Więcej wsparcia dla weteranów

Więcej ułatwień dla weteranów i weteranów poszkodowanych w misjach poza granicami Polski przewiduje nowelizacja ustawy o weteranach. Rozwiązania przygotowane w Ministerstwie Obrony Narodowej mają stworzyć bardziej efektywny systemu pomocy oraz wsparcia weteranów.

Czemu mają służyć zmiany?

Celem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw jest wprowadzenie przepisów umożliwiających efektywniejsze funkcjonowanie systemu pomocy udzielanej uczestnikom działań poza granicami państwa oraz zapewnienia większej spójności pomiędzy istniejącymi przepisami regulującymi uprawnienia weteranów i weteranów poszkodowanych.

Porady prawne

Ustawa w celu zachowania sprawności systemu prawa, nowelizuje 14 ustaw zawierających regulacje dotyczące wsparcia weteranów działań poza granicami państwa różnych służb: Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz Straży Marszałkowskiej.

P0akiet zmian wprowadzi więcej ułatwień i przywilejów dla weteranów i weteranów poszkodowanych w misjach poza granicami Polski. Projekt ten został przygotowany w ścisłej współpracy z żołnierzami i uwzględnia wszystkie zgłoszone przez nich postulaty. Nowelizacja uwzględnia szereg postulatów zgłaszanych przez środowisko weteranów, eliminuje wątpliwości pojawiające dotychczas się w procesie przyznawania statusu weterana lub weterana poszkodowanego oraz doprecyzowuje obowiązujące rozwiązania dotyczące dostępu do służby zdrowia.

Dodatkowe wsparcie i więcej ułatwień dla weteranów

Ustawa rozszerza znacznie obowiązujący pakietu uprawnień dla weteranów poprzez:

 1. zwiększenie wsparcia dla weteranów poszkodowanych z orzeczonym, co najmniej 30-procentowym uszczerbkiem na zdrowiu, poprzez przyznanie prawa do udziału w bezpłatnych turnusach readaptacyjno-kondycyjnych, wraz z pełnoletnim członkiem rodziny,
 2. zapewnienie kompleksowej opieki medycznej, obejmującej wszystkie schorzenia, a nie tylko te bezpośrednio związane z urazem lub chorobą nabytą podczas misji zagranicznej,
 3.  rozszerzenie prawa do uzyskania pomocy na naukę do dwóch form kształcenia dla weteranów poszkodowanych z uszczerbkiem orzeczonym na poziomie, co najmniej 30%;
 4. umożliwienie każdemu weteranowi poszkodowanemu, bez względu na pobierane świadczenia, prawo do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego i zwolnienia z opłat za abonament radiowo-telewizyjny,
 5. określenie definicji „Dom Weterana” i ustalenie zasad korzystania z tej placówki,
 6. umożliwienie ubiegania się o zapomogę: na pobyt w Domu Weterana, na zaspokojenie potrzeb bytowych lub z uwagi na wystąpienie zdarzeń losowych,
 7. ograniczenie opłaty za pobyt w Domu Weterana do maksymalnie połowy miesięcznego dochodu zainteresowanego,
 8. przyznanie każdemu weteranowi uprawnienia do bezpłatnego wstępu do państwowych muzeów oraz samorządowych obiektów sportowych,
 9. poszerzenie definicji „misji pokojowej lub stabilizacyjnej” o akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 10. przyznanie dodatku dla weterana poszkodowanego także weteranom poszkodowanym, którzy mają orzeczony uszczerbek na zdrowiu od 1 do 9%.
 11. podwyższenie wielkości procentowych dodatku dla weterana poszkodowanego do wysokości:
 • od 1% do 9% uszczerbku – 5% podstawy wymiaru;
 • od 10% do 20% uszczerbku – 10% podstawy wymiaru;
 • od 21% do 30% uszczerbku – 20% podstawy wymiaru;
 • od 31% do 40% uszczerbku – 40% podstawy wymiaru;
 • od 41% do 50% uszczerbku – 50% podstawy wymiaru;
 • od 51% do 60% uszczerbku – 80% podstawy wymiaru;
 • od 61% do 70% uszczerbku – 100% podstawy wymiaru;
 • od 71 %do 80% uszczerbku – 110% podstawy wymiaru;
 • od 81% do 90% uszczerbku – 120% podstawy wymiaru;
 • powyżej 90% uszczerbku – 130% podstawy wymiaru.

Nowelizacja umożliwi więc większe wsparcie dla weteranów poszkodowanych z orzeczonym co najmniej 30-procentowym uszczerbkiem na zdrowiu. Państwo otoczy ich kompleksową opieką medyczną obejmującą wszystkie schorzenia, a nie tylko te bezpośrednio związane z urazem lub chorobą nabytą podczas misji zagranicznej. Nowelizacji zapewni im bezpłatny dostęp do leków i wyrobów medycznych. Ponadto w ustawie znalazła się możliwość bezpłatnego udziału w turnusach readaptacyjno-kondycyjnych wraz z pełnoletnim członkiem rodziny. Jedna z przyjętych poprawek wprowadziła możliwość skorzystania przez weterana z miejsca zakwaterowania będącego w zasobach Agencji Mienia Wojskowego w przypadku rehabilitacji poza miejscem zamieszkania wraz z możliwością zakwaterowania opiekuna. 

Niezależnie od rozszerzonej opieki medycznej, podniesiona zostanie wysokość obowiązującego dodatku dla weterana poszkodowanego. Dodatek będzie przyznany także dla weteranów poszkodowanych, którzy mają orzeczony uszczerbek na zdrowiu od 1 do 9%.

Ponadto rozszerzono prawo do uzyskania pomocy na naukę dla weteranów-poszkodowanych z uszczerbkiem orzeczonym na poziomie 30% i więcej. Po zmianach uprawniony mógłby np. nie tylko pozyskać dofinansowanie na studia zaoczne pierwszego stopnia, ale też kontynuować naukę i, przy wsparciu państwa, ukończyć studia drugiego stopnia uzyskując tytuł magistra.

Nowe przepisy umożliwią każdemu weteranowi poszkodowanemu, bez względu na pobierane świadczenia, prawo do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego i zwolnienia z opłat za abonament radiowo-telewizyjny. Jeżeli zdecydowałby się on na pobyt w Domu Weterana, ograniczone zostaną opłaty za taki pobyt do maksymalnie połowy miesięcznego dochodu zainteresowanego.

Każdy z weteranów – a obecnie jest to stale rosnąca grupa 23 tysięcy osób – będzie miał możliwość bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych. Dodatkowo wszyscy uzyskają bezpłatny dostęp do samorządowych obiektów sportowych.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Ustawa wchodzi w życie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem art. 1 pkt 15, art. 2 pkt 3, art. 3 pkt 3, art. 5 pkt 1, art. 7, art. 9, art. 10 pkt 1, art. 13 pkt 1 i art. 14 pkt 1, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Szef MON o nowelizacji

– "Odpowiedzialne Państwo ma obowiązek dbać w sposób szczególny o tych obywateli, którzy ryzykowali swoim życiem i zdrowiem w obronie pokoju na świecie (…) Dlatego dziś mam zaszczyt zaprezentować pakiet zmian, który wprowadzi więcej ułatwień i przywilejów dla szczególnej grupy ludzi – weteranów i weteranów poszkodowanych w misjach poza granicami Polski" – argumentował konieczność zmian w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej 3 lipca br. podczas pierwszego czytania rządowego projektu ustawy przygotowanego w Ministerstwie Obrony Narodowej.

– "Nowelizację ustawy, którą dziś prezentuję, przygotowaliśmy wsłuchując się w głosy tych, których ona najbardziej dotyczy. Zarówno ja, jak i moi współpracownicy spędziliśmy wiele godzin na intensywnych rozmowach z żołnierzami, tak aby wypracować skuteczne, efektywne i korzystne rozwiązania. Weterani potrzebowali tej ustawy, dlatego tym większa jest moja satysfakcja, że wkrótce doprowadzimy tę sprawę do końca" - powiedział wówczas.

Jak podkreślał w Sejmie Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, projekt był konsultowany ze środowiskiem weteranów, a zawarte w nim rozwiązania są zmianami, na które czekają żołnierze Wojska Polskiego.

Nowelizacja ustawy o weteranach ma przekrojowy charakter i wprowadza szereg ułatwień oraz przywilejów dla weteranów. MON na tym jednak nie kończy prac mających na celu właściwe i godne uhonorowanie bohaterów:

– "Postanowiłem, że przygotujemy cały pakiet rozwiązań dla weteranów i weteranów poszkodowanych, w tym inicjatywy pozalegislacyjne (…). Zdecydowałem już o powołaniu Centrum Leczenia Weteranów w Wojskowym Instytucie Medycznym. Będzie to wyspecjalizowana i rozbudowana komórka, której głównym zadaniem będzie pomoc poszkodowanym na misjach żołnierzom. Wprowadzimy również Kartę Weterana, która umożliwi im korzystanie z różnego rodzaju usług i towarów po preferencyjnych cenach na terenie całego kraju, niezależnie od rozwiązań przyjętych przez poszczególne samorządy. Po raz drugi zapewniłem także finansowanie udziału polskiej reprezentacji weteranów w kolejnej edycji igrzysk „Invictus Games”" – informował minister.

Szef MON nawiązał również do bezpłatnych turnusów leczniczo-profilaktycznych po powrocie żołnierzy z misji do kraju:

– "Wiem, jak ważne jest wsparcie najbliższych podczas leczenia i rekonwalescencji, dlatego w turnusach  weteranom będzie mógł towarzyszyć najbliższy członek rodziny, którego połowę kosztów pobytu pokryje Skarb Państwa".

Zdaniem ministra obrony narodowej wszystkie zmiany w ustawie to koszt około 12 mln złotych rocznie:

– "Szacunek i wsparcie dla weteranów to nasz bezsprzeczny obowiązek. Głęboko wierzę, że nikt na tej sali nie ma wątpliwości, że będą to dobrze wydane pieniądze".

Podsumowując projektowane zmiany, minister Mariusz Błaszczak zaznaczył wymierne efekty służby żołnierzy na misjach poza granicami kraju i w międzynarodowych strukturach wojskowych:

– "Weterani są naszym dobrem narodowym. To dzięki nim, międzynarodowa pozycja Polski jest w tej chwili najlepsza w historii. To oni są ambasadorami naszego kraju i umacniają status naszej Ojczyzny w Sojuszu Północnoatlantyckim" – podkreślił szef MON.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika