebezpieczny! Odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2003 r., Nr 229, poz. 2275).
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika