15.5.2009

Zespół
e-prawnik.pl

Kto i na jakich zasadach może założyć spółkę europejską

W związku z działaniem i celem Unii Europejskiej, państwa członkowskie zmierzają do utworzenia m.in. rozwoju gospodarczego Wspólnoty, jak i do ujednolicenia systemu prawnego w tym zakresie. Wyrazem tego może być uregulowanie w prawie europejskim swoistych form paneuropejskich prowadzenia działalności, do których zalicza się:

W ramach przedmiotowego artykułu zajmiemy się wyłącznie jedną z ww. form paneuropejskich - spółką europejską (zwaną również europejską spółką akcyjną). Spółka ta może posługiwać się oficjalnym skrótem obowiązującym na terenie całej Unii Europejskie - SE.

Rejestracji takiej spółki dokonuje się w państwie członkowskim, w którym znajduje się siedziba statutowa spółki. Zgodnie z przepisami prawa polskiego, rejestracji spółki europejskiej należy dokonywać w rejestrze przedsiębiorców. Czynność dokonania rejestracji należy ogłosić w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, po uprzednim opublikowaniu ogłoszenia w publikatorze krajowym danego państwa. W przypadku Polski będzie to Monitor Sądowy i Gospodarczy. Kapitał zakładowy spółki europejskiej musi wynosić co najmniej 120.000 euro.

W jaki sposób można założyć spółkę europejską?

Można wyróżnić dwa sposoby założenia spółki europejskiej:

1. pierwotny, na podstawie którego można utworzyć spółkę poprzez:

  • transgraniczne połączenie (fuzję) co najmniej dwóch spółek akcyjnych (podlegających prawu różnych państwa członkowskich) mających siedzibę na obszarze Unii Europejskiej;

  • utworzenie grupy kapitałowej spółek europejskich przez spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (holdingowej spółki europejskiej);

  • utworzenia na podstawie art. 48 ust. 2 TWE, przez co najmniej dwie spółki - spółki zależnej;

  • przekształcenie krajowej spółki akcyjnej w spółkę europejską

2. wtórny, na podstawie którego można utworzyć spółkę poprzez utworzenie jednoosobowej spółki europejskiej przez inną (istniejącą już) spółkę europejską.

Powyższe wyliczenie jest katalogiem zamkniętym, oznacza to, że nie można w inny sposób (niż wskazany powyżej) utworzyć spółki europejskiej. Należy zaznaczyć, że nie jest możliwe utworzenie spółki europejskiej na podstawie podziału krajowej spółki akcyjnej. Jest jednak dopuszczalne utworzenie spółki europejskiej na podstawie podziału już istniejącej spółki europejskiej.

Kto może założyć spółkę europejską?

Jak wynika z powyższego, spółkę europejską mogą założyć wyłącznie przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność gospodarczą w określonej formie. Poprzez założenie spółki europejskiej przedsiębiorcy nie podejmują nowej działalności gospodarczej; doprowadzają oni jedynie do reorganizacji organizacyjno-strukturalnej tej działalności. Podmiot (przedsiębiorca) zakładający spółkę europejską musi spełniać 3 podstawowe warunki:

  • podmiot taki musi powstać (istnieć) zgodnie z prawem jednego z państw członkowskich UE - warunek ten wyklucza możliwość uczestnictwa w tworzeniu spółki europejskiej, która powstała zgodnie z prawem państwa nie należącego do Wspólnoty.

  • podmiot założycielski powinien posiadać swą siedzibę statutową (określoną w statucie) oraz siedzibę zarządu (miejsce faktycznej działalności zarządu) na obszarze Wspólnoty;

  • podmiot założycielski musi spełniać zasady wielopaństwowości.

W związku z ww. warunkami, spółka państwa trzeciego - spoza Unii Europejskiej - aby mogła założyć spółkę europejską, w pierwszej kolejności będzie musiała założyć jedną (lub więcej) spółek na podstawie przepisów jednego z państw członkowskich UE, dopiero wówczas będzie możliwe utworzenie spółki europejskiej.

Nie jest konieczne, aby siedziba podmiotu założycielskiego znajdowała się w tym samym państwie, w którym znajduje się siedziba zarządu (siedziby te mogą znajdować się w dwóch różnych państwach członkowskich).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kto i na jakich zasadach może emitować obligacje?

Kto i na jakich zasadach może emitować obligacje?

    Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza – uprawnionego) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Przez obligacje, rodzaje obligacji, (...)

Wolontariat - Kto może zostać wolontariuszem i na jakich zasadach?

Wolontariat - Kto może zostać wolontariuszem i na jakich zasadach?

  W celu przedstawienia statusu wolontariusza, jego obowiązków oraz ochrony, jaką przyznaje mu prawo należy przedstawić również pojęcie działalności pożytku publicznego. Czym jest działalność pożytku publicznego? Czym jest działalność pożytku publicznego? Działalnością (...)

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

Napojem alkoholowym w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5 % objętościowych alkoholu.  zezwolenie, napoje alkoholowe, piwo, sprzedaż (...)

Kto i na jakich zasadach może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia?

Kto i na jakich zasadach może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia?

Na czym polega ochrona osób i mienia? Zgodnie z przepisami, ochrona osób to działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej. Ochrona mienia oznacza zaś działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające (...)

Zakładanie spółki cywilnej - Kto i w jaki sposób może założyć spółkę cywilną?

Zakładanie spółki cywilnej - Kto i w jaki sposób może założyć spółkę cywilną?

Spółki cywilne są uregulowane w kodeksie cywilnym. Za przedsiębiorcę uważa się jednak nie samą spółkę, lecz wszystkich jej wspólników z osobna. Kto i w jaki sposób może założyć spółkę cywilną? spółka; działalność; gospodarczy; przedsiębiorstwo; (...)

Na jakich zasadach może być prowadzone kształcenie na odległość?

Na jakich zasadach może być prowadzone kształcenie na odległość?

  Na jakiej podstawie można się kształcić na odległość? kształcenie na odległość, zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uczelnia, studia stacjonarne, niestacjonarne, studenci, telestudenci

Jak złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)?

Jak złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)?

Rejestrujesz firmę w CEIDG lub zakładasz spółkę cywilną i nie wiesz jaką formę opodatkowania wybrać? A może już prowadzisz działalność i chcesz zmienić formę opodatkowania na kartę podatkową? Sprawdź, kto i na jakich zasadach może wybrać opodatkowanie w formie karty podatkowej. (...)

Kto i na jakich zasadach musi płacić podatek rolny?

Kto i na jakich zasadach musi płacić podatek rolny?

Od czego należy płacić podatek rolny? Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów za podatek rolny, stawki podatku, podatnik, (...)

Kto i na jakich zasadach ma płacić podatek leśny?

Kto i na jakich zasadach ma płacić podatek leśny?

Od czego należy płacić podatek leśny? Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. podatek leśny, (...)

Na jakich zasadach funkcjonuje e-konto?

Na jakich zasadach funkcjonuje e-konto?

Bankowość elektroniczna jest formą usług polegającą na umożliwieniu klientowi dostępu do jego rachunku za pośrednictwem komputera (bądź innego urządzenia elektronicznego, np. bankomatu, POS, czy telefonu) i łącza telekomunikacyjnego (np. linii telefonicznej). W zależności od banku i wykorzystywanego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Założenie działalności w Polsce przez obywatela UE

Założenie działalności w Polsce przez obywatela UE

Osoba z Kartą Pobytu Obywatela EU chce założyć działalność gospodarczą w Polsce. Jakie wymagania musi spełnić w zależności od formy tej działalności? Jakie wymagania musi spełnić osoba z EU, która chce w Polsce założyć działalność gospodarczą? Osoba ta jest obywatelem niemieckim, (...)

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Reprezentuję spółkę z o. o. z udziałem kapitału zagranicznego, gdzie dwóch udziałowców to cudzoziemcy. Działalność firmy opiera się głównie na świadczeniu usług technicznych na terenie państw UE oraz rekrutacji pracowników na potrzeby innych pracodawców. Czy istnieją prawne przeszkody (...)

Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?

Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?

Czy obywatel Niemiec może otworzyć własny biznes w Polsce? Konkretnie chodzi o kasyno. Prośba o jak najwięcej informacji na ten temat. Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie odpowiedzi na zadane pytania w oparciu o przepisy ustawy 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności (...)

Założenie klubu sportowego

Założenie klubu sportowego

Chcemy założyć klub sportowy w małej miejscowości. Jakie dokumenty należy złożyć i gdzie? Jak prowadzić księgi rachunkowe dla takiego klubu? Jakie obowiązują? Co jest przychodem, a co kosztem dla takiego klubu? Zgodnie z ustawa o kulturze fizycznej podstawową jednostką organizacyjną realizującą (...)

Opłaty od importu samochodów

Opłaty od importu samochodów

Jakie opłaty/obowiązki związane są z importem samochodów używanych z krajów Unii Europejskiej? Przede wszystkim należy wyjaśnić, iż pojęcie importu nie jest w powyższym przypadku prawidłowe – z dniem 1 maja 2004 r. granica celna z Unią Europejską została zlikwidowana (a tym samym (...)

Likwidacja spółki cywilnej małżonków

Likwidacja spółki cywilnej małżonków

Jesteśmy małżeństwem i prowadzimy działalność jako dwuosobowa spółka cywilna. Obecnie żona chce zrezygnować z działalności i przekazać mi udziały (10%) w ramach wspólnoty małżeńskiej, ja zaś mam kontynuować działalność na bazie dotychczasowego majątku firmy . Ponieważ będzie (...)