Dokumentacja, raportowanie i inne formalności w grupach VAT

23.10.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące dokumentacji i raportowania w grupach VAT.

Raportowanie

Przed wejściem do grupy VAT podatnicy VAT powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie zobowiązani są do dokumentowania fakturami VAT każdej czynnościdokonywanej między sobą. W związku z wprowadzeniem regulacji dotyczących grup VAT, z uwagi na to, że czynności dokonywane wewnątrz grupy są wyłączone z opodatkowania VAT,w ramach tych czynności nie ma możliwości wystawiania faktur, możliwe jest natomiast wystawienie, np. noty księgowej.

Fakturowanie

Grupa VAT jest podatnikiem, faktury są wystawiane przez podatnika zatem w tym przypadku przez grupę. Faktury te zawierają dane identyfikujące grupę VAT, w tym NIP grupy VAT.

Nie ma przy tym przeszkód, aby faktury wystawiane przez grupę, poza danymi grupy VAT, zawierały dane podmiotów ekonomicznie wykonujących czynności w ramach grupy – członków grupy.

Rekomendowanym jest przez Minista Finansów, aby takie dane w zależności od sytuacji poniżej opisanych były wykazywane jako dane dodatkowe.

Przykład 29

Grupa VAT składa się z trzech członków (podmiotów A, B i C). Członek grupy VAT (podmiot A) nabył towar np. cement, który będzie wykorzystywany do działalności gospodarczej.

Faktura VAT na nabycie cementu, oprócz danych obligatoryjnych wynikających z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT, m.in. danych grupy VAT, tj. nazwa grupy VAT, adres grupy VAT oraz numer, za pomocą którego grupa VAT jest zidentyfikowana na potrzeby podatku – może zawierać dodatkowe dane, tj. nazwa oraz NIP podmiotu A.

Założeniem funkcjonowania grupy VAT jest to, że prawa i obowiązki poszczególnych członków grupy powstałe przed jej zawiązaniem przejmuje grupa VAT na okres jej funkcjonowania.

Jeśli podmioty nie ustalą inaczej, biorąc pod uwagę, że zawiązanie grupy VAT podatkowo na cele VAT, oznacza powstanie nowego podatnika VAT, zgody udzielane na wystawianie faktur elektronicznych przez członków grupy mogą być potwierdzone przez grupę jako podatnika po jej zawiązaniu.

W wyniku przyjętego założenia, co do sukcesji, grupa VAT przejmuje prawa i obowiązki pojedynczych członków tworzących grupę, również w kwestii wystawiania faktur korygujących do faktur dokumentujących sprzedaż poszczególnych członków przed powstaniem grupy VAT.

Korekty rozliczenia podatku z tytułu wystawienia faktury korygującej, która powinna być ujętaza okres rozliczeniowy, w którym grupa VAT była podatnikiem dokona przedstawiciel grupy VAT.

JPK_VAT

Od momentu uzyskania statusu podatnika grupa VAT będzie składać jeden zbiorczy plikJPK_VAT z deklaracją, który zawiera w sobie deklarację VAT i ewidencję. Tym samym już w przypadku grupy składającej się tylko z dwóch podmiotów ilość składanych plików JPK_VAT z deklaracją zmniejszy się z 24 rocznie do 12.

Pliki JPK_VAT z deklaracją, w okresie funkcjonowania grupy VAT, składa w imieniu grupy VAT, przedstawiciel grupy.

W przypadku osoby upoważnionej przez przedstawiciela grupy VAT do składania deklaracji w jego imieniu i na jego rzecz należy stosować przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące pełnomocnictw zamieszczone w dziale III rozdział 9a – Podpisywanie deklaracji.

KSeF

Obecny fakultatywny Krajowy Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) umożliwia wystawianiei odbieranie faktur przez grupę VAT, a także umożliwia nadawanie uprawnień do dostępu do KSeF na zasadach analogicznych, jak w przypadku jednostek samorządu terytorialnego.

W przypadku konieczności wpisania na fakturze dodatkowego podmiotu, tj. członka GV, który faktycznie dokonuje czynności udokumentowanej fakturą, nie ma przeszkód, aby faktury zawierały dodatkowo jego dane (np. nazwę i jego adres). Tak wystawiona faktura będzie stanowiła podstawę do odpowiedniego przyporządkowania księgowego w dokumentacji prowadzonej przez GV. Powyższe jest możliwe do realizacji poprzez wskazanie w strukturze e-Faktury w węźle Podmiot3 danych członka GV, który faktycznie dokonuje czynności udokumentowanych fakturą lub którego nabycie dokumentowane daną fakturą dotyczy – wskazując jednocześnie NIP tego członka oraz stosowną rolę w której występuje.

Odrębna ewidencja

EWIDENCJA W STUKTURZE LOGICZNEJ

Członkowie grupy VAT mają obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji transakcjidokonywanych pomiędzy sobą w formie elektronicznej (obowiązek prowadzenie tej ewidencji wchodzi w życie 1 lipca 2023 r.).

Taką ewidencję należy przesyłać do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (art. 109 ust. 11h ustawy o VAT).

Ewidencja ta jest przesyłana zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej, zgodnie z wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (art. 109 ust. 11i i 11j ustawy o VAT).

Szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji, oraz sposób wykazywania danych zostanie określony w drodze rozporządzenia. W ramach prowadzonej przez każdego członka grupy VAT ewidencji wykazywane będą co najmniej dane dotyczące (art. 109 ust. 11g ustawy o VAT):

 • rodzaju i wartości dostaw towarów i świadczonych usług przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy VAT,
 • członków grupy VAT, na rzecz których dokonano tych czynności,
 • dokumentów potwierdzających dokonanie tych czynności.

EWIDENCJA TYMCZASOWA

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. członkowie grupy VAT mają obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji transakcji dokonywanych pomiędzy sobą w formie elektronicznej (art. 77a ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw).

Taką ewidencję należy przekazywać na wezwanie organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania.

W ramach prowadzonej przez każdego członka grupy VAT ewidencji wykazywane są dane takie jak:

 • nazwa i NIP nabywcy,
 • data dokonania i zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi,
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów luz zakres wykonywanych usług,
 • kwota należności ogółem.

Kasy rejestrujące

Grupę VAT jako podatnika VAT obowiązują zasady ogólne dotyczące stosowania kasrejestrujących. Jeżeli dokonywana jest sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych grupa VAT jest obowiązana prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Grupa VAT traktowana jest jak nowy podatnik i może korzystać ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania z kas na zasadach ogólnych. Jeśli nastąpi zdarzenie powodujące brak możliwości korzystania ze zwolnienia (przekroczenie obrotu 20 tys. zł lub sprzedaż towarów wrażliwych) GV musi zakupić kasy rejestrujące we wszystkich miejscach (punktach), w których prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych.Grupa VAT zobowiązana jest dokonać fiskalizacji kas rejestrujących. Może skorzystać z ulgina zakup kas rejestrujących.

Wykaz podatników

W pierwszej kolejności należy wskazać, że utworzenie grupy VAT daje korzyść polegającą na braku opodatkowania transakcji wewnątrz grupy VAT co uwalnia również od konieczności weryfikacji kontrahentów na wykazie w zakresie tych transakcji.

Na wykazie podatników widoczna będzie grupa VAT (podatnik), która jednak z uwagi na swój wyjątkowy charakter w zakresie działań gospodarczych będzie funkcjonować poprzez podmioty wchodzące w jej skład, które nadal będą posiadaczami rachunków bankowych.

W przypadku wykreślenia z rejestru VAT w związku z powstaniem grupy VAT, dane podmiotu tworzącego grupę VAT, o których mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o VAT, zostają uwidocznione w wykazie jako dane tej grupy (art. 96b ust. 3c ustawy o VAT).

Wskazane dane dotyczą rachunków bankowych i ich uwidocznienie w wykazie podatników jako dane grupy ma zapewnić dalszą możliwość weryfikacji prawidłowości rachunku przez podatników i nie wpływa na potrzebę zmiany posiadacza rachunku, gdyż tym nadal pozostanie podmiot, który wszedł w skład grupy VAT. Opiera się to na istocie funkcjonowania grup VAT, co sprowadza się do tworzenia z kilku podmiotów jednego podatnika. Zmiana podmiotowa następuje tylko w zakresie VAT – konstrukcja grup VAT nie oddziałuje na inne dziedziny prawa w tym prawo bankowe.

Poza VAT podmioty tworzące grupę VAT będą dalej funkcjonować odrębnie.

Wyjaśnić należy, że od momentu rejestracji i uzyskania statusu podatnika weryfikacja na wykazie podatników będzie dotyczyła grupy VAT.

Kontrahenci nie będą dokonywać weryfikacji poszczególnych członków, gdyż w tym wypadku podatnikiem, a co za tym idzie podmiotem widniejącym na wykazie będzie grupa VAT.

Dane dotyczące rachunków członków VAT będą przypisane do grupy, co umożliwi ich weryfikację, mając na względzie obowiązek realizacji zapłaty na rachunek widniejący na wykazie.

Podkreślić również, należy że ze względu na wykreślenie z rejestru podmioty wchodzące w skład grupy będą widoczne w wykazie jako podmioty wykreślone z uwagi na wejście w skład grupy VAT (art. 96b ust. 3 pkt 12 i art. 96 ust. 7ba ustawy o VAT).

MPP

W przypadku grup VAT w odniesieniu do mechanizmu podzielonej płatności zastosowaniemają ogólne zasady funkcjonowania tego mechanizmu.

Wyjaśnienia wymaga, że realizacja obowiązków związanych z mechanizmem podzielonej płatności odbywać się będzie co do zasady bez zmian, gdyż powstanie grupy VAT nie zmienia relacji prawnych wynikających z prawa bankowego. Oznacza to, że podatnicy, którzy otrzymali fakturę wystawioną przez grupę VAT, którą należy opłacić w MPP, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury dokonują zapłaty, z użyciem komunikat uprzelewu na rachunek członka GV, czyli posiadacza rachunku w rozumieniu prawa bankowego. W ten sposób zrealizują ciążący na nich obowiązek uregulowania faktury w MPP.

Z punktu widzenia grupy VAT zapłata w MPP będzie dokonywana przy użyciu komunikatu przelewu z rachunków członków grupy VAT, na rachunki kontrahentów, w ten sposób zrealizowany zostanie obowiązek zapłaty w MPP przez grupę.

Każdy z członków GV będąc dysponentem środków na swoim rachunku VAT, tak jak przed wstąpieniem do grupy, będzie regulował tymi środkami swoje zobowiązania podatkowe i inne należności dopuszczone do realizacji z rachunku VAT.

Mając na uwadze, że dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunkach VAT poszczególnych członków grupy będzie odbywało się również na zasadach ogólnych, to uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT będzie możliwe po uzyskaniu zgody naczelnika urzędu skarbowego.

W celu uwolnienia środków z konkretnego rachunku VAT wniosek do naczelnika urzędu skarbowego składać będzie jednak nie członek grupy, lecz grupa VAT (jako podatnik), mimo że w myśl przepisów prawa bankowego posiadaczem tych rachunków w dalszym ciągu jest członek grupy.

We wniosku wskazać należy rachunek VAT oraz rachunek rozliczeniowy, z którym powiązany jest ten rachunek VAT, jak też wysokość środków, jaka ma zostać przekazana.

MDR

W związku z utworzeniem grupy VAT dokonano również stosownych zmian w Ordynacji podatkowej w zakresie schematów podatkowych. Przewidziano w tym zakresie, że w przypadku gdy korzystającym jest członek grupy VAT w rozumieniu ustawy o VAT, przepisy Rozdziału 11a stosuje się odpowiednio (art. 86a § 6 Ordynacji podatkowej).

W sytuacji, gdy korzystający, który dokonywał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących elementemschematu podatkowego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową, w terminie złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej tego okresu rozliczeniowego przekazuje do SzefaKrajowej Administracji Skarbowej informację, według ustalonego wzoru, o zastosowaniu schematu podatkowego zawierającą:

 • NSP (numer schematu podatkowego) tego schematu podatkowego,
 • wysokość korzyści podatkowej wynikającej ze schematu podatkowego - jeżeli korzystający uzyskiwał w danym okresie rozliczeniowym taką korzyść (art. 86j § 1 Ordynacji podatkowej). 

W przypadku korzystającego wchodzącego w skład grupy VAT powyższą informację, korzystający przekazuje w terminie złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej danego okresu rozliczeniowego grupy VAT (art. 86j § 6 Ordynacji podatkowej).

Zarówno utworzenie grupy VAT, jak i czynności zmierzające do utworzenia grupy VAT:

 • nie prowadzą do uzyskania głównej lub jednej z głównych korzyści podatkowej, którą podmiot/podmioty spodziewają się osiągnąć w związku z utworzeniem grupy VAT i nie spełniają warunków ogólnej cechy rozpoznawczej,
 • nie spełniają warunków szczególnej cechy rozpoznawczej lub innej szczególnej cechy rozpoznawczej

- jeżeli czynności podejmowane przez podatnika obejmują wyłącznie utworzenie grupy VAT lub zmierzają do jej utworzenia, a w konsekwencji utworzenie grupy VAT, jak i czynności zmierzające do jej utworzenia, nie będą stanowiły schematu podatkowego podlegającego raportowaniu.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) - ustawa o VAT;
 • dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347, s. 1, ze zm.) - dyrektywa VAT;
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105, z późn. zm.).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Od 25 maja 2018 r. ze względu na wejście do stosowania nowych przepisów regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych straciły moc wcześniej obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych osobowych. Zmienione regulacje obowiązują wszystkich uczestników obrotu gospodarczego oraz (...)

Forma dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

Forma dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które wprowadzą wiele ułatwień dotyczących akt pracowniczych. Przewidziano m.in. elektroniczną postać przechowywania dokumentów, skrócenie z 50 do 10 lat okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych. e-Akta – przechowywanie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej Zmiany (...)

Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

10 lat zamiast 50-ciu - od 2019 roku krótszy obowiązek przechowywania akt pracowniczych Jeśli pracodawca zatrudnia pracowników, to ma obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej po zakończeniu przez nich pracy. Do tej pory obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji wynosił 50 lat. Od 1 stycznia 2019 r okres ten zostanie skrócony do 10 lat. 10-letni okres przechowywania (...)

Nowe zasady archiwizacji dokumentacji pracowniczej

Nowe zasady archiwizacji dokumentacji pracowniczej

Od 26 kwietnia 2007 r. zmieniają się zasady archiwizacji dokumentacji pracowniczej i nałożono w związku z tym nowe obowiązki na pracodawców. Na czym ma polegać nowy kodeksowy obowiązek pracodawcy? W przepisach Kodeksu pracy poszerzono zakres obowiązków pracodawcy o przechowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników w warunkach niegrożących (...)

Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania

Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania

9 marca 2005 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców. Oczywiście Rozporządzenie zostało wydane na podstawie ustawy, konkretnie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. To ona przewiduje możliwość wykonywania działalności gospodarczej w tej dziedzinie, czyli w zakresie przechowywania dokumentacji (...)

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców  Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Ministerstwo Finansów przygotowało (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) zastosowanie będą miały co do zasady analogiczne reguły (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie dobre wspomnienia. Zacznij od zaplanowania wyjazdu i rozsądnie zaplanuj podróż stosownie (...)

VAT do zmiany

VAT do zmiany

Większa elastyczność w zakresie stawek VAT i ograniczenie biurokracji dla małych przedsiębiorstw Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy, które mają zapewnić państwom członkowskim większą elastyczność w ustalaniu stawek podatku od wartości dodanej (VAT) i stworzyć lepsze otoczenie podatkowe, korzystne dla prężnego rozwoju MŚP. Niedawne wnioski legislacyjne, stanowiące (...)

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące rozliczeń w grupie VAT, podatku naliczonego i odliczenia proporcjonalnego w VAT. Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Rozliczenia w grupie VAT Z chwilą uzyskania statusu podatnika grupa VAT wchodzi w prawa poszczególnych członków grupy VAT. Przykładowo zachowane zostają (...)

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Ten artykuł ma na cel wyjaśnienie zagadnień finalizacji transakcji w okresach przejściowych występujących w sytuacji tworzenia i kończenia funkcjonowania grupy VAT. Od 2023 r. będzie można bowiem tworzyć grupy VAT.  Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Transakcje w okresach przejściowych Grupa VAT wstępuje w prawa i obowiązki członków grupy VAT (...)

Jak założyć grupę VAT?

Jak założyć grupę VAT?

Minister Finansów wydał objaśnienia dotyczące regulacji odnoszących się do tworzenia i funkcjonowania nowego rodzaju podatnika, jakim jest grupa VAT (GV). Celem objaśnień jest przedstawienie praktycznego rozumienia przepisów ustawy o VAT w zakresie, w jakim umożliwiają wspólne rozliczenie w VAT przez kilka podmiotów w ramach tzw. grup VAT. Poniżej niektóre (...)

Raportowanie CRS, CBC i FATCA

Raportowanie CRS, CBC i FATCA

Ministerstwo Finansów przekazało informację o zmianach w raportowaniu CRS, CBC oraz FATCA, czyli tzw. automatycznej wymianie informacji o rachunkach finansowych. Od 1 stycznia 2020 r. będą bowiem obowiązywać nowe formularze CRS-1 dot. przekazywania informacji o rachunkach raportowanych i nieudokumentowanych. Zmienił się sposób przekazywania powiadomienia CBC-P, które (...)

Informowanie o schematach podatkowych

Informowanie o schematach podatkowych

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) Celem przepisów MDR jest dostarczenie administracji skarbowej informacji, która będzie wykorzystywana przez organy podatkowe do poprawy jakości systemu podatkowego. Dostarczane informacje umożliwią również szybką reakcję w postaci ewentualnych zmian legislacyjnych. Przepisy MDR nakierowane są zwłaszcza na umożliwienie (...)

Obowiązek raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

Obowiązek raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi zbiera i przetwarza dane o obrocie produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi. Obowiązek raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi Od 1 kwietnia 2019 r. zgodnie z art. 72a ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. (...)

Projekt nowej dyrektywy ws. Corporate Sustainability Reporting

Projekt nowej dyrektywy ws. Corporate Sustainability Reporting

Komisja Europejska opublikowała projekt nowej dyrektywy  Nowa dyrektywa ma zastąpić dotychczasową dyrektywę ws. ujawniania informacji niefinansowych. Znacznie rozszerza katalog podmiotów obowiązanych do raportowania na temat zrównoważonego rozwoju. Wprowadza jednolity europejski standard raportowania oraz jego uproszczoną wersję dla mniejszych jednostek. ##baner## Projekt (...)

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Do utrzymania dobrego stanu finansów państwa potrzebna jest odpowiedzialna polityka podatkowa. Jej celem jest wspieranie firm tak, żeby przetrwały trudny okres pandemii w jak najlepszej kondycji i żeby po jej zakończeniu mogły wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju. W sumie na wprowadzonych przez resort finansów w 2020 r. podatkowych zmianach, mikro, małe (...)

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów  Pojawiły się objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z dnia 1 grudnia 2017 r., które dotyczą kwestii rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) transakcji realizowanych w ramach umów o (...)

E-fakturowanie w zamówieniach publicznych

E-fakturowanie w zamówieniach publicznych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, przygotowany przez ministra przedsiębiorczości i technologii. Po co elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych? Ustawa umożliwi elektroniczne fakturowanie w zamówieniach (...)

Projekt powszechnego fakturowania elektronicznego w konsultacjach publicznych

Projekt powszechnego fakturowania elektronicznego w konsultacjach publicznych

Krajowy System e-Faktur coraz bliżej Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje publiczne projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania.  To drugi etap wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w Polsce. Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mogą dobrowolnie korzystać z KSeF przygotowując się do systemu, który będzie obowiązkowy (...)

SLIM VAT nadchodzi

SLIM VAT nadchodzi

Pilotażowy program SLIM VAT wraz z rozwiązaniami doprecyzowującymi niektóre konstrukcje VAT - przyjęty przez rząd Projekt ustawy składa się z dwóch części: pakietu SLIM VAT oraz rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT.  SLIM VAT charakteryzuje uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT. To proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, (...)

Rodzaje faktur

Rodzaje faktur

Poza zwykłą fakturą można wystawiać lub otrzymywać też inne rodzaje dokumentów księgowych. Dowiedz się, jakie faktury obowiązują w zależności od typu transakcji. Faktura VAT podstawowa Faktura VAT to najczęściej stosowna faktura w obrocie gospodarczym. Dokumentuje sprzedaż towarów i usług dokonywaną przez podatnika VAT na rzecz innego podatnika VAT. Co do zasady nie (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

23 grudnia 2019 r. Minister Finanasów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, co z nich wynika. ##baner## Przedmiotowe przepisy podatkowe W dniu 1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej: (...)

Wystawianie faktur

Wystawianie faktur

Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady, warunkuje możliwość odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym realizację zasady neutralności VAT. W jakich przypadkach należy wystawić fakturę? Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), podatnik (...)

Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

Kiedy wystawiane są faktury korygujące oraz noty korygujące? Faktury korygujące (zwane powszechnie „korektami”) oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów dokonanych fakturami VAT. Rodzaj „korekty” będzie decydował o konieczności wystawienia korekty przez sprzedawcę albo notę korygującą przez nabywcę. W pewnych (...)

Ewidencja prowadzona przez podatników VAT

Ewidencja prowadzona przez podatników VAT

Czy każdy podatnik obowiązany jest prowadzić ewidencję?Nie. Obowiązku prowadzenia ewidencji nie mają podatnicy zwolnieni podmiotowo od podatku (którzy muszą jednak prowadzić ewidencję uproszczoną) oraz podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione podmiotowo od podatku.Czy istnieje oficjalny wzór ewidencji?Nie, przepisy nie przewidują takiego wzoru. Przepisy ustawy VAT wskazują (...)

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jeśli prowadzisz firmę, jednym z twoich obowiązków jest terminowe opłacanie podatków i prowadzenie księgowości. Jeżeli wybrałeś daną formę opodatkowania i zasady płacenia zaliczek nie oznacza to, że nie możesz tego zmienić. Dowiedz się, jak dokonać zmiany formy opodatkowania PIT, zmiany terminu wpłacania zaliczek na PIT i rozliczania VAT, zmiany formy księgowości, (...)

Przedsiębiorca a PFRON

Przedsiębiorca a PFRON

PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest funduszem celowym działającym na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. Środki (...)

Ewidencje na potrzeby podatku VAT

Ewidencje na potrzeby podatku VAT

Ewidencje w obrocie krajowym  Ewidencja uproszczona dla podatników zwolnionych podmiotowo Podatnicy zwolnieni podmiotowo ze względu na niski obrót prowadzą uproszczoną ewidencję sprzedaży. Podatnicy ci są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi (...)

Ulga na zakup kas wirtualnych

Ulga na zakup kas wirtualnych

Ministerstwo Finansów przygotowało objaśnienia podatkowe dotyczące zasad przyznawania ulgi na zakup kas wirtualnych. Dzięki nim i zawartym w nich przykładom, realizacja ulgi na zakup kas wirtualnych stanie się prostsza. Podatnicy zyskają dodatkowo pewność prawa w zakresie ewidencji na kasie rejestrującej sprzedaży, za którą płatność nastąpiła za pośrednictwem (...)

Kasa rejestrująca u fryzjera

Kasa rejestrująca u fryzjera

Od czerwca 2005 r. w każdym zakładzie fryzjerskim i gabinecie kosmetycznym pojawią się kasy rejestrujące. Z kolei już od 1 maja paragony fiskalne będą wydawać lakiernicy, krawcy, ślusarze, a nawet kominiarze. Kasy mogą pojawić się też w muzeach, cyrkach, a może i na stadionach - jeśli przygotowywane przez Ministerstwo Finansów rozporządzenie stanie się prawem. Na razie jest to (...)

Kasy fiskalne online ostatecznie uszczelnią VAT...

Kasy fiskalne online ostatecznie uszczelnią VAT...

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach, przedłożony przez ministra finansów. Proponowane przepisy zakładają dalsze uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług (VAT). VAT stanowi bowiem (...)

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Czym jest kasa fiskalna, kto i kiedy musi ją mieć, a także jakie obowiązki związane są z jej posiadaniem. ##baner## Co to jest kasa fiskalna? Kasa fiskalna to urządzenie, w którym możesz zapisać wszystkie towary lub usługi z asortymentu twojej firmy oraz ewidencjonować ich sprzedaż. Są trzy rodzaje kas: kasy on-line, kasy z zapisem elektronicznym i kasy z zapisem papierowym. (...)

Zwrot kwot wydanych na zakup kas online

Zwrot kwot wydanych na zakup kas online

11 lipca br. Minister Finansów wydał objaśnienia objaśnienia podatkowe dotyczące zasad odliczania (zwrotu) od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących on-line. w niniejszej poradzie przedstawiono najważniejsze ich tezy. Objaśnienia te mają za zadanie przedstawienie kwestii dotyczących możliwości dokonywania przez podatników odliczeń (zwrotów) kwoty (...)

Od 1 listopada MPP obowiązkowy dla wybranych transakcji

Od 1 listopada MPP obowiązkowy dla wybranych transakcji

Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej płatności (MPP) będzie obowiązkowy dla faktur powyżej 15 tys. zł brutto, które dotyczą tzw. towarów i usług wrażliwych (np. paliwa, stal, węgiel, smartfony i tablety czy usługi budowlane). Wprowadzenie obowiązkowego MPP ma zapobiegać oszustwom w VAT przez przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym oraz znikaniu (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności i nowa matryca stawek VAT

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności i nowa matryca stawek VAT

Przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom w VAT oraz ochrona dla nabywcy towaru lub usługi – to najważniejsze cele wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w tzw. branżach wrażliwych. MPP ma usunąć ryzyko znikania podatników wraz z podatkiem, zapłaconym im przez kontrahentów, ale nieodprowadzonym do budżetu państwa. Zmiany w przepisach (...)

Nadchodzi obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności i nowa matryca stawek VAT

Nadchodzi obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności i nowa matryca stawek VAT

Przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom w VAT oraz ochrona dla nabywcy towaru lub usługi – to najważniejsze cele wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w tzw. branżach wrażliwych. MPP ma usunąć ryzyko znikania podatników wraz z podatkiem, zapłaconym im przez kontrahentów, ale nieodprowadzonym do budżetu państwa. Zmiany w przepisach (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

20 grudnia 2019 r.Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT, zwanym dalej także ,,Wykazem”. Dowiedz się, co z nich wynika. ##baner## Ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów (tj. objaśnienia (...)

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Od 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT – to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Do 31 grudnia 2019 r. korzystanie z wykazu jest fakultatywne i nie rodzi konsekwencji. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

Co zawiera wykaz podatników VAT, jak sprawdzać kontrahenta i kiedy trzeba to zrobić, dlaczego niektórych rachunków nie ma na białej liście i co w takich sytuacjach można zrobić. Informacje ws. Wykazu podatników VAT W związku z uruchomieniem od 1 września 2019 r. nowego wykazu podatników VAT przypominamy, że obowiązek zapłaty na rachunek wskazany na wykazie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Własność dokumentacji geologicznej

Własność dokumentacji geologicznej

W sierpniu 1995 r. została zatwierdzona uproszona dokumentacja geologiczna złoża piasku. Firma która starła się o zatwierdzenie dokumentacji (firma mojej mamy) przekazała mi dokumentację w formie (...)

Wewnętrzna i zewnętrzna dokumentacja medyczna

Wewnętrzna i zewnętrzna dokumentacja medyczna

Czym różni się zewnętrzna i wewnętrzna dokumentacja medyczna? Dokumentacja wewnętrzna (historia zdrowia i choroby oraz historia choroby) jest przechowywana w zakładzie, w którym została (...)

Przekazanie dokumentacji budowy

Przekazanie dokumentacji budowy

W roku 2000 "inwestor" zgłosił w urzędzie zakończenie budowy budynku wielorodzinnego. Do zgłoszenia załączony był dziennik budowy z wpisem podpisanym przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru (...)

Archiwizowanie pozwoleń na budowę

Archiwizowanie pozwoleń na budowę

Proszę o wyjaśnienie, czy pozwolenia na budowę, jako decyzje administracyjne i dokumenty źródłowe służące do ich wydania muszą być archiwizowane, jeżeli tak do na podstawie jakich przepisów? (...)

Kserokopie dokumentów Wspólnoty Mieszkaniowej

Kserokopie dokumentów Wspólnoty Mieszkaniowej

Nasz Zarządca odmawia kserokopii uchwał podjętych na zebraniu wspólnoty tłumacząc, ma taką opinie prawną od swojego prawnika. Naszym zdaniem kserokopie uchwał są jednym z elementów kontroli (...)

Odzyskanie przez polską firmę VAT-u z zagranicy

Odzyskanie przez polską firmę VAT-u z zagranicy

Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą - transportową. Obecnie kupuję duże auto (TIR) dostawcze. Usługi transportowe będą świadczone na terenie całej Europy, ale na początek Niemcy, (...)

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Firma złożyła wnioski o rejestrację VAT-R i VAT-UE 11.04.2006. Potwierdzenie zarejestrowania jako podatnik VAT i numer VAT spółka uzyskała 25.04.2006, a numer VAT-UE 08.05.2006. Czy prawidłowe (...)

VAT na towary z Chin

VAT na towary z Chin

Nasza firma kupiła towar od firmy z Danii. Firma duńska najpierw kupiła ten towar z Chin. Całość nabycia rozliczyliśmy jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Teraz część tego towaru my (...)

Nabycie nowego środka transportu w Unii

Nabycie nowego środka transportu w Unii

W grudniu 2005 roku kupiłem auto od litewskiej firmy zajmującej się handlem autami. Otrzymałem fakturę, na której widniała stawka i naliczony według niej podatek VAT. W kraju niestety, jako że (...)

Odliczenie VAT - reprezentacja i reklama

Odliczenie VAT - reprezentacja i reklama

Według znowelizowanej ustawy o VAT przekazanie przez podatnika prezentów na cele związane z prowadzeniem jego przedsiębiorstwa, np. cele reprezentacji i reklamy, bez względu na ich wartość nabycia (...)

Koszty w czasie zawieszenia działalności

Koszty w czasie zawieszenia działalności

Korzystając z ustawy z 10.07.2008 r. umożliwiającej czasowe zawieszenie działalności gospodarczej, jako osoba fizyczna zawiesiłem działalność gospodarczą. Z zapisanych w ustawie praw i obowiązków (...)

Zakup oprogramowania za granicą a VAT UE

Zakup oprogramowania za granicą a VAT UE

Kupuję od firmy z Holandii oprogramowanie. Chcę na nie uzyskać fakturę. Czy przy zakupie takiego oprogramowania potrzebny jest mi specjalny numer NIP? Oprogramowanie najczęściej nabywane jest bądź (...)

VAT na gaśnice i apteczki samochodowe

VAT na gaśnice i apteczki samochodowe

Moje pytanie dotyczy wysokości stawki podatku VAT na apteczki oraz gaśnice samochodowe. Czy w związku z wejściem w życie nowej ustawy VAT stawki te uległy zmianie? Dla określenia wysokości podatku (...)

Koszty darowizny udziału w mieszkaniu

Koszty darowizny udziału w mieszkaniu

Parę lat temu sprzedałam swoje mieszkanie, by pieniądze zainwestować w nowy lokal mieszkaniowy. Podpisując umowę kupna nowego mieszkania, postanowiłam, że własność mieszkania będzie podzielona (...)

Pożyczka od teściowej

Pożyczka od teściowej

Prowadzę działalność gospodarczą, jestem płatnikiem VAT. Chcę pożyczyć trochę pieniędzy od rodziny na rozwinięcie przedsiębiorstwa. Od swojej teściowej mogę pożyczyć 10 tys. złotych. (...)

Podróże służbowe członków zarządu

Podróże służbowe członków zarządu

W nowoutworzonej spółce XX z o.o. jest 2 członków zarządu, jednak nie są oni zatrudnieni na umowę o pracę w tej spółce. Spółka XX nie zatrudnia jeszcze żadnego pracownika. Członkowie zarządu (...)

Delegacja służbowa prezesa sp. z o.o.

Delegacja służbowa prezesa sp. z o.o.

W sp. z o.o. nie zatrudnia się nikogo z zarządu na umowę o pracę. Prezes sprawuje funkcję bez wynagrodzenia. Jak należy rozwiązać sprawę wyjazdów w sprawach służbowych? Jak zaliczyć w koszty (...)

Fakturowanie a oddział w Polsce

Fakturowanie a oddział w Polsce

Niemiecka jednostka otwiera oddział w Polsce. Urząd Skarbowy nadaje numer NIP oddziałowi, gdyż zatrudnia on pracowników, czyli występuje jako płatnik składek ZUS oraz podatku PIT-4R. Zgodnie z (...)

Fakturowanie kosztów zastępstwa procesowego

Fakturowanie kosztów zastępstwa procesowego

Przeciwko nam toczyło się postępowanie sądowe w sądzie gospodarczym. Niestety wyrok był dla nas niekorzystny. Wierzyciel nie wykazał się cierpliwością i dochodził należności przez komornika. (...)

Umowa komisu - fakturowanie

Umowa komisu - fakturowanie

Przekazuję towar komisantowi. Jaką fakturę powinnam wystawić? Czy zwykłą fakturę VAT, czy też jakąś inną? W terminie płatności piszę: rozliczenia miesięczne w okresie 90 dni oraz dopisuję (...)

Faktura VAT za roboty budowlane

Faktura VAT za roboty budowlane

Jeśli umowa o wykonanie prac budowlanych nie reguluje, kiedy wykonawca ma wystawić fakturę za wykonaną usługę, to w jakim terminie powinna zostać wystawiona faktura (i czy w ogóle musi być wystawiona)? (...)

Obowiązek podatkowy VAT przy umowie agencyjnej

Obowiązek podatkowy VAT przy umowie agencyjnej

Na mocy zawartej umowy agencyjnej agent może potrącać swoje wynagrodzenie codziennie na bieżąco z należności otrzymanych od klientów swojego zleceniodawcy. W jakim terminie agent powinien wystawiać (...)

Faktura korygująca do FV WDT

Faktura korygująca do FV WDT

1) Otrzymuję do księgowania faktury korygujące, wystawiane do faktur WDT wg kursu widniejącego na fakturze korygowanej, czyli pierwotnej, a nie wg kursu NBP z dnia wystawiania faktur korygujących. 2) (...)

Zły numer faktury sprzedaży

Zły numer faktury sprzedaży

Firma wystawiła w miesiącu styczniu 2008 r. faktury sprzedaży, w której nie ma ciągłości ani w skali roku, ani miesiąca. Każda faktura wystawiona dla każdego kontrahenta zawiera numer 1/01/2008/kod (...)

Udzielenie rabatu a faktura korygująca VAT

Udzielenie rabatu a faktura korygująca VAT

Klient ma zagwarantowane w umowie, że jeśli w przeciągu określonego czasu sprzeda co najmniej 30 000 szt. produktu przysługuje mu rabat w wysokości 3%. Rabat ten jest przyznawany po zapłaceniu wszystkich (...)

Rozliczenie faktur zaliczkowych a roboty budowlane

Rozliczenie faktur zaliczkowych a roboty budowlane

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo-budowlanych. W roku 2006 podpisałem umowę na realizację usługi na kwotę 280 000 zł.Czas realizacji 01.2006 do 28.02.2007 r. W umowie (...)

Faktura zaliczkowa i końcowa

Faktura zaliczkowa i końcowa

Otrzymaliśmy fakturę zaliczkową na kwotę 9000 w miesiącu 01.2007. Zakupu towaru dokonaliśmy na wartość 4500 zł też w miesiącu 01.2007; na ten zakup też otrzymaliśmy fakturę, na której wyszczególniono (...)

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT-UE dokonuje zakupu od podatnika z UE, dokonuje również sprzedaży do odbiorcy w innym kraju UE. Podatnik ten dokonuje równiez importu i exportu (czyli spoza (...)

VAT przy transakcji łańcuchowej

VAT przy transakcji łańcuchowej

Nasza firma zakupiła rosyjskie towary z Niemiec. Firma Niemiecka wystawiła fakturę na nas, a towar na zlecenie firmy niemieckiej został wysłany transportem bezpośrednio z Rosji do naszej firmy w (...)

VAT od wyposażenia biurowego

VAT od wyposażenia biurowego

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2 miesiące, VAT-owiec. Czy można prosić o zwrot VAT lub jego przeniesienie od zakupionych materiałów biurowych niebędących środkiem trwałym (...)

FORUM PRAWNE

Ważność Projektu budowlanego

Ważność Projektu budowlanego Witam Mam taki pytanie: ile czasu jest ważny projekt budowlany? Może wyjaśnię o co chodzi. W 1984 roku była wykonana dokumentacja budowlana oraz pobudowany dom z wyjątkiem (...)

Zaproszenie na szkolenie: Prawo zamówień publicznych, Łódź, 30.09.2011

Zaproszenie na szkolenie: Prawo zamówień publicznych, Łódź, 30.09.2011 Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających od A do Z Termin: 2011.09.30, Łódź ________________________________________ Zapraszamy (...)

Infekcja w wyniku błędu lekarza ?

Infekcja w wyniku błędu lekarza ? Witam, mam 19lat i za sobą przebyte 2operacje: w listopadzie trafiłam do szpitala w ciężkim stanie (bo we wrześniu w szpitalu, mimo ostrych bóli w prawym łuku (...)

Stopień niepełnosprawności - jaka dokumentacja ??

Stopień niepełnosprawności - jaka dokumentacja ?? Wraz z formularzem wniosku, który można dostać w odpowiednim urzędzie (starostwie powiatowym) lub na stronach urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania, (...)

argumenty potrzebne do apelacji o przerwe w karze

argumenty potrzebne do apelacji o przerwe w karze Witam.Czy ktos mogl by mi udzielic odpowiedzi na kilka pytanek?Bede wdzieczna.A wiec tak: 1.Jakie inne powody mozna zawrzec w apelacji by dostac przerwe (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

VAT-25

VAT-25 Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone 6% cło oraz 19% VAT od wartości motocykla, (...)

WARTA zaniża wypłatę odszkodowanie z OC

WARTA zaniża wypłatę odszkodowanie z OC 2 tygodnie temu miałem wypdek. Zostałem uderzony przez samochód. Sprawca jest ubezpieczonu w Warcie. Tam też zgłosiłem szkodę. Przedstawiono mi kosztorys (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ?

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ? Rozsyłałem CV by znaleźć jakąś prace na wakacje. No i łapałem się każdej oferty w mojej okolicy. Wysłąłem (...)

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

Fakturowanie elektroniczne

Fakturowanie elektroniczne Mam takie pytanie, prowadzę małe przedsiębiorstwo i większość faktur wysyłam kontrahentom w formie elektronicznej, czy nie grozi to niczym w razie kontroli fiskusa? Jak (...)

Działalność w Polsce i praca u Niemieckiego Zleceniodawcy wstrzymana ostatnia faktura.

Działalność w Polsce i praca u Niemieckiego Zleceniodawcy wstrzymana ostatnia faktura. Witam pracowałem u Niemieckiego Zleceniodawcy półtorej miesiąca. Fakturowanie miałem co tydzień,lecz wraz (...)

Działalność w Polsce i praca u Niemieckiego Zleceniodawcy wstrzymana ostatnia faktura.

Działalność w Polsce i praca u Niemieckiego Zleceniodawcy wstrzymana ostatnia faktura. Witam pracowałem u Niemieckiego Zleceniodawcy półtorej miesiąca. Fakturowanie miałem co tydzień,lecz wraz (...)

Faktura VAT 2011 - wzór !

Faktura VAT 2011 - wzór ! Bezpłatny wzór faktury VAT można pobrać na : http://dokumenty.nf.pl/Dokument/344/FAKTURA-VAT-od-1-stycznia-2011r/faktura-fakturowanie-vat-wystawianie-faktur/

windykacja należności TPSA ze sólki cywilnej

windykacja należności TPSA ze sólki cywilnej Może ktoś mi podpowie, TPSA wystawiła w 2003 roku faktury na s.c. za numery z których nie mogliśmy korzystac bo TP zablokowało połaczenia wychodzace (...)

Faktura korygująca

Faktura korygująca Faktura korygująca została zagubiona w pażdzierniku 2002 r i nie została zaksięgowana. Aktualnie się odnalazła. Proszę o poradę jak z tej sytuacji wybrnąć? (IEA) F-ra wystawiona (...)

Nota korygująca a faktura korygująca / błąd w fakturze

Nota korygująca a faktura korygująca / błąd w fakturze Witam, mam pytanie odnośnie błędnie wystawionych faktur. Załóżmy, że to ja jestem wystawiającym fakturę. Wystawiona faktura ma błąd (...)

Towar na zamówienie a odstąpienie (podsunieta faktura wstecz by uzyskac należnośc)

Towar na zamówienie a odstąpienie (podsunieta faktura wstecz by uzyskac należnośc) Witam wszystkich, poniżej opis sprawy: X - kupujący Y - sprzedawca *towar na zamówienie na odleglosc, SMS-em (...)

Porady prawne