Dodatkowe wsparcie dla OSP

Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej pozwoli jeszcze w tym roku wesprzeć Ochotnicze Straże Pożarne dodatkową kwotą 82 mln zł z budżetu państwa. Nakłada przy tym na ochotnicze straże pożarne nowe zadania o charakterze społeczno-edukacyjnym.

Rząd przeznaczy dodatkowe wsparcie dla OSP

Zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej zakłada, że OSP dostaną dodatkowe wsparcie finansowe. Każda OSP może wnioskować o fundusze, które pozwolą jej propagować zasady udzielania pierwszej pomocy, a także organizować przedsięwzięcia oświatowo-kulturalne oraz służące popularyzacji sportu i kultury fizycznej, które związane są z ochroną i prewencją przeciwpożarową.

Porady prawne

Co jeszcze przewiduje ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej?

Ochotnicze Straże Pożarne od wielu lat walczą z pożarami i pomagają ofiarom wypadków drogowych. Jednak oprócz tego wykonują też inne działania, które w wymiarze publicznym pozostają związane z szeroko pojętą ochroną i profilaktyką społeczną. Dlatego właśnie rząd, doceniając dotychczasową działalność OSP, zdecydował, że zadania realizowane przez ochotnicze straże uzyskają rangę ustawową – pozwoli to m.in. na rozszerzenie źródeł finansowania. 

Nowelizacja ma na celu nadanie zadaniom z zakresu ochrony przeciwpożarowej, innymi niż walka z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi zagrożeniami, charakteru przepisów rangi ustawowej. Do ustawy o ochronie przeciwpożarowej, oprócz zadań związanych m.in. z gaszeniem pożarów, wpisano więc zadania realizowane przez OSP o charakterze społeczno-edukacyjnym, w tym w szczególności: 

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych; 
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Wymienione zadania są wykonywane przez Ochotnicze Straże Pożarne od wielu lat, ale obecnie są uregulowane jedynie w statutach OSP.

Ustawa wprowadza przepis przewidujący możliwość finansowania zadań społeczno-edukacyjnych ochotniczych straży pożarnych z: budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub środków przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe. Wydatki na realizację nowych zadań wpisanych do ustawy będą zatem pochodziły z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz środków przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe. W 2019 r. OSP na sfinansowanie tych zadań będą mogły otrzymać z budżetu państwa 82 mln zł.

Powierzono ministrowi spraw wewnętrznych i administracji kompetencje do rozdzielania środków z budżetu państwa na funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym rozdzielanie środków na zadania edukacyjno-społeczne ochotniczych straży pożarnych. Nadal obowiązuje ograniczenie przeznaczenia środków uzyskanych z odpłatnego szkolenia przez Państwową Straż Pożarną strażaków funkcjonujących poza PSP, wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej. Środki na funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego będą więc rozdzielane przez ministra spraw wewnętrznych na podstawie wniosków złożonych przez OSP za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a nie przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy). Wysokość środków przekazywanych z budżetu państwa będzie zatem określana corocznie przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który też będzie dokonywał rozdziału tych środków finansowych na podstawie wniosków złożonych przez ochotnicze straże pożarne, za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego ze względu na teren działania tej straży.

Kiedy zmiany zaczęły obowiązywać?

Znowelizowane przepisy weszły w życie z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli 14 sierpnia 2019 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne