Dla kogo dodatek solidarnościowy?

Sejm przyjął wniesiony przez Prezydenta projekt ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Dodatek solidarnościowy w wysokości 1 400 zł miesięcznie ma być przyznawany od od 1 czerwca do 31 sierpnia br. maksymalnie na trzy miesiące. Świadczenie będzie przysługiwać osobom zatrudnionym na etacie, których umowa po pracę po 15 marca br. została rozwiązana lub wygasła. Ustawa podnosi także zasiłek dla bezrobotnych do 1 200 zł przez pierwsze 90 dni (a następnie do 942,30 zł).


Co przewiduje prezydencki projekt?

3 czerwca 2020 r. Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. 4 czerwca posłowie uchwalili tę ustawę w ramach „tarczy antykryzysowej”.

Projekt ustawy stanowi realizację zapowiedzi Andrzeja Dudy, dotyczącej konieczności wprowadzenia – w związku z epidemią spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – dodatku solidarnościowego oraz podwyższenia kwoty zasiłku dla bezrobotnych. 

Projektowana regulacja określa warunki nabywania prawa, wysokość, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania dodatku solidarnościowego.

Warunki przyznania dodatku solidarnościowego

Dodatek solidarnościowy będzie świadczeniem przyznawanym maksymalnie na 3 miesiące, w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2020 r., a jego wysokość wynosić będzie 1400 zł miesięcznie. Dodatek przysługiwał będzie osobom, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, i z którymi umowa o pracę została, po dniu 31 marca 2020 r., rozwiązana przez pracodawcę albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Warunkiem uzyskania prawa do dodatku solidarnościowego jest posiadanie okresu podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 90 dni.

Wniosek o dodatek solidarnościowy zawierać będzie podstawowe dane osoby uprawnionej, dane pracodawcy, z którym była zawarta umowa o pracę, oświadczenie osoby uprawnionej o spełnieniu warunków, o których mowa w projektowanej regulacji, wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu płatniczego oraz podpis osoby uprawnionej. W przypadku wypłaty zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium wypłaconego przez urząd pracy, osoba uprawniona w oświadczeniu będzie zobligowana podać ich wysokość. Oświadczenia składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Proponuje się, by wnioski o przyznanie dodatku solidarnościowego składane były w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem profilu utworzonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba uprawniona podlegać będzie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawą wymiaru składek na te ubezpieczenia będzie wypłacona kwota dodatku solidarnościowego.

Dodatek solidarnościowy nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz potrąceniom i egzekucji.

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych

W projekcie proponuje się podniesienie kwoty zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku. W okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku kwota zasiłku wzrośnie do 942,30 zł. Podwyższenie kwoty zasiłku planowane jest od dnia 1 września 2020 r.

Apel minister Marleny Maląg w sprawie dodatku solidarnościowego

Zaproponowana przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę, a przyjęta przez Sejm ustawa jest niezwykle ważna z punktu widzenia społecznego. Przepisy uzupełniają katalog rozwiązań zaproponowany w tarczy antykryzysowej, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym i ratują sytuacje milionów, osób, których miejsca pracy są zagrożone na skutek epidemii.

Dlatego apeluję do Pana Marszałka Tomasza Grodzkiego, o jak najszybsze przeprowadzenie uchwalonej przez Sejm RP ustawy, powinna ona wejść w życie niezwłocznie. Tego oczekują od nas polityków nasi rodacy.

Prezydent RP wystąpił z inicjatywą dodatku solidarnościowego, Sejm RP stanął na wysokości zadania i przyjął ustawę. Teraz potrzebne jest zdecydowane i szybkie działanie Senatu RP. Panie Marszałku, proszę udowodnić, że również senatorom opozycji zależy na losie Polek i Polaków i nie spowalniać z przyczyn politycznych wejścia w życie przedmiotowej ustawy.

Zawsze, jako obóz Zjednoczonej Prawicy, wsłuchujemy się w potrzeby społeczeństwa. Dodatek solidarnościowy i podwyżka wysokości zasiłku dla bezrobotnych są pilnie potrzebne już teraz tym wszystkim, którym pomoc ze strony państwa jest konieczna. W tym trudnym dla wszystkich czasie, to rozwiązania, które są niezbędne. Mam nadzieję, że senatorowie i Pan Marszałek to również rozumieją.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: