20.10.2004

Zespół
e-prawnik.pl

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w spółce jawnej – opinia prawna

Stan faktyczny

Wspólnicy spółki cywilnej prowadzącej działalność handlową na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym wspólników. Spółka ta podlega, na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, obowiązkowemu przekształceniu w spółkę jawną. Na tej posesji wspólnicy wznieśli budynek sklepu. Budynek sklepu od 01.01.99 r. był amortyzowany w kosztach spółki. Czy w związku z tym, konieczne jest wniesienie budynku do majątku spółki, czy możliwe jest zawarcie ze spółką umowy najmu? Jakie konsekwencje podatkowe (finansowe) niesie to za sobą?

Porady prawne

Opinia prawna

Zgodnie z art. 22a ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, aby dokonywać odpisów amortyzacyjnych od budynku, musi on stanowić własność podatnika, który odpisów chce dokonywać, przy czym budynek ten:

  1. podatnik wykorzystuje na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, albo
  2. przekazał do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

W związku z tym należy ocenić trzy sytuacje stanowiące o możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od budynku sklepu w spółce jawnej:
a. jeżeli budynek stanowi składnik majątku spółki jawnej
b. jeżeli budynek jest wynajmowany przez spółkę jawną od właścicieli
c. jeżeli właściciele oświadczą (podobnie jak to miało miejsce w przypadku spółki cywilnej), że wykorzystują budynek, którego są współwłaścicielami na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w formie spółki jawnej.

Ponieważ, zgodnie z art. 26 § 4 kodeksu spółek handlowych, w związku z osiąganym obrotem netto (przekraczającym 400 000 EURO w ciągu każdego z poprzednich dwóch lat obrotowych) wspólnicy zobowiązani są do rejestracji spółki cywilnej jako spółki jawnej do KRS. Jest to zmiana formy prawnej, która powoduje wstąpienie wspólników spółki jawnej we wszystkie prawa i obowiązki wspólników spółki cywilnej, związane z prowadzoną przez nich działalnością. W związku z tym, w myśl art. 22g ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość początkową środka trwałego dla obliczania odpisów amortyzacyjnych w spółce jawnej, stanowi wartość tego środka ujawniona w ewidencji prowadzonej przez spółkę cywilną.

Ad. a. W naszym przekonaniu operacja ta, polegająca na wniesieniu do spółki jawnej wkładu w postaci budynku sklepu, jest najbezpieczniejsza i najbardziej prawidłowa w przedstawionej sytuacji. Wnosząc budynek jako wkład do spółki jawnej wspólnicy zapewniają sobie, przy stosunkowo niewielkich kosztach, (przy zawieraniu umowy spółki konieczne jest uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych), prawidłowość dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Natomiast w razie późniejszej kontroli i kwestionowania zasadności dokonywania odpisów amortyzacyjnych - jest prawdopodobne, że wspólnicy będą musieli, chcąc w dalszym ciągu dokonywać odpisów, wnieść ten budynek do majątku spółki, a to powoduje konieczność zapłaty podatku od podwyższenia kapitału. Lepiej jest zatem wnieść budynek do majątku spółki, potem zaś dokonywać odpisów, bez narażania się na zarzuty Urzędu Skarbowego w tym zakresie.

W związku z tym, że spółka jawna nie jest wprawdzie osobą prawną, jest jednak podmiotem posiadającym zdolność prawną, a co za tym idzie, urząd skarbowy może potraktować ją jako odrębny od wspólników podmiot prawa, konieczne będzie dokonanie przesunięcia pomiędzy majątkiem wspólników, a majątkiem spółki jawnej tak, aby to spółka jawna - jako odrębny podmiot prawa (pomimo, że personalnie składająca się z osób współwłaścicieli) stała się właścicielem budynku. Można tego dokonać poprzez wniesienie do spółki jawnej wkładu w postaci własności tego budynku (lub jego części, jeśli jest wydzielona od budynku mieszkalnego). W tym przypadku konieczne będzie uiszczenie nie opłaty skarbowej, lecz podatku od czynności cywilnoprawnych - od umowy spółki. W przypadku wniesienia nieruchomości jako wkładu do spółki jawnej - podatek od umowy spółki będzie jeden. Podstawą jego naliczenia będzie wartość wkładów wniesionych do spółki. W związku z wniesieniem wkładu w postaci budynku, do spółki jawnej, konieczne będzie także poniesienie kosztów związanych z notarialnym przeniesieniem własności na spółkę, a także z wpisem zmian w księgach wieczystych.

Ad. b. W tym przypadku odpisów amortyzacyjnych może dokonywać wynajmujący, nie zaś najemca. Najemca (w tym przypadku spółka jawna) może jednak zaliczać w koszty uzyskania przychodu płacony wynajmującemu czynsz. Rzecz jednak znajduje się w majątku (a także ewentualnie w ewidencji środków trwałych) wynajmującego. W związku z tym możliwość zawarcia umowy najmu przez wspólników ze spółką jawną nie będzie właściwym sposobem zapewnienia sobie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Spółka jawna - poznaj zasady funkcjonowania spółki jawnej

Spółka jawna - poznaj zasady funkcjonowania spółki jawnej

Spółka jawna jest jedną z najprostszych postaci spółek, które można utworzyć na terenie Polski. To spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod spółka jawna, spółka osobowa, podatnik, wspólnik

Nazwa spółki handlowej - zasady nadawania spółkom nazwy i jej ochrona

Nazwa spółki handlowej - zasady nadawania spółkom nazwy i jej ochrona

Nazwą spółki handlowej jest tzw. firma. Jest ona oznaczeniem przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką spółkę. Spółka może pozywać i być pozywaną pod firmą. Poza tym firma nie może zostać zbyta bez przedsiębiorstwa. W praktyce można wyróżnić kilka zasad tworzenia (...)

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej

  Spółka jawna podmiotem praw i obowiązków. Uregulowanie odpowiedzialności za zobowiązania w spółce jawnej ma charakter modelowy dl spółka, jawna, odpowiedzialność spółki i wspólników, wspólnicy

Założenie spółki jawnej

Założenie spółki jawnej

Forma umowy spółki jawnej Umowa spółki jawnej musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Oznacza to, że umowa ustna wspólników co do prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki może być potraktowana jako umowa spółki cywilnej, zgodnie (...)

Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej

Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej

  Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej Kodeks spółek handlowych określa sytuacje powodujące rozwiązanie spółki partnerskiej. Dzieje się tak w przypadku: zaistnienia przyczyn przewidzianych w umowie spółki, powzięcia jednomyślnej uchwały przez wszystkich (...)

Odpowiedzialność partnerów spółki partnerskiej

Odpowiedzialność partnerów spółki partnerskiej

  Partner spółki partnerskiej ponosi odpowiedzialność nieograniczoną, osobistą tylko za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem spółka, handlowe, odpowiedzialność, partner, spółka partnerska, osobowa, wolny zawód, solidarnie, subsydiarnie, spółka jawna, (...)

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej

  Reguły dotyczące prowadzenia spraw spółki partnerskiej oraz jej reprezentacji należą do tych zagadnień które z całą pewnością stanowią jej specyficzne cechy odróżniające ją od innych.   Prowadzenie spraw spółki partnerskiej   Prowadzenie spraw (...)

Obowiązkowe przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną - stan prawny obowiązujący do dnia 7 stycznia 2009 roku

Obowiązkowe przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną - stan prawny obowiązujący do dnia 7 stycznia 2009 roku

Ten artykuł jest nieaktualny. Proponujemy zapoznanie się z następującymi treściami:       Specyfika spółki cywilnej.     spółka cywilna; przekształcenie; spółka jawna;

Spółki jawne - obowiązki informacyjne w zakresie CIT

Spółki jawne - obowiązki informacyjne w zakresie CIT

Zmiany przepisów dotyczących spółek jawnych W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 20 spółka jawna, obowiązki informacyjne, CIT, podatek dochodowy

Likwidacja spółki jawnej

Likwidacja spółki jawnej

W przypadku ziszczenia się przesłanek rozwiązania spółki, następuje jej likwidacja, spółka jawna, likwidacja, likwidator, koniec działalności

Spółka jawna - poznaj zasady funkcjonowania spółki jawnej

Spółka jawna - poznaj zasady funkcjonowania spółki jawnej

Spółka jawna jest jedną z najprostszych postaci spółek, które można utworzyć na terenie Polski. To spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod spółka jawna, spółka osobowa, podatnik, wspólnik

Nazwa spółki handlowej - zasady nadawania spółkom nazwy i jej ochrona

Nazwa spółki handlowej - zasady nadawania spółkom nazwy i jej ochrona

Nazwą spółki handlowej jest tzw. firma. Jest ona oznaczeniem przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką spółkę. Spółka może pozywać i być pozywaną pod firmą. Poza tym firma nie może zostać zbyta bez przedsiębiorstwa. W praktyce można wyróżnić kilka zasad tworzenia (...)

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej

  Spółka jawna podmiotem praw i obowiązków. Uregulowanie odpowiedzialności za zobowiązania w spółce jawnej ma charakter modelowy dl spółka, jawna, odpowiedzialność spółki i wspólników, wspólnicy

Założenie spółki jawnej

Założenie spółki jawnej

Forma umowy spółki jawnej Umowa spółki jawnej musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Oznacza to, że umowa ustna wspólników co do prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki może być potraktowana jako umowa spółki cywilnej, zgodnie (...)

Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej

Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej

  Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej Kodeks spółek handlowych określa sytuacje powodujące rozwiązanie spółki partnerskiej. Dzieje się tak w przypadku: zaistnienia przyczyn przewidzianych w umowie spółki, powzięcia jednomyślnej uchwały przez wszystkich (...)

Odpowiedzialność partnerów spółki partnerskiej

Odpowiedzialność partnerów spółki partnerskiej

  Partner spółki partnerskiej ponosi odpowiedzialność nieograniczoną, osobistą tylko za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem spółka, handlowe, odpowiedzialność, partner, spółka partnerska, osobowa, wolny zawód, solidarnie, subsydiarnie, spółka jawna, (...)

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej

  Reguły dotyczące prowadzenia spraw spółki partnerskiej oraz jej reprezentacji należą do tych zagadnień które z całą pewnością stanowią jej specyficzne cechy odróżniające ją od innych.   Prowadzenie spraw spółki partnerskiej   Prowadzenie spraw (...)

Obowiązkowe przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną - stan prawny obowiązujący do dnia 7 stycznia 2009 roku

Obowiązkowe przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną - stan prawny obowiązujący do dnia 7 stycznia 2009 roku

Ten artykuł jest nieaktualny. Proponujemy zapoznanie się z następującymi treściami:       Specyfika spółki cywilnej.     spółka cywilna; przekształcenie; spółka jawna;

Spółki jawne - obowiązki informacyjne w zakresie CIT

Spółki jawne - obowiązki informacyjne w zakresie CIT

Zmiany przepisów dotyczących spółek jawnych W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 20 spółka jawna, obowiązki informacyjne, CIT, podatek dochodowy

Likwidacja spółki jawnej

Likwidacja spółki jawnej

W przypadku ziszczenia się przesłanek rozwiązania spółki, następuje jej likwidacja, spółka jawna, likwidacja, likwidator, koniec działalności

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki jawnej

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki jawnej

  Reprezentacja spółki Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, każdy ze wspólników jest uprawniony do reprezentacji spółki. Prawa tego nie można ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich. Oznacza to, że w kontaktach handlowych osoby trzecie, które (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Umowa najmu w spółce cywilnej

Umowa najmu w spółce cywilnej

Rozpoczynamy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Udziały w spółce po 50%. Jeden ze współników posiada lokal, który na podstawie umowy najmu wnosi do spółki. Jakie są konsekwencje podatkowe dla spółki, a jakie dla wspólników. Co stanowi koszt, a co przychód? Czy koszty (...)

Rozliczenia podatkowe w likwidowanej spółce jawnej

Rozliczenia podatkowe w likwidowanej spółce jawnej

Od 1990 roku prowadzę działalność gospodarczą ze wspólniczką, która jest moją bratową posiadając 50% udziałów - najpierw w spółce cywilnej - obecnie w spółce jawnej po przekształceniu w dniu 19.11.2001 w trybie art. 26 par. 4 kodeksu spółek handlowych Umowa spółki jawnej określa (...)

Sektor Transportu a pomoc de minimis

Sektor Transportu a pomoc de minimis

Jestem małym podatnikiem w rozumieniu art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Moim podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej, który faktycznie wykonuję, jest produkcja betonowych materiałów budowlanych i produkcja masy betonowej. W cenie sprzedaży wytwarzanych (...)

Opodatkowanie najmu za złotówkę!

Opodatkowanie najmu za złotówkę!

Wspólnik spółki cywilnej jednocześnie właściciel lokalu użytkowego, zawiera umowę najmu lokalu za "symboliczną złotówkę" z pozostałymi wspólnikami czyli spółką. Czy w takiej sytuacji spółka może dokonywać odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 22a ustawy o podatku od osób fizycznych? (...)

Sprzedaż rzeczy przez wspólnika na rzecz spółki

Sprzedaż rzeczy przez wspólnika na rzecz spółki

Wspólnik spółki cywilnej (podatnika VAT) chce sprzedać za gotówkę komputer swojej spółce. Na podstawie jakich dokumentów można przeprowadzić tę transakcję? Czy będzie ona prawidłowa i czy ten zakup będzie stanowił koszty uzyskania przychodu dla spółki? Czy dla wspólnika sprzedającego (...)

Likwidacja spółki cywilnej małżonków

Likwidacja spółki cywilnej małżonków

Jesteśmy małżeństwem i prowadzimy działalność jako dwuosobowa spółka cywilna. Obecnie żona chce zrezygnować z działalności i przekazać mi udziały (10%) w ramach wspólnoty małżeńskiej, ja zaś mam kontynuować działalność na bazie dotychczasowego majątku firmy . Ponieważ będzie (...)